National Library of Australia

Opening hours Australia Day long weekend: Saturday 25 & Sunday 26 January: Library open during regular opening hours; Monday 27 January: All Reading Rooms closed, Bookshop & Exhibition Galleries open from 9am-5pm.

Showing 21 - 40 of 86227 Results for subject:Administrators.
Sort by:
 
 
Hunan zheng qu yan ge / Zhou Hongwei zhu
湖南政区沿革 / 周宏伟著
by Zhou, Hongwei, 1965-
周宏伟, 1965-
Changsha Shi : Hunan shi fan da xue chu ban she, 2009
长沙市 : 湖南师范大学出版社, 2009
 
 
Shanghai jiao tong da xue guan li gai ge chu tan / Shanghai jiao tong da xue dang wei ban gong shi bian
上海交通大学管理改革初探 / 上海交通大学党委办公室编
Shanghai : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 1984
上海 : 上海交通大学出版社, 1984
 
 
Guiyang jian zhi yan ge / Xu Xiande, Long Shangxue zhu bian ; [Guiyang shi zhi ban "Jin zhu cong shu" bian ji shi bian]
贵阳建置沿革 / 许先德, 龙尚学主編 ; [桂阳市志办《金筑丛书》編輯室編]
Guizhou Shi : Guizhou jiao yu chu ban she, 1992
桂州市 : 桂州敎育出版社, 1992
 
 
Minguo Guangzhou yao wen lu / Guangdong Sheng dang an guan bian
民国广州要闻录 / 广东省档案馆编
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2018
广州 : 广东人民出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Wan Qing jing shi Tong wen guan zu zhi yan jiu / Chen Xiangyang zhu
晚清京师同文馆组织研究 / 陈向阳著
by Chen, Xiangyang
陈向阳
Guangzhou Shi : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she, 2004
广州市 : 广东高等教育出版社, 2004
 
 
Zhong yang zhi xia shi zheng qu kong jian zu zhi yu zhi du mo shi tan xi : li lun jia gou, bi jiao fen xi ji shi zheng yan jiu / Liu Junde, Ma Zuqi, Xiong Jing zhu
中央直辖市政区空间组织与制度模式探析 : 理论架构、比较分析及实证研究 / 刘君德, 马祖琦, 熊竞著
by Liu, Junde, 1937-
刘君德, 1937-
Nanjing Shi : Dong nan da xue chu ban she, 2012
南京市 : 东南大学出版社, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Nihon Kaigun oyatoi gaijin : bakumatsu kara Nichi-Ro Sensō made / Shinohara Hiroshi cho
日本海軍お雇い外人 : 幕末から日露戦爭まで / 篠原宏著
by Shinohara, Hiroshi, 1926-
篠原宏, 1926-
Tōkyō : Chūō Kōronsha, Shōwa 63 [1988]
東京 : 中央公論社, 昭和 63 [1988]
 
 
Zhongguo zui gao ling dao ban zi de zuo you shou : Zhong gong zhong yang zhi shu ji gou dang an (1949-1998) / Yang Shengchun zhu = The Special assistants to the leading group of...
中國最高領導班子的左右手 : 中共中央直屬機構檔案 (1949-1998) / 楊勝春著 = The Special Assistants to the Leading Group of the Chinese Communist Party /Sheng-Chuen Yang
by Yang, Shengchun
楊勝春
Taibei Shi : Yong ye chu ban she, Minguo 89 [2000]
臺北市 : 永業出版社, 民國89 [2000]
 
 
Xing zheng qu hua ti zhi yu cheng xiang tong chou fa zhan [electronic resource] : yi Zhejiang Sheng dang dai gai ge shi jian wei li / Fan Jinzhao zhu
行政区划体制与城乡统筹发展 [electronic resource] : 以浙江省当代改革实践为例 / 范今朝著
by Fan, Jinzhao
范今朝
Nanjing : Dong nan da xue chu ban she, 2013
南京 : 东南大学出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Shenzhen kou an bai nian cang sang / "Shenzhen kou an bai nian cang sang" bian ji wei yuan hui ; zhu bian: Huang Xinhua
深圳口岸百年沧桑 / "深圳口岸百年沧桑" 编辑委员会 ; 主编黃新华
Shenzhen Shi : [publisher not identified], [2000]
深圳市 : [publisher not identified], [2000]
BookBook [text, volume]
 
