National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 26 Results for subject:"Administrative law -- Thailand."
Sort by:
 
 
Uniform title: Phraratchabanyat Rabiap Borihan Ratchakan Phaendin, Pho. So. 2534
by Thailand
Bangkok : Nititham Pub. House, 1999
 
 
Sathāban ʻAnuyātō Tulākān: Samnakngān Sān Yuttitham = Thai Arbitration Institute: Office of Judiciary
สถาบันอนุญาโตตุลาการ: สำนักงานศาลยุติธรรม = Thai Arbitration Institute: office of judiciary / สำนักงานศาลยุติธรรม
[Krung Thēp] : Sathāban ʻAnuyātō Tulākān, Samnakngān Sān Yuttitham, [2008?]
[กรุงเทพ] : สถาบันอนุญาโตตุลาการ, สำนักงานศาลยุติธรรม, [2008?]
 
 
Uniform title: Phraratchabanyat Rabiap Borihan Ratchakan Phaendin, Pho. So. 2534
by Thailand
Krung Thep : Samnakphim Winyuchon, [2534 i.e. 1991]
 
 
Kotmāi pokkhrō̜ng / Nanthawan Bō̜rommānan
กฎหมายปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์
by Nanthawan Bō̜rommānan
นันทวัฒน์ บรมานันท์
Krung Thēp : Samnakphim Winyūchon, Phrưtsphākhom 2557 [May 2014]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน, พฤษภาคม ๒๕๕๗
BookBook [text, volume]
 
 
Kotmāi ratthammanūn læ kotmāi pokkhrǭng / Rō̜ng Sāttrāčhān Dō̜rō. Čhak Phanchūphēt
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง / จักษ์ พันธ์ชูเพชร
by Čhak Phanchūphēt
จักษ์ พันธ์ชูเพชร
[Bangkok, Thailand] : Čhak Phanchūphēt, 2557 [2014]
[Bangkok, Thailand] : จักษ์ พันธ์ชูเพชร, 2557 , กรุงเทพฯ : บริษัท สุขภาพองค์รวม จำกัด
BookBook [text, volume]
 
 
Phrarātchabanyat Rabīap Bō̜rihān Rātchakān Phǣndin, chabap chai ngān Phō̜.So̜. 2554
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับใช้งาน พ.ศ. ๒๕๕๔
by Thailand
Krung Thēp : Samnakphim Sūt Phaisān, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, 2554
 
 
Botrīan čhāk khadī pokkhrǭng : rūam botkhwām san khadī pokkhrǭng čhāk khǭlam Niti Pokkhrǭng, Nangsư̄phim Bānmư̄ang / dōi Nāi Mahāchon
บทเรียนจากคดีปกครอง : รวมบทความสั้นคดีปกครองจากคอลัมน์ นิติปกครอง, หนังสือพิมพ์บ้านเมือง / โดยนายมหาชน
by Suchāt Wērōt
สุชาติ เวโรจน์
Krung thēp : Samnakngān Sān Pokkhrǭng, 2010
กรุงเทพ : สำนักงานศาลปกครอง, ๒๕๕๔
 
 
Kotmāi laksana pokkhrō̜ng thō̜ngthī
กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่
[Bangkok] : Sūn Bō̜rikān thāng Wichākān læ Kotmāi, Samnakngān Lēkhāthikān Ratthasaphā, 2519 [1976]
[Bangkok] : ศูนย์บริการวิชาการและกฎหมาย, สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, ๒๕๑๙ [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Prakāt khō̜ng Khana Patiwat chabap thī 218 rư̄ang rabīap bō̜rihān rātchakān phǣndin phrō̜mdūai phrarātchabanyat læ prakāt khō̜ng...
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๘ เรื่องระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมด้วย พระราชบัญญัติ และประกาศของคณะปฏิวัติแก้ไขเพิ่มเติม / รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์, สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์
by Sathīan Wichailak
เสถียร วิชัยลักษณ์
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Nītiwet, 2523 [1980]
กรุงเทพมหานคร : นีติเวชช์, ๒๕๒๓ [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Rūam kotmāi mahātthai pī 2520
รวมกฎหมายมหาดไทย ปี ๒๕๒๐
[Krung Thēp Mahā Nakhō̜n?] : Fāi Nitikān Mahātthai, 2521 [1978]
[กรุงเทพมหานคร] : ฝ่ายนิติการมหาดไทย, ๒๕๒๑ [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Phrarātchakritsadīkā bǣng sūan rātchakān Krasūang Mahātthai
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย
Krung Thēp : Fāi Nitikam Mahātthai, Samnak Nayōbāi læ Phǣn Mahātthai, 2521 [1978]
กรุงเทพฯ : ฝ่ายนิติกรรมมหาดไทย, สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย, ๒๕๒๑ [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Nanthawatthanā čhāriyawanthā : rūam botkhwām thāng wichākān nư̄ang nai ʻōkāt khrop 60 pī Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Nanthawat Bō̜ramānan /...
นันทวัฒนาจานิยวันทา : รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบ ๖๐ ปี ศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ / วรรณภา ติระสังขะ, บรรณาธิการ
BookBook [text, volume]
 
 
Sūan nưng khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng
ส่วนหนึ่งของกฎหมายปกครอง
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Prawatsāt kotmāi Thai / Rō̜. Lǣngkā ; Chānwit Kasētsiri, Wikan Phongphanitānon, bannāthikān
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย / ร. แลงกาต์ ; ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์, บรรณาธิการ
by Lingat, Robert
Krung Thēp : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, Singhākhom 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สิงหาคม ๒๕๕๓
BookBook [text, volume]
 
 
Rūam kotmāi kīeokap kānpokkhrō̜ng læ kharātchakān phonrư̄an læ thō̜ngthin / rūaprūam dōi Sāi Hutačharœ̄n læ Sombat...
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองและข้าราชการพลเรือนและท้องถิ่น / รวบรวมโดย สาย หุตะเจริญ และ สมบัติ สืบสมาน
[Na̦khō̜n Lūang : Krasūang Mahāthai, 2515 i.e. 1972] , [Nakhō̜n Lūang : Panyā Thammawit, phūphim phūkhōsanā, 2515 i.e. 1972]
[นครหลวง : กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๒๕] , [นครหลวง : ปัญญา ธรรมวิทย์, ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา, ๒๕๒๕]
BookBook [text, volume]
 
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.