National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 4033 Results for subject:"Administrative and political divisions."
Sort by:
 
 
Hunan zheng qu yan ge / Zhou Hongwei zhu
湖南政区沿革 / 周宏伟著
by Zhou, Hongwei, 1965-
周宏伟, 1965-
Changsha Shi : Hunan shi fan da xue chu ban she, 2009
长沙市 : 湖南师范大学出版社, 2009
 
 
Guiyang jian zhi yan ge / Xu Xiande, Long Shangxue zhu bian ; [Guiyang shi zhi ban "Jin zhu cong shu" bian ji shi bian]
贵阳建置沿革 / 许先德, 龙尚学主編 ; [桂阳市志办《金筑丛书》編輯室編]
Guizhou Shi : Guizhou jiao yu chu ban she, 1992
桂州市 : 桂州敎育出版社, 1992
 
 
Zhong yang zhi xia shi zheng qu kong jian zu zhi yu zhi du mo shi tan xi : li lun jia gou, bi jiao fen xi ji shi zheng yan jiu / Liu Junde, Ma Zuqi, Xiong Jing zhu
中央直辖市政区空间组织与制度模式探析 : 理论架构、比较分析及实证研究 / 刘君德, 马祖琦, 熊竞著
by Liu, Junde, 1937-
刘君德, 1937-
Nanjing Shi : Dong nan da xue chu ban she, 2012
南京市 : 东南大学出版社, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Xing zheng qu hua ti zhi yu cheng xiang tong chou fa zhan [electronic resource] : yi Zhejiang Sheng dang dai gai ge shi jian wei li / Fan Jinzhao zhu
行政区划体制与城乡统筹发展 [electronic resource] : 以浙江省当代改革实践为例 / 范今朝著
by Fan, Jinzhao
范今朝
Nanjing : Dong nan da xue chu ban she, 2013
南京 : 东南大学出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Fujian Sheng xing zheng qu hua di tu ji [cartographic material] = Fujian Sheng xingzhengquhua dituji / Fujian Sheng di tu chu ban she bian zhi, Fujian Sheng min zheng ting zhu bian
福建省行政区划地图集 = Fujian Sheng xingzhengquhua dituji / 福建省地图出版社编制, 福建省民政厅主编
by Fujian Sheng di tu chu ban she
福建省地图出版社
Fuzhou Shi : Fujian Sheng di tu chu ban she, 2007
福州市 : 福建省地图出版社, 2007
MapMap [cartographic material] =]
 
 
1949-1984 nian Hebei Sheng xing zheng qu hua bian geng zi liao / Hebei Sheng min zheng ting bian
1949-1984年河北省行政区划变更资料 / 河北省民政厅编
[Shijiazhuang : Hebei Sheng min zheng ting, 1985?]
[石家庄 : 河北省民政厅, 1985?]
 
 
Guangdong zheng qu ti xi : li shi, xian shi, gai ge / Situ Shangji zhu
广东政区体系 : 历史・现实・改革 / 司徒尚纪著
by Situ, Shangji
司徒尚纪
Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she, 1998
广州 : 中山大学出版社, 1998
 
 
Jiangxi Sheng xing zheng qu hua zhi / ["Jiangxi Sheng xing zheng qu hua zhi" bian zuan wei yuan hui bian]
江西省行政区划志 / [《江西省行政区划志》编纂委员会编]
Beijing Shi : Fang zhi chu ban she, 2005
北京市 : 方志出版社, 2005
 
Xindian Zhen xing zheng qu yu tu : Zhonghua Minguo si shi qi nian shi er yue shi er ri
新店鎮行政區域圖 : 中華民國四十七年十二月十二日
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], Minguo 47 [1958]
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], 民國47[1958]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
Nantou Xian xing zheng qu yu tu / Nantou Xian zheng fu zhu ji shi hui zhi
南投縣行政區域圖 / 南投縣政府主計室繪製
by Nantou Xian (Taiwan). Zhu ji shi
南投縣 (Taiwan). 主計室
[Nantou] : [Nantou Xian zheng fu zhu ji shi], Minguo 42 [1953]
[南投] : [南投縣政府主計室], 民國42[1953]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
 
Guangxi li dai jun xian yan ge jian bian (chu gao) / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu nong ye ting, Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di 2 tu shu guan he bian
广西历代郡县沿革简编(初稿) / 广西壮族自治区农业厅, 广西壮族自治区第二图书馆合编
[Hong Kong : s.n., 1992?]
 
 
Hebei Sheng fen xian di tu ce / Hebei Sheng ce hui ju bian hui
河北省分县地图册 / 河北省测绘局编绘
by Hebei Sheng (China). Ce hui ju
河北省 (China). 测绘局
[Peking] : Di tu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
[Peking] : 地图出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
MapMap [cartographic image, volume]
 
 
Qinghai Sheng di tu ji = Qinghai / Xing qiu di tu chu ban she bian zhi
青海省地图集 = Qinghai / 星球地图出版社编制
by Xing qiu di tu chu ban she
星球地图出版社
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2009
北京 : 星球地图出版社, 2009
MapMap [cartographic image, text, volume]
 
 
Gansu Sheng di tu ji = Gansu / Xing qiu di tu chu ban she bian zhi
甘肃省地图集 = Gansu / 星球地图出版社编制
by Xing qiu di tu chu ban she
星球地图出版社
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2009
北京 : 星球地图出版社, 2009
MapMap [cartographic image, text, volume]
 
 
Guangxi jian zhi yan ge shi lue [electronic resource] / Mo Fengxin, Mo Zhengchun, Mo Wenjun bian zuan
广西建制沿革史略 [electronic resource] / 莫凤欣, 莫争春, 莫文俊编纂
by Mo, Fengxin
莫凤欣
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 2011
南宁市 : 广西人民出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Jilin Sheng di tu ji [cartographic material] = Jilin Sheng dituji / "Jilin Sheng di tu ji" bian zuan wei yuan hui
吉林省地圖集 [cartographic material] = Jilin Sheng dituji / "吉林省地图集"编纂委员会
by "Jilin Sheng di tu ji" bian zuan wei yuan hui
"吉林省地图集"编纂委员会
Beijing Shi : Zhongguo di tu chu ban she, 2009
北京市 : 中国地图出版社, 2009
BookBook [cartographic material] =]
 
 
Hubei sheng di tu [cartographic material] / Hubei Sheng ce hui ju bian zhi
湖北省地图 [cartographic material] / 湖北省测绘局编制
by Hubei Sheng (China). Ce hui ju
湖北省 (China). 测绘局
[Beijing] : Zhongguo di tu chu ban she, 1998
[北京] : 中囯地图出版社, 1998
 
 
Ningxia xian dai zheng qu bian qian yan ge / Feng Mao zhu
宁夏现代政区变迁沿革 / 冯茂著
by Feng, Mao, 1921-1997
冯茂, 1921-1997
Yinchuan Shi : Ningxia ren min chu ban she, 1998
银川市 : 宁夏人民出版社, 1998
 
 
Wuhan Shi zhi. Zheng quan zheng xie zhi / Wuhan di fang zhi bian zuan wei yuan hui zhu bian
武汉市志. 政权政协志 / 武汉地方志编纂委员会主编
Wuhan Shi : Wuhan da xue chu ban she, 1998
武汉市 : 武汉大学出版社, 1998
 
 
Jiangxi Sheng di tu ji / "Jiangxi Sheng di tu ji" bian zuan wei yuan hui
江西省地图集 / 《江西省地图集》编纂委员会
Beijing Shi : Zhongguo di tu chu ban she, 2008
北京市 : 中国地图出版社, 2008
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.