National Library of Australia

Showing 1 - 5 of 5 Results for subject:"Agriculture -- Taxation -- China -- History."
Sort by:
 
 
Xin Zhongguo nong ye shui shi liao cong bian / Cai zheng bu nong ye cai wu si bian
新中国农业稅史料丛编 / 财政部农业財务司编
[Peking] : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, <1986-1990 >
[Peking] : 中國财政经济出版社, <1986-1990 >
 
 
Huang liang guo shui : jie du shui shi si qian nian / Weng Lihua zhu
皇粮国税 : 解读税史四千年 / 翁礼华著
by Weng, Lihua
翁礼华
Hangzhou Shi : Zhejiang gu ji chu ban she, 2006
杭州市 : 浙江古籍出版社, 2006
 
 
Guan tian shi mo kao / Gu Yanwu zhuan
官田始末考 / 顧炎武撰
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 66 [1977]
台北市 : 廣文書局, 民國66 [1977]
 
 
Er shi shi ji er san shi nian dai zhong yuan nong min fu dan yan jiu / Liu Wushu zhu
二十世纪二三十年代中原农民负担研究 / 刘五书著
by Liu, Wushu
刘五书
Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2003
北京 : 中国财政经济出版社, 2003
 
 
Shanghai : Shanghai shu dian, [1991]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.