National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 4476 Results for subject:Aesthetics.
Sort by:
 
 
Xu Fuguan mei xue si xiang yan jiu / Liu Guirong zhu
徐复观美学思想研究 / 刘桂荣著
by Liu, Guirong
刘桂荣
Beijing : Ren min chu ban she, 2007
北京 : 人民出版社, 2007
 
 
Jiang Kongyang mei xue si xiang yan jiu / Gao Nan zhu
蒋孔阳美学思想研究 / 高楠著
by Gao, Nan
高楠
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning Sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1987
 
 
Cai Yi mei xue si xiang yan jiu / "Mei xue lun cong" bian ji bu bian
蔡仪美学思想研究 / 《美学论丛》编辑部编
Beijing : Zhongguo zhan wang chu ban she : Beijing xin hua shu dian fa xing, 1986
北京 : 中国展望出版社 : 北京新华书店发行, 1986
 
 
Sheng ren de zi you : Mou Zongsan mei xue si xiang de he xin wen ti / Tang Sheng zhu
聖人的自由 : 牟宗三美學思想的核心問題 / 唐聖著
by Tang, Sheng, 1979-
唐聖, 1979-
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju you xian gong si, 2013
臺北市 : 臺灣學生書局有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Li Zehou mei xue si xiang yan jiu / Wang Shengping zhu
李泽厚美学思想研究 / 王生平著
by Wang, Shengping, 1945-
王生平, 1945-
Shenyang Shi : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning Sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
沈阳市 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新華書店发行, 1987
 
 
Cai Yi mei xue si xiang yan jiu / Li Xingwu zhu
蔡仪美学思想研究 / 李兴武著
by Li, Xingwu
李兴武
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1987
 
 
Zong Baihua mei xue si xiang yan jiu / Lin Tonghua zhu
宗白华美学思想研究 / 林同华著
by Lin, Tonghua, 1940-
林同华, 1940-
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1987
 
 
Xue xi Lu Xun de mei shu si xiang
学习魯迅的美朮思想
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, [1979]
北京 : 人民美術出版社, [1979]
 
 
Lu Xun mei xue si xiang lun gao : guan yu zhen shan mei de si kao he tan suo / Liu Zaifu zhu
鲁迅美学思想论稿 : 关于真善美的思考和探索 / 刘再复著
by Liu, Zaifu, 1941-
刘再复, 1941-
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
[Peking] : 中囯社会科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Hui yi Lu Xun de mei shu huo dong / [Bian zhe Ren min mei shu chu ban she ; Ze ren bian ji Shen Peng, Yang Chunru]
回憶魯迅的美術活動 / [编者人民美術出版社 ; 责任编辑沈鹏, 杨纯如]
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1979
北京 : 人民美術出版社, 1979
 
 
Li xing, she hui, ke ti : Mao Dun yi shu mei xue lun gao / Cao Wansheng zhu
理性・社会・客体 : 茅盾艺术美学论稿 / 曹万生著
by Cao, Wansheng
曹万生
Chengdu : Sichuan sheng she hui ke xue yuan chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
成都 : 四川省社会科学院出版社 : 四川省新华书店经销, 1988
 
 
Hui yi Lu Xun de mei shu huo dong : xu bian / [bian zhe Ren min mei shu chu ban she ; ze ren bian ji Shen Peng, Yang Chunru]
回忆魯迅的美术活动 : 续编/ [编者人民美術出版社 ; 责任编辑沈鹏, 杨纯如]
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1981
北京 : 人民美術出版社, 1981
 
 
Lu Xun yu mei shu = Lu Xun yu mei shu / Wang Guanquan zhu ; [ze ren bian ji Yang Xuezhao ; feng mian she ji Ren Yi]
鲁迅与美术 = Lu Xun yu mei shu / 王观泉著 ; [责任编辑 杨学昭 ; 封面设计 任意]
by Wang, Guanquan
王观泉
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1979
上海 : 上海人民美術出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Cai Yuanpei Lu Xun de mei yu si xiang / Sun Shizhe zhu
蔡元培鲁迅的美育思想 / 孙世哲著
by Sun, Shizhe, 1936-
孙世哲, 1936-
Shenyang : Liaoning jiao yu chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1990
沈阳 : 辽宁教育出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1990
 
 
Wang Zhaowen mei xue si xiang yan jiu / Zhang Bennan zhu
王朝闻美学思想硏究 / 张本楠著
by Zhang, Bennan, 1953-
张本楠, 1953-
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning Sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1987
 
 
Chʻusa Kim Chŏng-hŭi ŭi yesullon / Chŏng Hye-rin chiŭm
추사김정희의예술론 / 정혜린지음
by Chŏng, Hye-rin
정혜린
Kyŏnggi-do Sŏngnam-si : Sinʾgu Munhwasa, 2008
경기도성남시 : 신구문화사, 2008
 
 
Wang Guowei : shi ji ku hun = Wangguowei shiji kuhun / Xia Zhongyi zhu
王国维 : 世纪苦魂 = Wangguowei shiji kuhun / 夏中义著
by Xia, Zhongyi
夏中义
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2006
北京市 : 北京大学出版社, 2006
 
 
Lun Du Pengcheng de shen mei li xiang / Zhao Junxian zhu
论杜鹏程的审美理想/ 赵俊贤著
by Zhao, Junxian
赵俊贤
Beijing : Wen hua yi shu chu ban she, 1990
北京: 文化艺术出版社, 1990
 
 
Wen Yiduo mei xue si xiang lun gao / Yu Zhaoping zhu
闻一多美学思想论稿 / 俞兆平著
by Yu, Zhaoping
俞兆平
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店经销, 1988
 
 
Zhu Guangqian mei xue si xiang yan jiu / Yan Guozhong zhu
朱光潜美学思想研究 / 阎国忠著
by Yan, Guozhong
阎国忠
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning Sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1987
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.