National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 213 Results for subject:"魯迅, 1881-1936."
Sort by:
 
 
Lu Xun di gu jia / Zhou Xiashou [Zuoren] zhu
魯迅的故家 / 周遐壽[作人]著
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Beijing da xue ji nian Lu Xun bai nian dan chen lun wen ji / Wang Yao deng zhu
北京大学纪念鲁迅百年诞辰论文集 / 王瑤 ... [et al.] 著
Beijing : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 北京大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Lu Xun za gan xuan ji
魯迅雜感選集
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
[Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1980 (1981 printing)]
[上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1980 (1981 printing)]
 
 
Rojin den / Oda Takeo cho
魯迅傳 / 小田獄夫 著
by Oda, Takeo
小田 獄夫
Tōkyō : Chikuma Shobō, Shōwa 16 [1941]
東京 : 筑摩書房, 昭和 16 [1941]
 
 
Xiao tan da xian sheng : guan yu Lu Xun de san ci yan jiang / Chen Danqing
笑談大先生 : 關於魯迅的三次演講 / 陳丹青
by Chen, Danqing, 1953-
陳丹青, 1953-
Hong Kong : Oxford University Press (China) Ltd, 2007
 
 
Zou du Lu Xun : yi dai wen xue ju bo de shi yi ge sheng ming yin ji / Chen Guangzhong zhu
走讀魯迅 : 一代文學巨擘的十一個生命印記 / 陳光中著
by Chen, Guangzhong, 1949-
陳光中, 1949-
Taibei Shi : Hua pin wen chuang chu ban gu fen you xian gong si, 2012
臺北市 : 華品文創出版股份有限公司, 2012
 
 
Xue xi Lu Xun de mei shu si xiang
学习魯迅的美朮思想
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, [1979]
北京 : 人民美術出版社, [1979]
 
 
Ai yu fu chou / Lin Xianzhi zhu
爱与复仇 / 林贤治著
by Lin, Xianzhi
林贤治
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1989
广州市 : 花城出版社 : 广东省新华书店经销, 1989
 
 
Lu Xun shou gao guan kui / Chu Cheng
魯迅手稿管窺 / 朱正
by Zhu, Zheng
朱正
Changsha : Hunan ren min chu ban she, 1981
長沙 : 湖南人民出版社, 1981
 
 
Lu Xun xiao shuo li de ren wu / Zhou Xiashou zhu
魯迅小說裏的人物 / 周遐壽著
by Zhou, Zuoren, 1885-1967
周作人, 1885-1967
Shanghai : Shanghai chu ban gong si, 1954
上海 : 上海出版公司, 1954
 
 
Lu Xun sheng ping shi liao hui bian / [Xue Suizhi zhu bian]
魯迅生平史料汇编 / [薛綏之主编]
Tianjin shi : Tianjin ren min chu ban she : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing, 1981-1986
天津市 : 天津人民出版社 : 天津市新华书店发行, 1981-1986
 
 
Yong bu xiu zhan : Lu Xun pi Kong di gu shi / Wei Geming
永不休战 : 魯迅批孔的故事 / 魏格铭
by Wei, Geming
魏格铭
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1976
上海 : 上海人民出版社, 1976
 
 
Lüe jiang guan yu Lu Xun de shi qing / Qiao Feng zhu
略講關於魯迅的事情 / 喬峯著
by Qiao, Feng
喬峯
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1954
北京 : 人民文學出版社, 1954
 
 
Lu Xun zhu zuo Ying yi xu tan / Sha Feng zhu
魯迅著作英譯絮談 / 沙風著
by Sha, Feng
沙風
Xianggang : Da guang chu ban she, 1976
香港 : 大光出版社, 1976
 
 
Gao shan yang zhi : Lu Xun shi shi wu shi zhou nian ji nian ji / [Shanghai Lu Xun ji nian guan bian]
高山仰止: 魯迅逝世五十周年纪念集/ [上海魯迅纪念馆编]
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
上海: 上海文艺出版社: 新華書店上海发行所发行, 1986
 
 
Lu Xun qin you tan Lu Xun / Zhang Nenggeng lu xie
鲁迅親友談鲁迅 / 張能耿錄冩
by Zhang, Nenggeng
張能耿
Aomen : Er ya she, 1977
澳門 : 爾雅社, 1977
 
 
Lu Xun nian pu / Fu dan da xue, Shanghai shi da, Shanghai shi yuan "Lu Xun nian pu" bian xie zu
魯迅年谱 / 复旦大学, 上海师大, 上海师院《魯迅年谱》编写组
Hefei : Anhui ren min chu ban she : Anhui sheng xin hua shu dian fa xing, 1979
合肥 : 安徽人民出版社 : 安徽省新華書店发行, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Lu Xun juan / Zhongguo xian dai wen xue she bian
魯迅卷 / 中國現代文學社編
[Xianggang : s.n., 1972?]
[香港 : s.n., 1972?]
 
 
Lu Xun he ta shao nian shi hou de peng you / Xuefeng xie ; Wu Wei cha hua ; [Qing nian chu ban she bian shen bu bian]
鲁迅和他少年時候的朋友 / 雪峰寫 ; 吳為插畫 ; [青年出版社编審部编]
by Feng, Xuefeng, 1903-
馮雪峰, 1903-
Beijing : Qing nian chu ban she, 1951
北京 : 青年出版社, 1951
 
 
Lu Xun hui yi lu / Xu Guang ping
魯迅回忆录 / 許广平
by Xu, Guangping, 1898-1968
许廣平, 1898-1968
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1961
北京 : 作家出版社, 1961
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.