National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 88417 Results for subject:Administrators.
Sort by:
 
 
Yue Ao guan xi shi = Yue Ao guanxi shi / Deng Kaisong, Wu Zhiliang, Lu Xiaomin zhu bian
粤澳关系史 = Yue Ao guanxi shi / 鄧開頌, 吳志良, 陸曉敏主編
Beijing Shi : Zhongguo shu dian, 1999
北京市 : 中國書店, 1999
 
 
Yue Ao guan xi san shi nian (1979-2008) [electronic resource] / Li Zhenwu ... [et al.] bian zhu
粤澳关系三十年(1979-2008) [electronic resource] / 李振武 ... [et al.]编著
Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she, 2010
北京 : 中国国际广播出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Xiao Weiyun lun Gang Ao zheng zhi ti zhi / Wang Yu bian
蕭蔚雲論港澳政治體制 / 王禹編
by Xiao, Weiyun
蕭蔚雲
Aomen : San lian chu ban (Aomen) you xian gong si, 2015 nian 1 yue , ©2015
澳門 : 三聯出版(澳門)有限公司, 2015年1月
BookBook [text, volume]
 
 
Aomen fa zhan yu Ao Zhu he zuo / Xu Zhihua, Li Yanyi zhu
澳門發展與澳珠合作 / 許志樺, 李燕怡著
by Xu, Zhihua
許志樺
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si : Xianggang jin hui da xue dang dai Zhongguo yan jiu suo, 2011
香港 : 三聯書店(X)有限公司 : 香港浸會大學當代中國研究所, 2011
 
 
Yue Gang Ao wen hua guan xi / Xu Xihui, Li Ping zhu bian
粤港澳文化关系 / 许锡挥, 李平主编
Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong xin hua fa xing ji tuan jing xiao, 2001
广州 : 中山大学出版社 : 广东新华发行集团经销, 2001
 
 
Yue Gang Ao jing ji guan xi / zhu bian Zheng Tianxiang ; fu zhu bian Li Xun
粤港澳经济关系 / 主编郑天祥 ; 副主编李郇
Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong xin hua fa xing ji tuan jing xiao, 2001
广州 : 中山大学出版社 : 广东新华发行集团经销, 2001
 
 
Tong shan tang yu Aomen Hua ren she hui / Huang Yanhong zhu
同善堂与澳门华人社会 / 黄雁鸿著
by Huang, Yanhong
黄雁鸿
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2012
北京 : 商务印书馆, 2012
 
 
Yue Gang Ao jing ji guan xi zou xiang yan jiu = The study of economic relation trend of Guangdong, Hong Kong and Macao / Chen Guanghan deng zhu
粤港澳经济关走向研究 = The study of economic relation trend of Guangdong, Hong Kong and Macao / 陈广汉等著
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2006
广州 : 广东人民出版社, 2006
 
 
Yue Gang Ao she hui guan xi / zhu bian Li Weimin
粤港澳社会关系 / 主编李伟民
Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong xin hua fa xing ji tuan jing xiao, 2001
广州 : 中山大学出版社 : 广东新华发行集团经销, 2001
 
 
Mahātthai kap hētkān phlœ̄ng mai Rōngngān Khēdœ̄
มหาดไทยกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ โรงงานเคเดอร์
Krung Thēp : Bō̜risāt Baphitkānphim Čhamkat, 2536 [1993]
กรุงเทพฯ : บริษัทบพิตรการพิมพ์จำกัด, 2536 [1993]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo da xue de wen ti yu gai ge / Qian Liqun, Gao Yuandong bian
中国大学的问题与改革 / 钱理群, 高远东编
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she, 2003
天津市 : 天津人民出版社, 2003
 
 
Shenzhen da xue gai ge tan suo zhi lu / zhu bian Tang Cairu ; fu zhu bian Zhang Zhongchun
深圳大学改革探索之路 / 主编唐才儒 ; 副主编张仲春
[Shanghai] : Tong ji da xue chu ban she, 1988
[Shanghai] : 同济大学出版社, 1988
 
 
Yue Gang Ao he zuo bao gao = Report on cooperation and development of Guangdong, Hong Kong and Macau / zhi bi tong chou Yang Shenghua, Shen Gang ; ze ren bian ji Du Hua
粤港澳合作報告 = Report on cooperation and development of Guangdong, Hong Kong and Macau / 執筆統籌楊生華, 沈鋼 ; 責任編輯杜花
Xianggang : Zhongguo wen hua yuan you xian gong si, 2015 nian 2 yue
香港 : 中國文化院有限公司, 2015年2月
BookBook [text, volume]
 
 
Hōsō Daigaku de nani ga okotta ka : aratamete "Daigaku" o tou / Usami Hiroshi, Fukaya Masashi hencho
放送大学で何が起こったか : あらためて「大学」を問う / 宇佐美寬, 深谷昌志編著
Nagoya-shi : Reimei Shobō, 1989
名古屋市 : 黎明書房, 1989
 
 
Deng Xiaoping xing zheng guan li si xiang yan jiu / zhu bian Zhang Wenshou ; fu zhu bian Guo Bingyu ; zhuan gao ren Guo Bingyu ... [et al.]
邓小平行政管理思想研究 / 主编张文寿 ; 副主编郭丙于; 撰稿人郭丙于 ... [et al.]
[Peking] : Ren min ri bao chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
[Peking] : 人民日报出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Shanghai jiao tong da xue guan li gai ge chu tan / Shanghai jiao tong da xue dang wei ban gong shi bian
上海交通大学管理改革初探 / 上海交通大学党委办公室编
Shanghai : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 1984
上海 : 上海交通大学出版社, 1984
 
 
Zhongguo guo min dang xian xing dang wu fa gui ji yao [microform] / Zhongguo guo min dang zhong yang zhi xing wei yuan hui dang shi shi liao bian zuan wei yuan hui bian yin
中國國民黨現行黨務法規輯要 [microform] / 中國國民黨中央執行委員會黨史史料編纂委員會編印
[Nanjing] : Zhongguo guo min dang zhong yang zhi xing wei yuan hui dang shi shi liao bian zuan wei yuan hui, Minguo 32 [1943]
[南京] : 中國國民黨中央執行委員會黨史史料編纂委員會, 民國 32 [1943]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zhongguo guo min dang xian xing zu zhi fa gui ji yao [microform] / Zhongguo guo min dang zhong yang zu zhi bu bian
中國國民黨現行組織法規輯要 [microform] / 中國國民黨中央組織部編
[Nanjing] : Zhongguo guo min dang zhong yang zu zhi bu, 1936
[南京] : 中國國民黨中央組織部, 1936
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Guangdong si fa bao gao / Zheng E zhu bian
广东司法报告 / 郑鄂主编
Beijing Shi : Ren min fa yuan chu ban she, 2015
北京市 : 人民法院出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Jiangning bu zheng si shu fu ting zhou xian yu tu dao li qing ce : Jiangsu sheng
江寗布政司屬府廳州縣輿圖道里清册 : 江蘇省
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 成文出版社, 民國72 [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.