National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 8865 Results for subject:"Agriculture -- Economic aspects."
Sort by:
 
 
Hong qi qu pan kai ge xin / Lin Feng
红旗渠畔凱歌新 / 林风
by Lin, Feng
林风
[Peking] : Nong ye chu ban she, 1976
[Peking] : 农业出版社, 1976
 
 
Dang de ji ben lu xian zhao zheng tu : Bayan xian xue Dazhai, gan Xiyang de jing yan / Long Yan
党的基本路线照征途 : 巴彦县学大寨, 赶昔阳的经验 / 垅延
by Long, Yen
垅延
[Peking] : Nong ye chu ban she, 1976
[Peking] : 农业出版社, 1976
 
 
Kao "qiong bang zi" jing shen ban nong ye ji xie hua / Hua Shan [Xie Junhua]
靠"窮棒子精神办农业机械化 / 化山 [谢俊华]
by Xie, Junhua
谢俊华
[Peking] : Nong ye chu ban she, 1976
[Peking] : 农业出版社, 1976
 
 
Dazhai hong qi piao Dongting : Anxiang xian xue Dazhai gan Xiyang de jing yan / An Xiang
大寨紅旗飄洞庭 : 安乡县学大寨赶昔阳的经验 / 安湘
by An, Xiang
安湘
[Peking] : Nong ye chu ban she, 1976
[Peking] : 农业出版社, 1976
 
 
Yushu ren min xue Dazhai / Ji changyu
榆树人民学大寨 / 纪长余
by Ji, Changyu
纪长余
[Changchun] : Jilin ren min chu ban she ; [Peking] : Nong ye chu ban she, 1977
[长春] : 吉林人民出版社 ; [Peking] : 农业出版社, 1977
 
 
Zhongguo xin shi qi nong cun de bian ge. Tianjin juan / Zhong gong Tianjin shi wei Dang shi yan jiu shi ; Zhong gong Tianjin shi wei Nong cun gong zuo wei yuan hui bian ; Li...
中囯新时期农村的变革. 天津卷 / 中共天津市委党史硏究室 ; 中共天津市委农村工作委员会编 ; 李文芳 ; 陈向东主编
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1999
北京市 : 中共党史出版社 : 新华书店经销, 1999
 
 
Nong cun jing ji mo shi tan tao / Chen Fudong deng zhu
农村经济模式探讨 / 陈复东等著
Beijing : Zhongguo zhan wang chu ban she, 1987
北京 : 中国展望出版社, 1987
 
 
Nong min guan zhu de shi da wen ti : Hunan nong cun diao cha bao gao / Zhu Youzhi, Fang Xiangxin zhu bian
农民关注的拾大问题 : 湖南农村调查报告 / 朱有志, 方向新主编
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she, 2006
长沙市 : 湖南人民出版社, 2006
 
 
Zhejiang xian dai nong ye xing cun luo jing ji she hui bian qian yan jiu / Li Changjiang zhu
浙江现代农业型村落经济社会变迁研究 / 李长江著
by Li, Changjiang, 1969-
李长江, 1969-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2007
北京 : 中国社会科学出版社, 2007
 
 
Zhongguo xin shi qi nong cun de bian ge. Nei Menggu juan / Zhong gong Nei Menggu Zizhiqu wei dang shi yan jiu shi bian
中囯新时期农村的变革. 內蒙古卷 / 中共內蒙古自治区委党史硏究室编
Beijing : Zhong gong dang shi chu ban she, 1999
北京 : 中共党史出版社, 1999
 
 
Zhongguo nong ye jing ji xue / Quan guo shi san suo zong he xing da xue "Zhongguo nong ye jing ji xue" bian xie zu bian
中国农业经济学 / 全国十三所综合性大学《中国农业经济学》编写组编
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1984
 
 
Uniform title: Report (East of Scotland College of Agriculture. Economics Department)
[Edinburgh] : The Department
 
 
Zhongguo nong ye tou ru wen ti yan jiu / Zou Shulin zhu
中国农业投入问题研究 / 邹树林著
by Zou, Shulin, 1962-
邹树林, 1962-
Wuhan shi : Wuhan chu ban she, 1994
武汉市 : 武汉出版社, 1994
 
 
Nōgyō mondai no kiso riron / [Kurihara Hakuju]
農業問題の基礎理論 / [栗原百寿]
by Kurihara, Hakuju, 1910-1955
栗原百寿, 1910-1955
Tōkyō : Azekura Shobō, 1974
東京 : 校倉書房, 1974
 
 
Shi zi lu kou de jue ze : shen hua nong ye jing ji ti zhi gai ge de si kao / Cai Fang
十字路口的抉择 : 深化农业经济体制改革的思考 / 蔡昉
by Cai, Fang
蔡昉
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
[Peking] : 中国社会科学出版社 : 新华书店经销, 1992
 
 
Nong ye zu zhi yu gui mo : li lun, shi jian, bi jiao yan jiu / Liu Yunzi zhu
农业组织与規模: 理论・实踐・比较研究/ 刘运梓著
by Liu, Yunzi
刘运梓
Beijing Shi : Zhongguo ji hua chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京: 中国計划出版社: 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Uniform title: Julkaisuja (Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (Finland))
Helsinki : The Institute, 1989-
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.