National Library of Australia

Opening hours Australia Day long weekend: Saturday 25 & Sunday 26 January: Library open during regular opening hours; Monday 27 January: All Reading Rooms closed, Bookshop & Exhibition Galleries open from 9am-5pm.

Showing 41 - 60 of 86227 Results for subject:Administrators.
Sort by:
 
Nantou Xian xing zheng qu yu tu / Nantou Xian zheng fu zhu ji shi hui zhi
南投縣行政區域圖 / 南投縣政府主計室繪製
by Nantou Xian (Taiwan). Zhu ji shi
南投縣 (Taiwan). 主計室
[Nantou] : [Nantou Xian zheng fu zhu ji shi], Minguo 42 [1953]
[南投] : [南投縣政府主計室], 民國42[1953]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
Zhong gu wen yi hui di er ci chang hui bao gao shu
中顧問議會第貳次常會報告書
Beijing : Mi shi fu yin tang, 1913
北京 : 米市福音堂, 1913
BookBook, OnlineOnline
 
 
Keitō fujinkai no shidō to keiei / Dai Nihon Rengō Fujinkai hen
系統婦人会の指導と経営 / 大日本連合婦人会編
Tōkyō : Nihon Tosho Sentā, 2002
東京 : 日本図書センター, 2002
 
 
Nagasaki Kaigun Denshūjo : 19-seiki tōzai bunka no setten / Fujii Tetsuhiro cho
長崎海軍伝習所 : 19世紀東西文化の接点 / 藤井哲博著
by Fujii, Tetsuhiro, 1924-
藤井哲博, 1924-
Tōkyō : Chūō Kōronsha, 1991
東京 : 中央公論社, 1991
 
 
Guangxi li dai jun xian yan ge jian bian (chu gao) / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu nong ye ting, Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di 2 tu shu guan he bian
广西历代郡县沿革简编(初稿) / 广西壮族自治区农业厅, 广西壮族自治区第二图书馆合编
[Hong Kong : s.n., 1992?]
 
 
Zaimushō no kikō
財務省の機構
Tōkyō-to : Ōkura Zaimu Kyōkai, Heisei 13 [2001]-
東京都 : 大藏財務協会, 平成 13 [2001]-
 
 
Zhongguo guo min dang dang wu fa zhan shi liao : zhong yang gai zao wei yuan hui zi liao hui bian / Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui dang shi wei yuan hui ; [zhu...
中國國民黨黨務發展史料 : 中央改造委員會資料彙編 / 中國國民黨中央委員會黨史委員會 ; [主编者喬寶泰 ; 編輯者劉維開]
Taibei Shi : Jin dai Zhongguo chu ban she, Minguo 89 [2000]
臺北市 : 近代中國出版社, 民國89 [2000]
 
 
Hebei Sheng fen xian di tu ce / Hebei Sheng ce hui ju bian hui
河北省分县地图册 / 河北省测绘局编绘
by Hebei Sheng (China). Ce hui ju
河北省 (China). 测绘局
[Peking] : Di tu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
[Peking] : 地图出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
MapMap [cartographic image, volume]
 
 
Qinghai Sheng di tu ji = Qinghai / Xing qiu di tu chu ban she bian zhi
青海省地图集 = Qinghai / 星球地图出版社编制
by Xing qiu di tu chu ban she
星球地图出版社
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2009
北京 : 星球地图出版社, 2009
MapMap [cartographic image, text, volume]
 
 
Aomen xing shi su song fa zong lun = A general introduction of Macau criminal procedure law / Li Zhe zhu
澳门刑事诉讼法总论 = A general introduction of Macau criminal procedure law / 李哲著
by Li, Zhe, 1976-
李哲, 1976-
Aomen : Aomen ji jin hui ; Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015
澳门 : 澳門基金會 ; 北京 : 社会科学文献出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Gansu Sheng di tu ji = Gansu / Xing qiu di tu chu ban she bian zhi
甘肃省地图集 = Gansu / 星球地图出版社编制
by Xing qiu di tu chu ban she
星球地图出版社
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2009
北京 : 星球地图出版社, 2009
MapMap [cartographic image, text, volume]
 
 
Di fang zheng fu zhi li = Governance of local government / Shen Ronghua, Jin Hailong zhu
地方政府治理 = Governance of local government / 沈荣华, 金海龙著
by Shen, Ronghua
沈荣华
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2006
北京市 : 社会科学文献出版社, 2006
 
 
Guangxi jian zhi yan ge shi lue [electronic resource] / Mo Fengxin, Mo Zhengchun, Mo Wenjun bian zuan
广西建制沿革史略 [electronic resource] / 莫凤欣, 莫争春, 莫文俊编纂
by Mo, Fengxin
莫凤欣
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 2011
南宁市 : 广西人民出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Jilin Sheng di tu ji [cartographic material] = Jilin Sheng dituji / "Jilin Sheng di tu ji" bian zuan wei yuan hui
吉林省地圖集 [cartographic material] = Jilin Sheng dituji / "吉林省地图集"编纂委员会
by "Jilin Sheng di tu ji" bian zuan wei yuan hui
"吉林省地图集"编纂委员会
Beijing Shi : Zhongguo di tu chu ban she, 2009
北京市 : 中国地图出版社, 2009
BookBook [cartographic material] =]
 
 
Hubei sheng di tu [cartographic material] / Hubei Sheng ce hui ju bian zhi
湖北省地图 [cartographic material] / 湖北省测绘局编制
by Hubei Sheng (China). Ce hui ju
湖北省 (China). 测绘局
[Beijing] : Zhongguo di tu chu ban she, 1998
[北京] : 中囯地图出版社, 1998
 
 
Ningxia xian dai zheng qu bian qian yan ge / Feng Mao zhu
宁夏现代政区变迁沿革 / 冯茂著
by Feng, Mao, 1921-1997
冯茂, 1921-1997
Yinchuan Shi : Ningxia ren min chu ban she, 1998
银川市 : 宁夏人民出版社, 1998
 
 
Wuhan Shi zhi. Zheng quan zheng xie zhi / Wuhan di fang zhi bian zuan wei yuan hui zhu bian
武汉市志. 政权政协志 / 武汉地方志编纂委员会主编
Wuhan Shi : Wuhan da xue chu ban she, 1998
武汉市 : 武汉大学出版社, 1998
 
 
Zhongguo guo min dang di wu ci quan guo dai biao da hui fa gui hui kan [microform]
中國國民黨第五次全國代表大會法規彚刊 [microform]
by Zhongguo guo min dang. Quan guo dai biao da hui 1935 : China)
中國國民黨. 全國代表大會 1935 : China)
China : s.n., 1935
China : 中國國民黨中央執行委員會, 民國15 [1926]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zhejiang mo shi yu di fang zheng fu chuang xin / Yu Xiaofeng, Chen Jing zhu bian
浙江模式与地方政府创新 / 余潇枫, 陈劲主编
Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2007
杭州 : 浙江大学出版社, 2007
 
 
Jiangxi Sheng di tu ji / "Jiangxi Sheng di tu ji" bian zuan wei yuan hui
江西省地图集 / 《江西省地图集》编纂委员会
Beijing Shi : Zhongguo di tu chu ban she, 2008
北京市 : 中国地图出版社, 2008
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.