National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 91 Results for subject:"邓小平, 1904-1997."
Sort by:
 
 
Deng Xiaoping yu wai guo shou nao ji ji zhe hui tan lu / ["Deng Xiaoping yu wai guo shou nao ji ji zhe hui tan lu" bian ji zu zhu]
邓小平与外囯首脑及记者会谈录 / [《邓小平与外囯首脑及记者会谈录》编辑组著
Beijing : Tai hai chu ban she, 2011
北京 : 台海出版社, 2011
 
 
Deng Xiaoping zao qi ge ming huo dong / Luo Zhengkai [et. al.] zhu
邓小平早期革命活动 / 罗正楷 ... [et al.] 著
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1992
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店行, 1992
 
 
Deng Xiaoping gai bian Zhongguo : 1978: Zhongguo ming yun da zhuan zhe / Ye Yonglie zhu
邓小平改变中国 : 1978: 中国命运大转折 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 2012
成都 : 四川人民出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Wei ren Deng Xiaoping [electronic resource] : cong Guang'an zou xiang hong se Zhongguo / Yuan Yongsong zhu bian
伟人邓小平 [electronic resource] : 从广安走向红色中国 / 袁永松主编
Beijing : Hong qi chu ban she, 2002
北京 : 红旗出版社, 2002
BookBook, OnlineOnline
 
 
Deng Xiaoping yu Meiguo / Gong Li zhu
邓小平与美国 / 宮力著
by Gong, Li, 1952-
宮力, 1952-
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2004
北京市 : 中共党史出版社, 2004
BookBook [text, volume]
 
 
"Deng Xiaoping wen xuan" fu dao jiang zuo / Wang Jue ... [et al.]
《邓小平文选》辅导讲座 / 王珏 ... [et al.]
Beijing : Xin hua chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 新华出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Deng Xiaoping de zui hou er shi nian / Yu Wei, Wu Zhifei zhu
邓小平的最后二十年 / 余玮, 吴志菲著
by Yu, Wei
余玮
Beijing : Xin hua chu ban she, 2013
北京 : 新华出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Bai nian Xiaoping : kou shu li shi : bai wei qin li zhe jiang shu bai nian Xiaoping / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi, Zhong yang dian shi tai "Bai nian...
百年小平 : 口述历史 : 百位亲历者讲述百年小平 / 中共中央文献研究室, 中央电视台《百年小平》摄制组
Beijing Shi : Xin shi jie chu ban she, 2004
北京市 : 新世界出版社, 2004
 
 
Deng Xiaoping / Balaqi Daineishi zhu ; Kan Sijing, Ji Ye yi
邓小平 = Deng Xiaoping / 拉奇・代內什著 ; 阚思静, 季叶译
Uniform title: Teng Hsiao-ping. Chinese
by Baracs, Dénes
Beijing : Jie fang jun chu ban she, 1988
北京 : 解放军出版社, 1988
 
 
Deng Xiaoping jun shi li lun yu dang dai Zhongguo jun ren / zhu bian Zhou Wen, Ren Zhenjie ; fu zhu bian Lu Yongjun ... [et al.]
邓小平军事理论与当代中国军人 / 主编周文, 任振杰 ; 副主编卢拥军 ... [et al.]
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 2004
北京 : 中国大百科全书出版社, 2004
 
 
Deng Xiaoping zai li shi zhuan zhe guan tou / Guo Dehong, Li Peng zhu
邓小平在历史转折关头 / 郭德宏, 李朋著
by Guo, Dehong
郭德宏
Beijing Shi : Hong qi chu ban she, 2015
北京市 : 红旗出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Deng Xiaoping yin xiang / Ding Xiaoping, Fang Jiankang bian xuan jiao zhu
邓小平印象 / 丁晓平, 方健康编选校注
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2004
北京 : 中央文献出版社, 2004
 
 
Deng Xiaoping yu 20 shi ji zheng zhi ren wu / Chen Jian, Liu Jintian zhu
邓小平与20世纪政治人物 / 陈继安, 刘金田著
by Chen, Ji'an
陈继安
Beijing Shi : Hong qi chu ban she, 2015
北京市 : 红旗出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Deng Xiaoping yan zhong de ying xiong men : Deng Xiaoping qin zhi dao ci, ti ci ji suo ji ying xiong ji shi / Mu Chenglin, Cheng Julin, Yang Hai bian zhu
邓小平眼中的英雄们 : 邓小平亲致悼词, 题词及所记英雄纪实 / 穆成林, 程举林, 杨海编著
by Mu, Chenglin
穆成林
Guangzhou : Guangzhou ren min chu ban she, 2005
广州 : 广东人民出版社, 2005
 
 
Wo de fu qin Deng Xiaoping / Maomao zhu
我的父亲邓小平 / 毛毛著
by Maomao, 1950-
毛毛, 1950-
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 1993-
北京 : 中央文献出版社, 1993-
 
 
Yu Deng Xiaoping yi qi qin li li shi = YuDengXiaopingyiqiqinlilishi / Li Ying, Cheng Meidong zhu bian
与邓小平一起亲历历史 = YuDengXiaopingyiqiqinlilishi / 李颖, 程美东主编
Wuhan Shi : Hubei ren min chu ban she, 2005
武汉市 : 湖北人民出版社, 2005
 
 
Deng Xiaoping yu Zhongguo wai jiao / Wang Hongxu, Sun Hao, Liang Lin zhu
邓小平与中国外交 / 王红续, 孙浩, 梁琳著
by Wang, Hongxu
王红续
Beijing Shi : Zhongguo min zhu fa zhi chu ban she, 2017
北京市 : 中国民主法制出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Deng Xiaoping zhi hui / Xiao Shimei zhu
邓小平智慧 / 萧诗美著
by Xiao, Shimei
萧诗美
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2015
北京市 : 人民出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Wo de fu qin Deng Xiaoping : "Wen ge" sui yue / Maomao zhu
我的父亲邓小平 : "文革"岁月 / 毛毛著
by Maomao, 1950-
毛毛, 1950-
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2000
北京 : 中央文献出版社 : 新华书店经销, 2000
 
 
Gan dong Meiguo : Deng Xiaoping ru he cao nong Zhong Mei guan xi / Zhan Shigao zhu
敢動美國 : 鄧小平如何操弄中美關係 / 詹士高著
by Zhan, Shigao
詹士高
[Xianggang] : Qi xing shu she you xian gong si, 2014
[香港] : 七星書社有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.