National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 33 Results for subject:"陶行知, 1891-1946."
Sort by:
 
 
Tao Xingzhi yu Shanghai jiao yu / Tu Tang bian zhu
陶行知与上海教育 / 屠棠编著
by Tu, Tang
屠棠
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2014
上海 : 上海教育出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Tao Xingzhi yu Zhongguo xian dai hua / Tao Xingzhi yu Zhongguo xian dai hua ke ti zu zhu
陶行知与中国现代化 / 陶行知与中国现代化课题组
Chengdu Shi : Sichuan jiao yu chu ban she, 2008
成都市 : 四川教育出版社, 2008
 
 
Tao Xingzhi yu jin dai Zhongguo jiao yu / Zhou Jiarong, Wen Zhaojian zhu bian
陶行知與近代中國教育 / 周佳榮, 文兆堅主編
Xianggang : Xianggang jiao yu tu shu gong si, 2010
香港 : 香港教育圖書公司, 2010
 
 
Tao Xingzhi yan jiu zai hai wai / Zhou Hongyu bian
陶行知硏究在海外 / 周洪宇编
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1991
北京 : 人民教育出版社 : 新华书店总店科技发行所经销, 1991
 
 
Tao Xingzhi de sheng ping ji qi xue shuo / Dai Botao zhu
陶行知的生平及其学说/ 戴伯韬著
by Dai, Botao
戴伯韬
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
[Peking] : 人民教育出版社: 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Xingzhi ge qu ji
行知歌曲集
by Tao, Xingzhi, 1891-1946
Bei jing : Ren min yin le chu ban she, 1983
北京 : 人民音乐出版社, 1983
 
 
Xian dai sheng huo yu xian dai jiao yu : Tao Xingzhi sheng huo jiao yu li lun yu jiao yu shi jian de qi shi / Pan Lengyun ... [et al.] zhu
现代生活与现代教育 : 陶行知生活教育理论与教育实践的启示 / 潘冷云 ... [et al.] 著
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1991
上海 : 复旦大学出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1991
 
 
Tao Xingzhi hua zhuan [electronic resource] / Zhou Hongyu bian zhu
陶行知画传 [electronic resource] / 周洪宇编著
by Zhou, Hongyu
周洪宇
Jinan : Shandong jiao yu chu ban she, 2011
济南 : 山东教育出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Wei Zhongguo jiao yu xun mi shu guang : Tao Xingzhi jiao yu si xiang yan jiu / Guo Sheng zhu
为中国教育寻觅曙光 : 陶行知教育思想硏究 / 郭笙著
by Guo, Sheng
郭笙
Shenyang : Liaoning jiao yu chu ban she, 1991
沈阳 : 辽宁教育出版社, 1991
 
 
Tao Xingzhi ji nian wen ji / Sichuan sheng ji nian Tao Xingzhi xian sheng dan sheng jiu shi zhou nian da hui chou bei zu
陶行知纪念文集 / 四川省纪念陶行知先生诞生九十周年大会筹备组
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sizhuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
Tao Xingzhi / Xu Zongyuan zhu
陶行知 / 许宗元著
by Xu, Zongyuan
许宗元
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
北京 : 人民出版社 : 新华书店经销, 1988
 
 
Er shi shi ji Tao Xingzhi yan jiu / zhu bian Jin Linxiang ; fu zhu bian Tu Tang, Feng Hongjia
二十世纪陶行知研究 / 主编金林祥 ; 副主编屠棠, 冯鸿甲
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2005
上海 : 上海教育出版社, 2005
 
 
Tao Xingzhi jiao yu si xiang yan jiu wen ji / Zhongguo Tao Xingzhi yan jiu hui bian
陶行知教育思想硏究文集 / 中国陶行知硏究会编
[Peking] : Ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 人民教育出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Tao Xingzhi yi sheng / Anhui sheng Tao Xingzhi jiao yu si xiang yan jiu hui
陶行知一生 / 安徽省陶行知教育思想硏究会
[Changsha shi] : Hunan jiao yu chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[长沙市] : 湖南教育出版社 : 湖南省新華書店发行, 1984
 
 
Wei Zhongguo jiao yu gai ge tan lu / Zhongguo Tao Xingzhi yan jiu hui ji jin hui bian
为中国教育改革探路 / 中国陶行知硏究会基金会编
[Nanjing shi] : Jiangsu jiao yu chu ban she : Fa xing Jiangsu sheng xin hua shu dian, 1988
[南京市] : 江苏教育出版社 : 发行江苏省新华书店, 1988
 
 
Hui yi Tao Xingzhi xian sheng : qi sheng ping ji qi xue shuo / Bai Tao zhu
回憶陶行知先生 : 其生平及其學說 / 白韜著
by Bai, Tao
白韜
[Ha'erbin] : Guang hua shu dian, [1948]
[哈爾濱] : 光華書店, [1948]
 
 
Tao Xingzhi / Jia Peiji zhu
陶行知 / 贾培基著
by Jia, Peiji
贾培基
Chongqing : Chongqing chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
重庆 : 重庆出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Tao Xingzhi yan jiu / Beijing shi Tao Xingzhi jiao yu si xiang yan jiu hui
陶行知研究 / 北京市陶行知教育思想研究会
Changsha Shi : Hunan jiao yu chu ban she, 1986 [i.e.1987]
长沙市 : 湖南教育出版社, 1986 [i.e. 1987]
 
 
Tao Xingzhi : ping fan de shen sheng / Zhang Kaiyuan, Tang Wenquan = Tao Xingzhi, a Confucius after Confucius / by Zhang Kaiyuan, Tang Wenquan
陶行知 : 平凡的神圣 / 章开沅, 唐文杈 = Tao Xingzhi, a Confucius after Confucius / by Zhang Kaiyuan, Tang Wenquan
by Zhang, Kaiyuan
章开沅
[Wuhan shi] : Hubei jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Hubei fa xing suo fa xing, 1992
[武汉市] : 湖北教育出版社 : 新华书店湖北发行所发行, 1992
 
 
Yong yuan de Tao Xingzhi [electronic resource] : 101 ge kuai le yu cheng gong de gu shi / Ye Liangjun zhu ; Ding Dewu tu
永远的陶行知 [electronic resource] : 101个快乐与成功的故事 / 叶良骏著 ; 丁德武图
by Ye, Liangjun
叶良骏
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2013
上海 : 上海教育出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.