National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 12121 Results for subject:Anecdotes.
Sort by:
 
 
Ubasuteyama : kojitsu to bungaku / Nishizawa Shigejirō cho
姥捨山 : 故実と文学 / 西沢茂二郎著
by Nishizawa, Shigejirō
西沢茂二郎
Nagano-ken : Shinanoji : Nōson Gyoson Bunka Kyōkai hatsubai, Shōwa 48 [1973]
長野県 : 信濃路 : 農山漁村文化協会発売, 昭和48 [1973]
BookBook [text, volume]
 
 
Yao dong yi shi / Ren Wen zhu bian
窑洞轶事 / 任文主编
Xi'an Shi : Shanxi shi fan da xue chu ban she, 2014
西安市 : 陕西师范大学出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Jingkou zhang gu cong bian
京口掌故叢編
[Peking] : Beijing shi Zhongguo shu dian : Beijing shi xin hua shu dian fa xing, [1987?]
[Peking] : 北京市中国书店 : 北京市新华书店发行, [1987?]
BookBook [text, volume]
 
 
Shanghai jiu hua / He Ma zhu
上海旧話 / 赫馬著
by He, Ma
赫馬
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she, 1956-
上海 : 上海文化出版社, 1956-
 
 
Bu ke neng de shi jie : Shanghai wai tan de ying xiang yu zhuan qi / Chen Danyan
不可能的世界 : 上海外灘的影像與傳奇 / 陳丹燕
by Chen, Danyan
陳丹燕
Xianggang : Ming bao chu ban she you xian gong si, 2007
香港 : 明報出版社有限公司, 2007
 
 
Shanghai lin zhao / Yu Muxia
上海鱗爪 / 郁慕侠
by Yu, Muxia
郁慕侠
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 1998
上海 : 上海书店出版社, 1998
 
 
Wan Qing Shanghai pian ying [electronic resource] / Xia Xiaohong
晚清上海片影 [electronic resource] / 夏晓虹
by Xia, Xiaohong
夏晓虹
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2009
上海 : 上海古籍出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Irhwa ro ponŭn wiinsang / Han Yŏng-su
일화 로 보는 위인상 / 한 영수
by Han, Yŏng-su
한 영수
P'yŏngyang : P'yŏngyang Ch'ulp'ansa, Chuch'e 104-yŏn [2015]- , ©[2015]
평양 : 평양 출판사, 주체 104년 [2015]-
BookBook [text, volume]
 
 
Pulsech'ul ŭi wiin ŭl ttara ch'ŏnmalli / Yi Ŭl-sŏl
불세출 의 위인 을 따라 천만리 / 리 을설
by Yi, Ŭl-sŏl
리 을설
[P'yŏngyang] : Kŭmsŏng Ch'ŏngnyŏn Ch'ulp'ansa, Chuchʻe 104 (2015) , ©2015
[평양] : 금성 청년 출판사, 주체 104 (2015)
BookBook [text, volume]
 
 
Gui li de hai : Zhongguo min zu gong shang ye fa yuan di--Shanghai / Shen Zongzhou zhu
瑰丽的海 : 中国民族工商业发源地--上海 / 沈宗洲著
by Shen, Zongzhou
沈宗洲
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2004
北京 : 北京出版社 : 新华书店经销, 2004
 
 
Shanghai chuan qi : Wen ming shan bian de ce ying, 1553-1949 / Luo Suwen zhu
上海传奇 : 文明嬗变的侧影, 1553-1949 / 罗苏文著
by Luo, Suwen
罗苏文
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2004
上海 : 上海人民出版社, 2004
 
 
Kai yan : Liu Yida bi xia de Jing cheng feng wu / Liu Yida zhu
开眼 : 刘一达笔下的京城风物 / 刘一达著
by Liu, Yida
刘一达
Beijing Shi : Zhongguo she hui chu ban she, 2007
北京市 : 中国社会出版社, 2007
 
 
Qi hai suo tan / Jiang Zhun zhuan ; Cai Kejiao dian jiao
岐海琐谈 / 姜准撰 ; 蔡克骄点校
by Jiang, Zhun, 17th century
姜准, 17th century
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2002
上海 : 上海社会科学院出版社, 2002
 
 
Bianliang suo ji / Han Desan, Chen Yumen
汴梁琐记 / 韩德三, 陈雨门
by Han, Desan
韩德三
[Zhengzhou shi] : Henan ren min chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[郑州市] : 河南人民出版社 : 河南省新华书店发行, 1986
 
 
Yan'an yi shi / Chen Junqi bian zhu
延安軼事 / 陈俊岐编著
by Chen, Junqi
陈俊岐
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
Chun shen jiu wen xu / Chen Dingshan zhu
春申旧闻续 / 陈定山著
by Chen, Dingshan
陈定山
Beijing : Hai tun chu ban she, 2015
北京 : 海豚出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
P'yŏngyang ŭi irhwa wa chŏnsŏl / chipp'il Cho Kwang
평양 의 일화 와 전설 / 집필 조 광
by Cho, Kwang
조 광
P'yon̆gyang : Oegungmun Ch'ulp'ansa, 2016
평양 : 외국문 출판사, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Kou shu Shanghai : xiao san xian jian she / Zhong gong Shanghai Shi wei dang shi yan jiu shi, Shanghai Shi xian dai Shanghai yan jiu zhong xin bian zhu
口述上海 : 小三线建设 / 中共上海市委党史研究室, 上海市现代上海研究中心编著
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2013
上海 : 上海教育出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Cong wu sheng kai shi / Han Yuqi bian zhu = It started from silence / compiled by Han Yuqi
从无声开始 / 韩妤齐编著 = It started from silence / compiled by Han Yuqi
by Han, Yuqi
韩妤齐
Shanghai Shi : Wen hui chu ban she, 2006
上海市 : 文匯出版社, 2006
 
 
Guizhou li shi bi ji / Fan Tongshou zhu
贵州历史笔记 / 范同寿著
by Fan, Tongshou
范同寿
Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she, 2008
贵阳市 : 贵州人民出版社, 2008
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.