National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 452 Results for subject:"Agriculture and state -- China."
Sort by:
 
 
He jia xiang de dui hua : da shan zhi zi tian ye fang tan lu / Wu Xiaoping, Liu Chaoxiang zhu bian
和家乡的对话 : 大山之子田野访谈录 / 吴晓萍, 刘超祥主编
Guiyang Shi : Guizhou min zu chu ban she, 2006
贵阳市 : 贵州民族出版社, 2006
 
 
Canberra : Published for ABARE by the Australian Govt. Pub. Service, c1991
 
 
Nong ye ji hua / Zhang Zhongwei, Zhao Donghuan, Li Zhimin bian zhu
农业计划/ 张仲威,赵冬缓,李志民编著
by Zhang, Zhongwei
张仲威
Beijing : Nong ye chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京: 农业出版社: 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Xin shi qi nong ye he nong cun gong zuo zhong yao wen xian xuan bian / Zhong gong Zhong yang wen xian yan jiu shi, Guo wu yuan fa zhan yan jiu zhong xin bian
新时期农业和农村工作重要文献选编 / 中共中央文献研究室, 国务院发展研究中心编
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 中央文献出版社 : 新华书店经销, 1992
 
 
Zhongguo nong cun : zheng ce yan jiu bei wang lu / Nong ye bu jing ji zheng ce yan jiu zhong xin bian
中国农村 : 政策研究备忘录 / 农业部经济政策研究中心编
Beijing : Nong ye chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989-<1992 >
北京 : 农业出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989-<1992 >
 
 
Zhongguo nong ye qi fei zhan lue / Bai Ma zhu bian
中国农业起飞战略 / 白玛主编
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
北京 : 经济科学出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Nong cun jing ji zheng ce wen da / Guo wu yuan yan jiu shi nong cun jing ji zu bian
农村经济政策问答 / 国务院硏究室农村经济组编
Beijing Shi : Nong yan chu ban she, 1991
北京市 : 农业出版社, 1991
 
 
Zhong gong nong ye xian dai hua zheng ce zhi fen xi / Fu Fengcheng zhuan
中共農業現代化政策之分析 / 傅豐誠撰
by Fu, Fengcheng
傅豐誠
[S.l. : s.n.], Minguo 67 [1978]
民國67 [1978]
 
 
Nong ye xue Dazhai pu ji Dazhai xian jiang hua / Nan fang ri bao bian ji bu bian xie ; Nong cun ban tu shu bian xuan xiao zu xuan bian
农业学大寨普及大寨县讲话 / 南方日报编辑部编写 ; 农村版图书编选小组选编
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1975
[广州] : 广东人民出版社 : 新華書店发行, 1975
 
 
Zai di er ci quan guo nong ye xue Dazhai hui yi shang de jiang hua / Hua Guofeng zhu
在第二次全国农业学大寨会议上的讲话 / 华国锋
by Hua, Guofeng
华国锋
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1976
香港 : 香港三联书店, 1976
 
 
Chen Yonggui tong zhi zai Shanxi sheng yi jiu qi si nian nong ye xue Dazhai hui yi shang de jiang hua (zhai yao)
陈永贵同志在山西省一九七四年农业学大寨会议上的讲话(摘要)
[Wuhan shi] : Hubei ren min chu ban she, 1975
[武汉市] : 湖北人民出版社, 1975
 
 
Yao you yi ge an ding tuan jie de zheng zhi ju mian / Yun Zhewu
要有一个安定团结的政治局面 / 云哲武
by Yun, Zhewu
云哲武
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng Xinhua shu dian fa xing, 1979
廣州 : 廣東人民出版社 : 廣東省新华书店发行, 1979
 
 
Nong cun jing ji zheng ce wen ti / Ai Linong zhu bian
农村经济政策问题 / 艾力农主编
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1984
 
 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development ; [Washington, D.C. : OECD Washington Center, distributor], c1997
 
 
Tokyo : Nitchu Keizai Kyokai, 1976
 
 
Nong ye xue Dazhai pu ji Dazhai xian jiang hua cai liao
衣业学大寨普及大寨县讲话材料
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1977
[广州] : 广东人民出版社 : 广东省新華書店发行, 1977
 
 
Nong ye zhong chang qi fa zhan zhan lue dui ce yan jiu / Fu Zhengde ... [et al.] zhu
农业中长期发展战略对策研究 / 傅政德 ... [et al.] 著
Beijing : Nong ye chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 农业出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Sheng cun yu fa zhan / Zhongguo ke xue yuan guo qing fen xi yan jiu xiao zu [yan jiu] ; Hu An'gang, Wang Yi zhi bi
生存与发展 / 中国科学院国情分析研究小组[研究] ; 胡鞍钢, 王毅执笔
by Hu, An'gang
胡鞍钢
Beijing : Ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Nong cun jing ji zheng ce jiang hua / Zhong yang ren min guang bo dian tai nong cun zu bian xie
农村经济政策讲话 / 中央人民广播电台农村组编写
by Zhong yang ren min guang bo dian tai (Beijing, China). Nong cun zu
中央人民广播电台(Beijing, China) 农村组
[Beijing] : Ren min chu ban she: Xin hua she dian fa xing, 1979
[北京] : 中民出版社 : 新華書店发行, 1979
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.