National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 19 of 19 Results for subject:"Anarchism -- China."
Sort by:
 
 
 
 
Zhongguo wu zheng fu zhu yi de si xiang ji chu = An inquiry into intellectual structure of Chinese anarchism / Anjing Shenjie zhu
中國無政府主義的思想基礎 = An inquiry into intellectual structure of Chinese anarchism / 安井伸介著
by Yasui, Shinsuke
安井伸介
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2013
台北市 : 五南圖書出版股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
[Cambridge : Drowned Rat Publications in association with Refract Publications, 1985]
 
 
Zhongguo jin dai de wu zheng fu zhu yi si chao / Jiang Jun, Li Xingzhi
中国近代的无政府主义思潮 / 蒋俊, 李兴芝
by Jiang, Jun
蒋俊
Jinan : Shandong ren min chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1991
济南 : 山东人民出版社 : 山东省新华书店发行, 1991
 
 
Zhongguo wu zheng fu zhu yi shi gao / Lu Zhe zhu
中国无政府主义史稿 / 路哲著
by Lu, Zhe
路哲
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian jing xiao, 1990
福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店经销, 1990
 
 
Wu zheng fu zhu yi zai Zhongguo / ben ji bian zhe Gao Jun ... [et al.]
无政府主义在中国 / 本辑编者高军 ... [et al.]
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新华书店发行, 1984
 
 
Jin dai Zhongguo wu zheng fu zhu yi si chao yu Zhongguo chuan tong wen hua / Li Yi zhu
近代中国无政府主义思潮与中国传统文化 / 李怡著
by Li, Yi
李怡
Wuchang : Hua zhong shi fan da xue chu ban she, 2001
武昌 : 华中师范大学出版社, 2001
 
 
Uniform title: Research series (University of California, Berkeley. Center for Chinese Studies)
Berkeley, Calif. : The Center, 1961-1962
 
 
Wu zheng fu zhu yi si xiang zi liao xuan / Ge Maochun, Jiang Jun, Li Xingzhi bian
无政府主义思想资料选 / 葛懋春, 蒋俊, 李兴芝编
Beijing : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 北京大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Qing mo min chu wu zheng fu pai de wen hua si xiang / Cao Shixuan zhu
清末民初无政府派的文化思想 / 曹世铉著
by Cho, Se-hyŏn, 1965-
曹世铉, 1965-
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2003
北京市 : 社会科学文献出版社, 2003
 
 
Zhong Han 'an na qi zhu yi' yun dong bi jiao yan jiu / Lu Shouheng zhu
中韓「安那其主義」運動比較研究 / 盧壽亨著
by No, Su-hyŏng, 1980-
노수형, 1980-
Xinbei Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2015
新北市 : 花木蘭文化出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
by Staburova, E. IU. (Elena IUrevna)
Moskva : Izd-vo "Nauka," Glav. red. vostochnoi lit-ry, 1983
 
 
by Dirlik, Arif
Berkeley : University of California Press, c1991
 
 
Wu zheng fu zhu yi yu wu si xin wen hua : wei rao "Xin qing nian" tong ren suo zuo de kao cha / Meng Qingshu zhu
无政府主义与五四新文化 : 围绕《新青年》同人所作的考察 / 孟庆澍著
by Meng, Qingshu, 1975-
孟庆澍, 1975-
Kaifeng Shi : Henan da xue chu ban she, 2006
开封市 : 河南大学出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.