National Library of Australia

Opening hours Australia Day long weekend: Saturday 25 & Sunday 26 January: Library open during regular opening hours; Monday 27 January: All Reading Rooms closed, Bookshop & Exhibition Galleries open from 9am-5pm.

Showing 201 - 220 of 86227 Results for subject:Administrators.
Sort by:
 
 
Aomen shi lue / Yuan Bangjian, Yuan Guixiu bian zhu
澳門史略 / 元邦建, 袁桂秀編著
by Yuan, Bangjian
元邦建
Xianggang : Zhong liu chu ban she, 1988
香港 : 中流出版社, 1988
 
 
Aomen ren wen she hui ke xue yan jiu wen xuan : 2008-2011 = Selected works of social sciences and humanities of Macau : 2008-2011 / "Aomen ren wen she hui ke xue yan jiu...
澳门人文社会科学研究文选 : 2008-2011 = Selected works of social sciences and humanities of Macau : 2008-2011 / 《澳门人文社会科学研究文选(2008-2011)》编委会编
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2013
北京 : 社会科学文献出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Aomen : chao yue jiu jiu / Yu Zhen deng zhu
澳門 : 超越九九 / 余振等著
Xianggang : Guang jiao jing chu ban she : Fa xing hua feng shu ju you xian gong si, 1993
香港 : 廣角鏡出版社 : 發行華風書局有限公司, 1993
 
 
Lun zheng que shi jian "yi guo liang zhi" / Yang Yunzhong zhu
論正確實踐"一國兩制" / 楊允中著
by Ieong, Wan Chong, 1933-
Aomen : Aomen da xue Aomen yan jiu zhong xin, 2005
澳門 : 澳門大學澳門研究中心, 2005
 
 
Xi fang Aomen shi liao xuan cui (15-16 shi ji) = Xifang Aomen shiliao xuancui / Jin Guoping bian yi
西方澳门史料选萃(15-16世纪) = Xifang Aomen shiliao xuancui / 金国平编译
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2005
广州 : 广东人民出版社, 2005
 
 
Macau, etc. : Imprensa Nacional, etc., 1868-1962
 
 
Macau, etc. : Fernandes, etc., 1851-1964]
 
 
Aomen shi / Huang Hongzhao
澳門史 / 黄鴻釗
by Huang, Hongzhao
黄鴻釗
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1987
香港 : 商務印書館, 1987
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.