National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 46633 Results for subject:Activities.
Sort by:
 
 
Liu Shaoqi zai bai qu / Chen Shaochou zhu
刘少奇在白区 / 陈绍畴著.
by Chen, Shaochou
陈绍畴
Beijing : Zhong gong dang shi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 中共党史出版社 : 新华书店经销, 1992
 
 
Hanshanzi yan jiu / Chen Huijian zhu
寒山子研究 / 陳慧劍著
by Chen, Huijian
陳慧劍
[Place of publication not identified] : Hua xin chu ban you xian gong si : Zong jing xiao Xing wen chu ban she, Minguo 63 [1974]
[Place of publication not identified] : 華新出版有限公司 : 總經銷杏文出版社, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Xia Gui hui hua yi shu cheng jiu zhi tan yan / Cai Qiulai zhu
夏珪繪畫藝術成就之探硏 / 蔡秋來著
by Cai, Qiulai
蔡秋來
Taibei shi Yang ming shan : Zhongguo wen hua da xue chu ban bu, Minguo 71 [1982]
臺北市陽明山: 中國文化大學出版部, 民國71 [1982]
 
 
Ling yan ge gong chen tu / [Liu Yuan hui ; Zhu Shangru ke ; Zhonghua shu ju shanghai bian ji suo bian ji]
淩煙閣功臣圖 / [劉源繪 ; 朱上如刻 ; 中華書局上海編輯所編輯]
by Liu, Yuan, active 1662-1668
劉源, active 1662-1668
Beijing : Zhonghua shu ju ; Peking : Xin hua shu dian zong jing xiao, 1960
北京 : 中華書局 : 新華書店總經銷, 1960
 
 
Li Yan ping jia wen ti hui bian; "ji zi yi jiu liu wu nian quan nian Shanghai Wen hui bao"
李岩評價問題彙編; 「輯自一九六五年全年上海文匯報」
[Xianggang, Yangkai shu bao gong ying she, 1968]
[香港, 楊開書報供應社, 1968]
 
 
Hanshan yu xi pi / Sun Qi zhu
寒山與西皮 / 孫旗著
by Sun, Qi
孫旗
Taizhong : Pu tian chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺中 : 普天出版社, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Kosanja Kim Chŏng-ho : U Chwa-myŏng changpʻyŏn sosŏl
고산자김정호: 우좌명장편소설
by U, Chwa-myŏng, 1963-
우좌명, 1963-
Sŏul-si : Hunmin Chŏngŭm, 1994
서울시: 훈민정음, 1994
 
 
Sōka no kenkyū, Tonomura Hisae cho
早歌の研究, 外村久江著
by Tonomura, Hisae, 1911-
外村久江, 1911-
Tōkyō, Shibundō, Shōwa 40 [1965]
東京, 至文堂, 昭和40 [1965]
 
 
Yi wei xiao xia ji / [zuo zhe Zhu Long'an]
乙未消夏集 / [作者朱龍庵]
by Zhu, Yun, active 1975
朱雲, active 1975
[Taipei : Zhu Yun], Minguo 67 [1978]
[台北 : 朱雲], 民國67 [1978]
 
 
Zhou Fang / Wang Bomin zhu
周昉/ 王伯敏著
by Wang, Bomin
王伯敏
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海: 上海人民美術出版社: 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Hanshan zi zhuan ji zi liao / fa xing ren jian zhu bian Zhu Chuanyu
寒山子傳記資料 / 發行人兼主編朱傳譽
Taibei shi : Tian yi chu ban she, Minguo 71 [1982]
台北市: 天一出版社, 民國71 [1982]
 
 
Zhao Zuo yan jiu / Zhu Huiliang
趙左研究 / 朱惠良
by Zhu, Huiliang
朱惠良
[Taibei? : s.n.], Minguo 65 [1976]
[台北? : s.n.], Min guo 65 [1976]
 
 
Qing dai nü zuo jia zhuan ti : Wu Zao ji qi xiang guan wen xue huo dong yan jiu / Zhong Huiling zhu
清代女作家專題: 吳藻及其相關文學活動研究/ 鍾慧玲著
by Zhong, Huiling
鍾慧玲
Taibei Shi : Le xue shu ju you xian gong si, 2001
臺北市: 樂學書局有限公司, 2001
 
 
Liu Gonghan shan shui ce [Liu Yu hui Huang Zhi bian]
柳公韓山水冊 [柳堉繪 黄質編]
by Liu, Yu, active 1680-1689
柳堉, active 1680-1689
Shanghai Shen zhou guo guang she Minguo 19 [1930]
上海 神州國光社 民國19 [1930]
 
 
Chen Zhensun zhi sheng ping ji qi zhu shu yan jiu / He Guangyan zhu
陳振孫之生平及其著述研究 / 何廣棪著
by He, Guangyan
何廣棪
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2009
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2009
 
 
Shen Zhucen ri ji shou gao / Shen Mingyi zhuan
沈竹岑日記手稿 / 沈銘彝撰
by Shen, Mingyi, active 1833
沈銘彝, active 1833
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 64 i.e. 1975]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國 64 i.e. 1975]
 
 
Sheng yu xiang jie [20 juan] [Qing sheng zu yu zhi] Liang Yannian bian ji
聖諭像解 [20卷] [清聖祖御製] 粱延年編輯
by Kangxi, Emperor of China, 1654-1722
康熙, Emperor of China, 1654-1722
Shanghai, Dian shi zhai, 1879
上海, 點石齋, 1879
 
 
Shen Zhucen ri ji shou gao / Shen MingYi zhuan
沈竹岑日記手稿 / 沈銘彝撰
by Shen, Mingyi, active 1833
沈銘彝, active 1833
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 64 i.e. 1975]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國64 i.e. 1975]
 
 
Cheng Xuanying ping zhuan / Qiang Yu zhu ; Nanjing da xue Zhongguo si xiang jia yan jiu zhong xin
成玄英评传 / 强昱著 ; 南京大学中国思想家硏究中心
by Qiang, Yu, 1964-
强昱, 1964-
Nanjing : Nanjing da xue chu ban she, 2006
南京 : 南京大学出版社, 2006
 
 
Sesson Shūkei : tanen Sesshū ni manabu to iedomo / Akazawa Eiji cho
雪村周継 : 多年雪舟に学ぶといへども / 赤沢英二著
by Akazawa, Eiji, 1929-
赤沢英二, 1929-
Kyōto-shi : Mineruva Shobō, 2008
京都市 : ミネルヴァ書房, 2008
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.