National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 41 - 60 of 4021 Results for subject:"Administrative and political divisions."
Sort by:
 
 
Zhongguo jin xian dai zheng qu yan ge biao / Zhang Zaipu bian zhu
中国近现代政区沿革表 / 张在普编著
by Zhang, Zaipu
张在普
Fuzhou Shi : Fujian sheng di tu chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
福州市 : 福建省地图出版社 : 福建省新华书店发行, 1987
 
 
by Helck, Wolfgang
Wiesbaden : L. Reichert, 1974
 
 
by Atchison, Jere
Atlanta : Pub. Services Division, School of Business Administration, Georgia State University, 1968
 
 
Zhonghua Minguo xing zheng qu yu jian biao / Nei zheng bu bian
中華民國行政區域簡表 / 内政部編
by China. Nei zheng bu
China. 内政部
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 36 [1947]
上海 : 商務印書館, 民國36 [1947]
 
 
Zhonghua Renmin Gongheguo xian ji yi shang xin zheng qu hua yan ge / [Zhonghua Renmin Gongheguo min zheng bu]
中华人民共和国县级以上行政区划沿革 / [中华人民共和国民政部]
[Peking] : Ce hui chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986-1988
[Peking] : 测绘出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1986-1988
 
 
Quan guo xiang zhen di ming lu / Zhonghua Renmin Gongheguo min zheng bu xing zheng qu hua chu bian
全国乡镇地名录 / 中华人民共和国民政部行政区划处编
[Peking] : Ce hui chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 测绘出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zhongguo xing zheng qu hua di ming shou ce / Min zheng bu di ming yan jiu suo, Zhongguo xing zheng qu hua yu di ming xue hui bian
中国行政區划地名手冊 / 民政部地名硏究所, 中国行政區划与地名学会编
Beijing : Zhongguo she hui chu ban she, 1999
北京 : 中国社会出版社, 1999
 
 
Chong xiu Taiwan sheng tong zhi. Juan 2. Tu di zhi. Xia jing pian / Lin Yanggang, Li Denghui, Qiu Chuanghuan jian xiu ; Gao Yuren ... [et al.] zhu xiu ; Liu Ningyan zong zuan ;...
重修臺灣省通志. 卷二. 土地志. 轄境篇 / 林洋港, 李登輝, 邱創煥監修 ;高育仁 ... [et al.] 主修 ;劉寧顔總纂 ; [編纂王世慶]
Taizhong Shi : Taiwan sheng wen xian wei yuan hui, Minguo 78 [1989]
台中市 : 臺灣省文獻委員會, 民國78 [1989]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.