National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 4546 Results for subject:"Agriculture and state."
Sort by:
 
 
Zhongguo xin shi qi nong cun de bian ge. Anhui juan / Zhong gong Anhui Sheng wei dang shi yan jiu shi bian
中囯新时期农村的变革. 安徽卷 / 中共安徽省委党史硏究室编
Beijing : Zhong gong dang shi chu ban she, 1999
北京 : 中共党史出版社, 1999
 
 
Zhongguo xin shi qi nong cun de bian ge. Nei Menggu juan / Zhong gong Nei Menggu Zizhiqu wei dang shi yan jiu shi bian
中囯新时期农村的变革. 內蒙古卷 / 中共內蒙古自治区委党史硏究室编
Beijing : Zhong gong dang shi chu ban she, 1999
北京 : 中共党史出版社, 1999
 
 
He jia xiang de dui hua : da shan zhi zi tian ye fang tan lu / Wu Xiaoping, Liu Chaoxiang zhu bian
和家乡的对话 : 大山之子田野访谈录 / 吴晓萍, 刘超祥主编
Guiyang Shi : Guizhou min zu chu ban she, 2006
贵阳市 : 贵州民族出版社, 2006
 
 
 
 
by Green, Bernal L., 1934-
[Washington, D.C.] : U.S. Dept. of Agriculture, Economnic Research Service, Economic Development Division, [1985]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Nong ye bao hu zheng ce yan jiu / Shi Hong zhu
农业保护政策研究 / 施虹著
by Shi, Hong
施虹
Beijing : Qi xiang chu ban she, 1997
北京 : 气象出版社, 1997
 
 
Zheng ze yan jiu : zong li lun dao shi jian / Zheng nian zhu
政策研究 : 从理论到实践 / 郑念著
by Zheng, Nian
郑念
Beijing : She hui ge xue wen xian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994
北京 : 社会科学文献出版社 : 新华书店经销, 1994
 
 
Zhongguo nong ye fa zhan zhan lue wen ti yan jiu / Zhang Siqian, Zhang Liuzheng zhu bian
中国农业发展战略问题研究 / 张思骞, 张留征主编
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
北京 : 中國社会科学出版社 : 新華書店经销, 1988
 
 
Xi bu di qu nong ye ji shu ying yong de xiao guo, an quan xing ji ying xiang yin su yan jiu / Kong Xiangzhi ... [et. al] zhu
西部地区农业技术应用的效果,安全性及影响因素研究 / 孔祥智 ... [et. al] 著
Beijing Shi : Zhongguo nong ye chu ban she, 2005
北京市 : 中国农业出版社, 2005
 
 
 
 
by Mykolenko, Lydia
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities ; Washington, D.C. : European Community Information Service [distributor], 1987
 
 
Waga tō no nōrin seisaku
わが党の農林政策
by Jiyū Minshutō. Seimu Chōsakai
自由民主党. 政務調査会
[Tōkyō] : Jiyū Minshutō Seimu Chōsakai, [Shōwa 35 (1960)]
[東京] : 自由民主党政務調査会, [昭和35 (1960)]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.