National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 31 Results for subject:"Adult education -- China."
Sort by:
 
 
Zhongguo cheng ren jiao yu shi gang / Dong Chunpu bian zhu
中国成人教育史纲 / 董纯朴编著
by Dong, Chunpu
董纯朴
Beijing Shi : Zhongguo lao dong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1990
北京市 : 中国劳动出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1990
 
 
Bu ke ti dai de you shi : guan yu cheng ren jiao yu de si kao / Guo Bonong zhu
不可替代的优势 : 关于成人敎育的思考 / 郭伯农著
by Guo, Bonong
郭伯农
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 1994
上海 : 上海社会科学院出版社, 1994
 
 
Qin gong jian xue xue xi zi liao
勤工俭学学习資料
[Hangzhou] Zhejiang ren min chu ban she [bian ji chu ban, 1958]
[杭州] 浙江人民出版社[編輯出版, 1958]
 
 
Cheng ren gao deng jiao yu yan jiu
成人高等教育研究
Shanghai : Hua dong shi fan da xue, "Cheng ren gao deng jiao yu yan jiu" bian ji bu, -2001
上海 : 华东师范大学, "成人高等教育研究" 编辑部 -2001
 
 
Tao Xingzhi lun pu ji jiao yu / Zhang Dayang, Li Hongmei bian
陶行知论普及教育 / 张达揚, 李红梅编
by Tao, Xingzhi, 1891-1946
陶行知, 1891-1946
Hefei : Anhui jiao yu chu ban she : Anhui sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
合肥 : 安徽教育出版社 : 安徽省新华书店发行, 1986
 
 
Gan bu xue wen hua de gu shi / Shi Wenke bian
干部学文化的故事 / 史文科编
Beijing : Tong su du wu chu ban she, 1956
北京 : 通俗读物出版社, 1956
 
 
Cheng ren jiao yu shi / Dong Mingchuan, Hua Cheng, Zhang Shiping zhu
成人敎育史 / 董明传, 华诚, 张世平著
by Dong, Mingchuan
董明传
Haikou Shi : Hainan chu ban she, 2002
海口市 : 海南出版社, 2002
 
 
Zhongguo cheng ren gao deng xue xiao jian jie = Zhongguochengrengaodengxuexiaojianjie / ["Zhongguo cheng ren gao deng xue xiao jian jie" bian ji wei yuan hui]
中国成人高等学校简介 = Zhongguochengrengaodengxuexiaojianjie / [《中国成人高等学校简介》编辑委员会]
Beijing : Hai yang chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 海洋出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Zhongguo cheng ren jiao yu xin tan / Yu Bo zhu
中国成人教育新探 / 余博著
by Yu, Bo
余博
Ha'erbin shi : Heilongjiang jiao yu chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1989
哈尔滨市 : 黑龙江教育出版社 : 黑龙江省新华书店发行, 1989
 
 
Beijing cheng ren jiao yu
北京成人教育
Beijing : "Beijing cheng ren jiao yu" za zhi she
北京: 《北京成人教育》杂志社
 
 
Cheng ren jiao yu de li lun yu shi jian / Guan Shixiong
成人教育的理论与实践 / 关世雄
by Guan, Shixiong
关世雄
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 北京出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Shanghai cheng ren jiao yu = Shanghai adult education
上海成人敎育 = Shanghai adult education
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1990-
上海 : 上海敎育出版社, 1990-
 
 
Kai zhan da gui mo de qun zhong wen jiao yun dong / Mao Zedong deng zhu
開展大規模的群衆文教運動 / 毛澤東等著
Washinton, D.C. : Center for Chinese Materials, Association of Research Libraries, [1975]
 
 
Zhongguo cheng ren jiao yu guan li yun zuo quan shu / "Beijing shi cheng ren jiao yu xue yuan zu bian ; zhu bian He Xiangdong ... [et al.]
中国成人敎育管理运作全书 / 北京市成人敎育学院组编 ; 主编贺向东 ... [et al.]
Beijing : Zhongguo wu zi chu ban she, 1998
北京 : 中国物资出版社, 1998
 
 
Xin Zhongguo cheng ren gao deng jiao yu fa zhan yan jiu / He Hongling zhu
新中国成人高等教育发展研究 / 何红玲著
by He, Hongling
何红玲
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2004
北京 : 中国社會科学出版社, 2004
 
 
Xian dai Zhongguo zhong shen jiao yu lun : Zhongguo zhong shen jiao yu si xiang ji qi zheng ce de xing cheng he zhan kai / Wu Zunmin zhu
现代中国终身敎育论 : 中国终身敎育思想及其政策的形成和展开 / 吴遵民著
by Wu, Zunmin
吴遵民
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2003
上海 : 上海敎育出版社, 2003
 
 
Beijing cheng ren jiao yu shi zhi zi liao xuan ji / [zhu bian Long Wen ; fu zhu bian He Xiangsheng]
北京成人教育史志资料选辑 / [主编 龙文 ; 副主编 何祥生]
Beijing : Zhongguo jian cai gong ye chu ban she, 1993
北京 : 中国建材工业 出版社 1993
 
 
Zhongguo da lu da xue cheng ren jiao yu zhi yan jiu / Piao Fuxian zhu
中國大陸大學成人教育之研究 / 朴福仙著
by Piao, Fuxian
朴福仙
Gaoxiong Shi : Gaoxiong fu wen tu shu, 1995
高雄市 : 高雄復文圖書, 1995
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.