National Library of Australia

Australia Day Public Holiday: all National Library reading rooms will be closed on Monday 27 January for the Australia Day public holiday.  Regular reading room hours will resume on Tuesday 28 January.  See our opening hours for more information.

Showing 61 - 80 of 86220 Results for subject:Administrators.
Sort by:
 
 
Beijing Shi ren min fa yuan gong zuo da shi ji, 1949-1985 / Beijing Shi gao ji ren min fa yuan
北京市人民法院工作大事记, 1949-1985 / 北京市高级人民法院
[Beijing Shi : Beijing Shi gao ji ren min fa yuan, 1987?]
[北京市 : 北京市高级人民法院, 1987?]
 
 
Shandong jie fang qu hai guan shi liao zong lan / Qingdao hai guan bian
山东解放区海关史料综览 / 青岛海关编
Beijing Shi : Zhongguo hai guan chu ban she, 2006
北京市 : 中国海关出版社, 2006
 
 
Jiangsu Sheng di tu ji = Jiangsusheng dituji / "Jiangsu Sheng di tu ji" bian zuan wei yuan
江苏省地图集 = Jiangsusheng dituji / 《江苏省地图集》编纂委员
Beijing Shi : Zhongguo di tu chu ban she, 2004
北京市 : 中囯地图出版社, 2004
 
 
Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di tu ji / "Guangxi Zhuangzu Zizhiqu" bian zuan wei yuan hui
广西壮族自治区地图集 / 《广西壮族自治区地图集》编纂委员会
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2003
北京 : 星球地图出版社, 2003
 
 
Shaoxing shi di tu ji [cartographic material] / Shaoxing shi tu di kan ce gui hua yuan, Zhejiang sheng di yi ce hui yuan bian zhi
绍兴市地图集 [cartographic material] / 绍兴市土地勘测规划院,浙江省第一测绘院编制
Beijing : Zhongguo di tu chu ban she, 2011
北京 : 中国地图出版社, 2011
 
 
Xian fa yu Gang Ao te bie xing zheng qu you guan fa lü zhi du yan jiu / Xu Jinglin, Cheng Weirong zhu bian
宪法与港澳特别行政区有关法律制度研究 / 徐静琳, 程维荣主编
by Xianggang Aomen ji ben fa xue shu yan tao hui (Di 10 jie : 2014 : Shanghai, China)
香港澳门基本法学术研讨会 (第10届 : 2014 : 上海, China)
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2016
上海 : 上海社会科学院出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Guangxi tong zhi. Xing zheng qu hua zhi / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
广西通志. 行政区划志 / 广西壮族自治区地方志编纂委员会编
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 2001
南宁市 : 广西人民出版社, 2001
 
 
by Brunei. Jabatan Mufti Kerajaan
[Bandar Seri Begawan] : State Mufti's Office, Prime Minister's Office, Brunei Darussalam, [2011]
 
Uniform title: Planning advisory note (Tasmanian Planning Commission : Online)
Hobart, Tasmania : Tasmanian Planning Commission, 2009
JournalJournal, OnlineOnline [text, still image, online resource]
 
 
Aomen ren wen she hui ke xue yan jiu wen xuan. Zheng zhi juan = The selection of studies in humanities and social sciences of Macau. Politics / Yu Zhen, Lin Yuan zhu bian
澳门人文社会科学研究文选. 政治卷 = The selection of studies in humanities and social sciences of Macau. Politics / 余振, 林媛主编
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2010
北京市 : 社会科学文献出版社, 2010
 
 
Aomen ji lüe : [2 juan] / Yin Guangren, Zhang Rulin he zhuan
澳門記略 : [2卷] / 印光任, 張汝霖合撰
by Yin, Guangren, 18th century
印光任, 18th century
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 57 [1968]
臺北 : 廣文書局, 民國57 [1968]
 
 
Aomen mian mian guan / Wei Xiutang zhu
澳门面面观 / 魏秀堂著
by Wei, Xiutang
魏秀堂
Beijing : Zhongguo jian she chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中国建设出版社 : 新华书店总店北京发行所发行, 1989
 
 
Aomen hui gui hou ru he chuang chu xin ji
澳門回歸後如何創出新機
Xianggang : Ming bao yue kan : Aomen zhong hua la ding ji jin hui, 1999
香港 : 明報月刊 : 澳門中華拉丁基金會 , 1999
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.