National Library of Australia

Our reading rooms will be closed on Monday 30 May. Check our opening hours before your visit.
Showing 1 - 20 of 53 Results for subject:"Agriculture -- China -- Periodicals."
Sort by:
 
 
Beijing : Nong ye za zhi she
 
 
Nong cun ke xue
農村科學
Beijing : Ke xue chu ban she, 1981-
北京 : 科學出版社, 1981-
 
 
Zhongguo nong ye qi xiang qing bao nian jian / "Zhongguo nong ye qi xiang qing bao nian jian" bian wei hui
中国农业气象情报年鉴 / 《中国农业气象情报年鉴》编委会
Beijing : Qi xiang chu ban she, 1992-
北京 : 氣象出版社, 1992-
 
 
Nong ye ji shu [microform]
農業技術 [microform]
Beijing : Dong bei nong ye chu ban she
北京 : 東北農業出版社
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Nong bao
农报
Uniform title: Nong bao (Nanjing, Jiangsu Sheng, China)
农报 (Nanjing, Jiangsu Sheng, China)
Nanjing : Shi ye bu zhong yang nong ye shi yan suo nong bao she, Minguo 23 [1934]-
南京 : 实业部中央农业试验所农报社, 民国23 [1934]-
 
 
Nong ye ke xue tong xun
農業科学通訊
Beijing : Hua bei nong ye ke xue yan jiu suo, 1949-
北京 : 華北農業科學硏究所, 1949-
 
 
Xian dai hua nong ye = Xiandaihua nongye / Xian dai hua nong ye bian ji bu
现代化农业 = Xiandaihua nongye / 现代化农业编辑部
Heilongjiang : Heilongjiang sheng ken ke xue yuan
黑龙江 : 黑龙江省垦科学院
 
 
Nong lin gong bao [microform]
農林公報 [microform]
Beijing : Nong lin bu, Minguo 1-2 [1912-1913]
北京 : 農林部, 民國1-2 [1912-1913]
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
aNong ye ke xue yan jiu de fang xiang yu dao lu wen ti zi liao hui bian / Xinjiang nong lin mu ke xue yan jiu suo qing bao shi, Xinjiang nog ye ke zue bian ji bu
农业科学研究的方向与道路问题 / 新疆农林牧科学研究所情报室, 新疆农业科学编辑部
[Xinjiang : Xinjiang nong lin mu ke xue yan jiu suo qing bao shi], 1964
[新疆 : 新疆农林牧科学研究所情报室.], 1964
 
 
Zhongguo nong min
中國農民
Guangzhou : Zhongguo guo min dang zhong yang zhi xing wei yuan hui nong min bu
廣州 : 中國國民黨中央執行委員會農民部
 
 
Nong cun gong zuo tong xun = Nongcun gongzuo tongxun
農村工作通讯 = Nongcun gongzuo tongxun
Beijing : Nong cun gong zuo tong xun bian ji shi
北京 : 農村工作通讯編輯室
 
 
Canton, China : College of Agriculture, Canton Christian College, 1922-1927
 
 
Jilin nong ye ke xue = Jilin nongye kexue
吉林农业科学 = Jilin nongye kexue
[Changchun] : Jilin Sheng nong ye ke xue yuan ; Jilin nong ye da xue ; Jilin Sheng nong xue hui
[长春] : 吉林省农业科学院 ; 吉林农业大学 ; 吉林省农学会
 
 
Zhongguo nong bao
中國農報
Beijing : Zhong yang ren min zheng fu nong ye bu
北京 : 中央人民政府農業部
 
 
Nong ye zhi shi
農業知識
[Jinan] : Shandong ren min chu ban she
[濟南] : 山東人民出版社
 
 
 
 
Fujian nong ye = Fujian nongye
福建農業 = Fujian nongye
Fuzhou Shi : Fujian Sheng nong ye ting : Fujian Sheng nong ye ke xue yuan
福州市 : 福建省农业厅 : 福建省农业科学院
 
 
Nong ye ke ji tong xun = Bulletin of agricultural science and technology / Zhongguo nong ye ke xue yuan zhu bian
农业科技通讯 = Bulletin of agricultural science and technology / 中国农业科学院主编
Beijing Shi : Zhongguo nong ye ke xue yuan ke ji wen xian xin xi zhong xin
北京市 : 中国农业科学院科技文献信息中心
 
 
Zhongguo nong bao [microform]
中國農報 [microform]
Beijing : Nong ye za zhi she
北京 : 農業雜誌社
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Ke xue zhong tian
科学种田
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she
上海 : 上海人民出版社
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.