National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 15 of 15 Results for subject:"郑和, 1371-1433 -- Travel."
Sort by:
 
 
Zheng He de shi dai : da hang hai shi dai de fan si : dong xi fang xiang hu de ren shi = Zhenghe de shidai / Wang Haizhou, Pan Wang zhu
郑和的时代 : 大航海时代的反思 : 东西方相互的认识 = Zhenghe de shidai / 王海洲, 潘望著
by Wang, Haizhou
王海洲
Suzhou Shi : Gu wu xuan chu ban she, 2005
苏州市 : 古吴轩出版社, 2005
 
 
Zhen jing shi jie de zhuang ju : Zheng He qi xia xi yang / Lü Chengshuo zhu
震惊世界的壮举 : 郑和七下西洋 / 吕承朔著
by Lü, Chengshuo
吕承朔
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2015
北京 : 商务印书馆, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Hai xia liang an Zheng He yan jiu wen ji / Shi Ping zhu bian
海峡两岸郑和研究文集 / 时平主编
Beijing Shi : Hai yang chu ban she, 2015
北京市 : 海洋出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Fei Zhou ta xun Zheng He lu / Li Xinfeng zhu
非洲踏寻郑和路 / 李新烽著
by Li, Xinfeng, 1960-
李新烽, 1960-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2013
北京 : 中国社会科学出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Zheng He xia xi yang xin kao / Zhou Yunzhong zhu
郑和下西洋新考 / 周运中著
by Zhou, Yunzhong, 1984-
周运中, 1984-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2013
北京 : 中国社会科学出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Bei wu du de yuan xing : Zheng He xia xi yang yu Mage Boluo lai Hua kao / Chen Cunren zhu
被误读的远行 : 郑和下西洋与马哥孛罗来华考 / 陈存仁著
by Chen, Cunren
陈存仁
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2008
桂林市 : 广西师范大学出版社, 2008
 
 
Zheng He fa xian Meizhou zhi xin jie / Make·Nikelaisi, Laoli·Bangna·Nikelaisi, Wang Shengwei
郑和发现美洲之新解 / 马克·尼克莱斯, 劳丽·邦纳·尼克莱斯, 王胜炜
by Nickless, Mark
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 2015
北京 : 世界知识出版社, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Chuan cheng wen ming, zou xiang shi ji, he ping fa zhan : ji nian Zheng He xia Xi yang 600 zhou nian guo ji xue shu lun tan lun wen ji = Carry on civilization, open to the...
传承文明, 走向世界, 和平发展 : 纪念郑和下西洋600周年国际学术论坛论文集 = Carry on civilization, open to the world, for peace and development : proceedings of International Academic Forum in Memory of the 600th Anniversary of Zheng He's Expedition / 江苏省纪念郑和下西洋600周年活动筹备领导小组编
by Zheng He xia Xi yang 600 zhou nian guo ji xue shu lun tan (2005 : Jiangsu Sheng, China)
郑和下西洋600周年国际学术论坛 (2005 : Jiangsu Sheng, China)
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2005
北京市 : 社会科学文献出版社, 2005
 
 
Xi yang xia de jian dui : Zheng He xia Xi yang 600 zhou nian ping pan / Nie Zuoping, Li Hua zhu
夕阳下的舰队 : 郑和下西洋600周年评判 / 聂作平, 李华著
by Nie, Zuoping, 1969-
聂作平, 1969-
Chengdu : Ba Shu shu she, 2005
成都 : 巴蜀書社, 2005
 
 
Zheng He yu dong nan Ya Yisilan / Chen Dasheng zhu
郑和与东南亚伊斯兰 / 陈达生著
by Chen, Dasheng
陈达生
Beijing : Hai yang chu ban she, 2008
北京 : 海洋出版社, 2008
 
 
Bei yi wang de hang xing : zhui xun Zheng He xia xi yang / Fan Chunge zhu
被遗忘的航行 : 追寻郑和下西洋 / 范春歌著
by Fan, Chunge
范春歌
Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2005
上海市 : 东方出版中心, 2005
 
 
Dong nan Ya kao cha lun Zheng He / Kong Yuanzhi, Zheng Yijun zhu
东南亚考察论郑和 / 孔远志, 郑一均著
by Kong, Yuanzhi
孔远志
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2008
北京市 : 北京大學出版社, 2008
 
 
Zheng He yan jiu de zai tan suo : Malaixiya "Zheng He yan jiu guo ji xue shu yan tao hui" lun wen ji = The re-visiting of research on Zhenghe
郑和研究的再探索 : 马来西亚"郑和研究国际学术研讨会"论文集 = The re-visiting of research on Zhenghe
by Zheng He yan jiu guo ji xue shu yan tao hui (2005 : Kuala Lumpur)
郑和研究国际学术研讨会 (2005 : Kuala Lumpur)
Kuala Lumpur, Malaysia : Jilongpo ji Xuelan'e Zhong hua da hui tang, 2006
Kuala Lumpur, Malaysia : 吉隆坡暨雪兰莪中华大会堂, 2006
 
 
Quanzhou gang kao gu yu hai wai jiao tong shi yan jiu = Archaeological discoveries in Quanzhou Port and maritime history studies / Zhuang Jinghui zhu, yi
泉州港考古与海外交通史研究 = Archaeological discoveries in Quanzhou Port and maritime history studies / 庄景辉著, 译
by Zhuang, Jinghui
庄景辉
Changsha Shi : Yuelu shu she, 2006
长沙市 : 岳麓书社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.