National Library of Australia

Opening hours Australia Day long weekend: Saturday 25 & Sunday 26 January: Library open during regular opening hours; Monday 27 January: All Reading Rooms closed, Bookshop & Exhibition Galleries open from 9am-5pm.

Showing 81 - 100 of 86227 Results for subject:Administrators.
Sort by:
 
 
Aomen zong tan / Wei Meichang zhu
澳門縱談 / 魏美昌著
by Wei, Meichang
魏美昌
Aomen : Aomen ji jin hui, 1994
澳門 : 澳門基金會, 1994
 
 
Aomen : hui gui zai zhi
澳门 : 回归在即
Beijing : Xin xing chu ban she, 1998
北京 : 新星出版社, 1998
 
 
Aomen / Miao Hongji ... [et al.] bian zhu
澳門/ 繆鴻基... [et al.] 編著
[Canton] : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
[Canton] : 中山大学出版社: 广东省新华书店经销, 1988
 
 
Aomen 1996 / Wu Zhiliang, Yang Yunzhong, Feng Shaorong bian
澳門1996 / 吳志良, 楊允中, 馮少榮编
Aomen : Aomen ji jin hui, 1996
澳門 : 澳門基金會, 1996
 
 
by Pinto, Hermengarda Marques
[Coimbra] : Campanha Nacional de Educacao de Adultos, [1955?]
 
 
Aomen gu jin / Li Pengzhu zhu
澳門古今 / 李鵬翥著
by Li, Pengzhu
李鵬翥
Xianggang : San lian shu dian Xianggang fen dian ; Aomen : Xing guang chu ban she, 1986
香港 : 三聯書店香港分店 ; 澳門 : 星光出版社, 1986
 
 
Jin ri Aomen / Chen Duo ... [et al.] zZhu
今日澳门 / 陈多 ... [et al.] 著
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 1999
北京 : 中央文献出版社, 1999
 
 
Aomen zong lan / bian ji wei yuan hui Huang Hanqiang ... [et al.]; zhu bian Huang Hanqiang, Wu Zhiliang ; bian ji zhu li Guo Jiawei, Yao Cuiling ; Aomen da xue Aomen yan jiu...
澳門總覽 / 編輯委員會黃漢強 ... [et al.] ; 主編黃漢强,吳志良 ;編輯助理郭家偉,姚翠玲 ; 澳門大學澳門研究中心編
[Macao] : Aomen ji jin hui, 1994
[Macao] : 澳門基金會, 1994
 
 
Gui lai Aomen / Wang Qiaolong zhu
澳门 / 王巧珑著
Beijing : wu zhou chuan bo chu ban she, 1999
北京 : 五洲传播出版社, 1999
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.