National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 6602 Results for subject:Abstracts.
Sort by:
 
 
Rūam botkhatyō̜ witthayāniphon prawattisāt Phō̜.Sō̜.2488-2527
รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2488-2527
Krung Thēp : Khana Aksō̜nsāt, Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai læ Khrōngkān Čhattang "Kō̜ngthun Rō̜ng Sayāmānon", 2528 [1985]
กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการจัดตั้ง "กองทุนรอง ศยามานนท์", 2528
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Shanxi wen xian zong mu ti yao / Liu Weiyi zhu bian
山西文献总目提要 / 刘纬毅主编
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she, 1998
太原 : 山西人民出版社 , 1998
 
 
Huagang shuo shi lun wen ti yao. Di 2 ji / Zhongguo wen hua da xue Zhongzheng tu shu guan bian yin
華岡碩士論文提要. 第二輯 / 中國文化大學中正圖書館編印
Taibei Shi Yangmingshan Huagang : Zhongguo wen hua da xue chu ban bu, Minguo 70 [1981]
臺北市陽明山華岡 : 中國文化大學出版部, 民國70 [1981]
BookBook [text, volume]
 
 
Xu xiu si ku quan shu zong mu ti yao. Shi bu / Xu xiu si ku quan shu zong mu ti yao bian zuan wei yuan hui bian
續修四庫全書總目提要. 史部 / 續修四庫全書總目提要編纂委員會編
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2014
上海 : 上海古籍出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Xu xiu si ku quan shu zong mu ti yao. Ji bu / Xu xiu si ku quan shu zong mu ti yao bian zuan wei yuan hui bian
續修四庫全書總目提要. 集部 / 續修四庫全書總目提要編纂委員會編
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2014
上海 : 上海古籍出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Dao zang ti yao / Ren Jiyu zhu bian ; Zhong Zhaopeng fu zhu bian
道藏提要 / 任繼愈主編 ; 鐘肇鵬副主編
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
[Peking] : 中國社会科学出版社 : 新華書店經銷, 1991
 
 
Botkhatyō̜ witthayāniphon Mahāwitthayālai Thammasāt : pī kānsưksā 2522 / Samnak Hō̜samut Mahāwitthayālai Thammasāt
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปีการศึกษา 2522 / Samnak Hō̜samut Mahāwitthayālai Thammasāt
by Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnak Hō̜samut
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด
[Krungthēp] : Samnak Hō̜samut Mahāwitthayālai Thammasāt, 2525 [i.e. 1982]
[กรุงเทพฯ] : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕ [i.e. 1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Sarup witthayāniphon mahābandit : sākhā kānbō̧rihān kānsưksā Thaisưksā sangkhommasāt phư̄a kānphatthanā, Sathāban Rātchaphat Thon Burī, pi...
สรุปวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต : สาขา การบริหารการศึกษา ไทยศึกษา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, สถาบันราชภัฏธนบุรี, ปีการศึกษา 2544-2545
[Bangkok]: Sathāban Rātchaphat Thon Burī, [2546 i.e. 2003]
[Bangkok]: สถาบันราชภัฏธนบุรี, [2546 i.e. 2003]
 
 
Zhengtong Dao zang zong mu ti yao / Xiao Dengfu zhuan
正統道藏總目提要 / 蕭登福撰
by Xiao, Dengfu
蕭登福
Taibei Shi : Wen jin chu ban she, 2011
台北市 : 文津出版社, 2011
 
 
Si ku quan shu zong mu / [Yongrong deng zong cai ; Ji Yun deng zong zuan]
四庫全書總目 / [永瑢等總裁 ; 紀昀等總纂]
Taibei : Yi wen yin shu guan, Minguo 58 [1969]
台北 : 藝文印書館, 民國58 [1969]
 
 
"Si ku quan shu" ti yao gao ji cun / Zhang Sheng bian
《四庫全書》提要稿輯存 / 張昇編
Beijing Shi : Beishi tu shu guan chu ban she, 2006
北京市 : 北市圖書館出版社, 2006
 
 
Si ku quan shu zong mu ti yao : [200 juan] / Ji Yun ... [et al.] zhuan ; Yong Rong ... [et al.] zhuan
四庫全書總目提要 : [200卷] / 紀昀 ... [et al.]纂 ; 永瑢 ... [et al.]撰
by Ji, Yun, 1724-1805
紀昀, 1724-1805
Shanghai : Shang wu yin shu guan Minguo 20 [1931]
上海 : 商務印書館, 民國20 [1931]
 
 
Shanghai chou xiang gu shi / Zhao Chuan zhu
上海抽象故事 / 赵川著
by Zhao, Chuan
赵川
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she, 2006
上海 : 上海人民美术出版社, 2006
 
 
Xu xiu Si ku quan shu ti yao / Wang Yunwu zhu chi
續修四庫全書提要 / 王雲五主持
by Wang, Yunwu, 1888-
王雲五, 1888-
[Taibei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1971]
[台北] : 臺灣商務印書館, [1971]
 
 
Si ku da ci dian [electronic resource] / zhu bian Li Xueqin, Lü Wenyu
四库大辞典 [electronic resource] / 主编李学勤, 吕文郁
Changchun : Jilin da xue chu ban she, 1996
长春 : 吉林大学出版社, 1996
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhi hui de guang cai = The brilliance of wisdom. 2 / Lu Shengyan zhu
智慧的光彩 = The brilliance of wisdom. 2 / 盧勝彥著
by Lu, Shengyan, 1945-
盧勝彥, 1945-
Taoyuan Xian : Da deng wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2009
桃園縣 : 大燈文化事業股份有限公司, 2009
BookBook [text, volume]
 
 
Zong mu ti yao / Jiang Yihua bian
总目提要 / 姜义华编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1999
上海 : 上海人民出版社, 1999
 
 
Si ku quan shu hui yao zong mu ti yao / Jiang Qingbo deng zheng li
四庫全書薈要總目提要 / 江慶柏等整理
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 2009
北京 : 人民文學出版社, 2009
 
 
Taehagwŏn hagwi nonmun chʻorokchip : sahoe, inmunʾgye / [pʻyŏnjip "Taehagwŏn Nonmunjip" Pʻyŏnjip Wiwŏnhoe]
大學院學位論文抄錄集 : 社會・人文系 / [編輯「大學院論文集」編輯委員會]
Sŏul : Koryŏ Taehakkyo Taehagwŏn, 1985
서울 : 高麗大學校大學院, 1985
 
 
Hefei gong ye da xue 2007 nian you xiu shuo shi xue wei lun wen zhai yao ji / Zhao Han ... [et al.] bian
合肥工业大学2007年优秀硕士学位论文摘要集 / 赵韩 ... [et al.]编
Hefei Shi : Hefei gong ye da xue chu ban she, 2008
合肥市 : 合肥工业大学出版社, 2008
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.