National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 160 Results for subject:"鲁迅, 1881-1936 -- Criticism and interpretation."
Sort by:
 
 
Lü Xun dan chen bai nian ji nian ji / Lü Xun bo wu guan Lü Xun yan jiu shi bian
魯迅诞辰百年纪念集 / 魯迅 博物馆魯迅研究室编
Changsha : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
長沙 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Lu Xun ming pian fen lei jian shang ci dian / zhu bian Zhang Shengru, Kang Jinping ; fu zhu bian Liu Zhengji, Zhang Guangqin
鲁迅名篇分类鉴赏辞典 / 主编张盛如, 康锦屏 ; 副主编刘正基, 张光勤
Beijing : Zhongguo fu nü chu ban she : Xin hua shu dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1991
北京 : 中国妇女出版社 : 新华书店科技发行所经销, 1991
 
 
Tie wu zhong de na han / Li Oufan zhu ; Yin Huimin yi
鉄屋中的吶喊 / 李欧梵著; 尹慧珉译
by Lee, Leo Ou-fan
Shijiazhuang : Hebei jiao yu chu ban she, 2000
石家庄 : 河北敎育出版社, 2000
 
 
Zhongguo xian dai xiao shuo shi shang de Lu Xun / Li Fei zhu
中国现代小说史上的鲁迅 / 林非著
by Lin, Fei, 1931-
林非, 1931-
Xi'an : Shanxi ren min jiao yu chu ban she, 1996
西安 : 陕西人民敎育出版社, 1996
 
 
Lu Xun jiu shi ji jie / Zhang Enhe
鲁迅旧诗集解 / 张恩和
by Zhang, Enhe
张恩和
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing, 1981
天津市 : 天津人民出版社 : 天津市新华书店发行, 1981
 
 
Xue xi Lu Xun zuo pin de zha ji / Ding Jingtang
学习鲁迅作品的札记/ 丁景唐
by Ding, Jingtang
丁景唐
[Hong Kong? : s.n., 1980 or 1981]
 
 
Cong Zhou Shuren dao Lu Xun / Zhang Yongquan zhu
从周树人到鲁迅 / 张永泉著
by Zhang, Yongquan
张永泉
Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2006
上海市 : 东方出版中心, 2006
 
 
Lu Xun chuang zuo dao lu chu tan / Wang Shijing zhu
鲁迅创作道路初探/ 王士菁著
by Wang, Shijing
王士菁
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
[Peking] : 中国社会科学出版社: 新華書店北京发行所发行, 1981
 
 
Lu Xun sheng ping si xiang ji qi dai biao zuo yan jiu / Xu Zhongyu zhu
鲁迅生平思想及其代表作研究 / 徐中玉著
by Xu, Zhongyu
徐中玉
Shanghai : Zi you chu ban she, 1955
上海 : 自由出版社, 1955
 
 
Dang dai zuo jia tan Lu Xun. Xu ji / Xi bei da xue Lu Xun yan jiu shi bian
当代作家谈鲁迅. 续集 / 西北大学鲁迅研究室编
[Sian] : Xi bei da xue chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[Sian] : 西北大学出版社 : 陕西省新華書店发行, 1986
 
 
Lu Xun za wen yan jiu liu shi nian / Zhang Mengyang
鲁迅杂文研究六十年 / 张梦阳
by Zhang, Mengyang
张梦阳
Hangzhou : Zhejiang wen yi chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
杭州 : 淅江文艺出版社 : 浙江省新华书店发行, 1986
 
 
Lu Xun xiao shuo xin lun / Fan Boqun, Zeng Huapeng
鲁迅小说新论 / 范伯群, 曾华鹏
by Fan, Boqun
范伯群
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zhongguo Lu Xun yan jiu de li shi yu xian zhuang / Wang Furen zhu
中國鲁迅研究的歷史舆現状 / 王富仁著
by Wang, Furen, 1941-
王富仁, 1941-
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2006
福州 : 福建教育出版社, 2006
 
 
Lu Xun shi ge zhu / Zhou Zhenfu
魯迅詩歌注 / 周振甫
by Zhou, Zhenfu, 1911-
周振甫, 1911-
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店发行, 1980
 
 
Lu Xun yan jiu wen cong
魯迅研究文叢 / [责任编辑全嫕]
Changsha shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1980-
沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1980-
 
 
Lu Xun jiu shi qian shuo / Ni Moyan
鲁迅旧诗浅说 / 倪墨炎
by Ni, Moyan
倪墨炎
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1977
上海 : 上海人民出版社, 1977
 
 
Lu Xun jiang yan kao / Ma Tiji
鲁迅讲演考 / 马蹄疾
by Ma, Tiji
马蹄疾
Ha'erbin Shi : Heilongjiang ren min chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社 : 黑龙江省新华书店发行, 1981
 
 
Lu Xun xiao shuo lun kao / Chen Mingshu zhu
鲁迅小说论稿 / 陈鸣树著
by Chen, Mingshu
陈鸣树
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海文艺出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1981
 
 
Lu Xun ge xing xin li yan jiu / Wu Jun zhu
鲁迅个性心理硏究 / 吴俊著
by Wu, Jun, 1962-
吴俊, 1962-
Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she : Xin hua sahu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1992
上海 : 华东师范大学出版社 : 新华书店上海发行所经銷, 1992
 
 
Lu Xun de wen xue dao lu / Feng Xuefeng zhu
鲁迅的文学道路 / 冯雪峰著
by Feng, Xuefeng, 1903-
冯雪峰, 1903-
Changsha : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1980
长沙 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1980
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.