 
Fujian Sheng xing zheng qu hua di tu ji [cartographic material] = Fujian Sheng xingzhengquhua dituji / Fujian Sheng di tu chu ban she bian zhi, Fujian Sheng min zheng ting zhu bian
福建省行政区划地图集 = Fujian Sheng xingzhengquhua dituji / 福建省地图出版社编制, 福建省民政厅主编
by Fujian Sheng di tu chu ban she
福建省地图出版社
Fuzhou Shi : Fujian Sheng di tu chu ban she, 2007
福州市 : 福建省地图出版社, 2007
MapMap [cartographic material] =]
 
 
1949-1984 nian Hebei Sheng xing zheng qu hua bian geng zi liao / Hebei Sheng min zheng ting bian
1949-1984年河北省行政区划变更资料 / 河北省民政厅编
[Shijiazhuang : Hebei Sheng min zheng ting, 1985?]
[石家庄 : 河北省民政厅, 1985?]
 
 
Guangdong zheng qu ti xi : li shi, xian shi, gai ge / Situ Shangji zhu
广东政区体系 : 历史・现实・改革 / 司徒尚纪著
by Situ, Shangji
司徒尚纪
Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she, 1998
广州 : 中山大学出版社, 1998
 
 
Jiangxi Sheng xing zheng qu hua zhi / ["Jiangxi Sheng xing zheng qu hua zhi" bian zuan wei yuan hui bian]
江西省行政区划志 / [《江西省行政区划志》编纂委员会编]
Beijing Shi : Fang zhi chu ban she, 2005
北京市 : 方志出版社, 2005
 
 
Tsukuba Daigaku : sono seiritsu o meguru tatakai to genjō / Hamabayashi Masao, Hatakeyama Hidetoshi
筑波大学 : その成立をめぐるたたかいと現状 / 浜林正夫,畠山英俊
Tōkyō : Aoki Shoten, 1979
東京 : 青木書店, 1979
 
 
Liaoning fa zhi yan jiu [electronic resource]
辽宁法治研究 [electronic resource]
Uniform title: Liaoning fa zhi yan jiu (Online)
辽宁法治研究(Online)
Shenyang : Liaoning Sheng fa xue hui, 2005-2009
沈阳 : 辽宁省法学会, 2005-2009
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Chongqing xing zheng [electronic resource] : Gong gong lun tan = Chongqing administration
重庆行政 [electronic resource] : 公共论坛 = Chongqing administration
Uniform title: Chongqing xing zheng (Online)
重庆行政(Online)
Chongqing : Chongqing xing zheng xue yuan, 1999-
重庆 : 重庆行政学院, 1999-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Jin hai guan mao yi nian bao, 1865-1906 / Wu Hongming bian yi
津海关贸易年报, 1865-1906 / 吴弘明编译
Tianjin Shi : Tianjin she hui ke xue yuan chu ban she, 2006
天津市 : 天津社会科学院出版社, 2006
 
 
Waga shifu Inoue Shigeyoshi : zanshō no umi no teitoku / Shinoda Einosuke
わが師父井上成美 : 残昭の海の提督 / 篠田英之介
by Shinoda, Einosuke, 1926-
篠田英之介, 1926-
Tōkyō : Manejimentosha, Shōwa 63 [1988]
東京 : マネジメント社, 昭和 63 [1988]
 
Xindian Zhen xing zheng qu yu tu : Zhonghua Minguo si shi qi nian shi er yue shi er ri
新店鎮行政區域圖 : 中華民國四十七年十二月十二日
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], Minguo 47 [1958]
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], 民國47[1958]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.