National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 181 - 200 of 12136 Results for subject:Anecdotes.
Sort by:
 
 
Hong qiang nei wai / Quan Yanchi zhu
红墙內外 / 权延赤著
by Quan, Yanchi
权延赤
Huhehaote : Nei Menggu ren min chu ban she, 1998
呼和浩特 : 內蒙古人民出版社, 1998
 
 
Sui sui chong yang / Shu Long, Ling Buji zhu
岁岁重阳 / 舒龙, 凌步机著
by Shu, Long
舒龙
[Haikou] : Hainan chu ban she, 1993
[海口] : 海南出版社, 1993
 
 
Zai Mao Zedong shen bian / "Mao Zedong yu wo" zheng wen huo dong zu wei hui bian
在毛泽东身边 / "毛泽东与我"征文活动组委会编
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she, 1993
太原 : 山西人民出版社, 1993
 
 
Mao zhu xi zou pian zu guo da di / "Mao Zedong yu wo" zheng wen huo dong zu wei hui bian
毛主席走遍祖国大地 / "毛泽东与我"征文活动组委会编
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she, 1993
太原 : 山西人民出版社, 1993
 
 
Cheng xiang Wei gong tan xun
丞相魏公譚訓
by Su, Xiangxian, 11th/12th century
蘇象先, 11th/12th century
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海: 商務印書館, 民國 25 [1936]
 
 
T'ongil aeguk ŭi widaehan han p'yŏngsaeng / p'ilcha Im I-ch'ŏl, Kim Kyŏng-ho
통일 애국 의 위대한 한 평생 / 필자 림 이철, 김 경호
by Im, I-ch'ŏl
림 이철
[P'yŏngyang] : P'yŏngyang Ch'ulp'ansa, 2017
[평양] : 평양 출판사, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Hyŏnji chido e pikkin yŏngdoja ŭi mosŭp / chipp'il Chegal Nam
현지 지도 에 비낀 령도자 의 모습 / 집필 제갈 남
by Chegal, Nam
제갈 남
[P'yŏngyang] : Oegungmun Ch'ulp'ansa, 2019
[평양] : 외국문 출판사, 2019
BookBook [still image, text, volume]
 
 
Shu yi ji / Qian Juntao
书衣集 / 銭君匋
by Qian, Juntao
銭君匋
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
太原 : 山西人民出版社 : 山西省新华书店发行, 1986
 
 
Lu Xun jian ku fen dou sheng huo pian duan / Shi Yige
魯迅艰苦奋斗生活片断 / 石一歌
by Shi, Yige
石一歌
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1975
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1975
 
 
He Lu Xun xiang chu de ri zi / Chuandao zhu
和鲁迅相処的日子 / 川岛著
by Chuandao, 1903-
川岛, 1903-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Wang you Lu Xun yin xiang ji / Xu Shoushang zhu
亡友魯迅印象記 / 許壽裳著
by Xu, Shoushang, 1883-1948
許壽裳, 1883-1948
Xianggang : Shanghai shu ju, 1973
香港 : 上海書局, 1973
 
 
Qiao huan jin luo han : Niansi hu zi de gu shi / Wang Zhaoli bian
巧换金罗汉 : 念四胡子的故事 / 王召里编
Beijing : Zhongguo min jian wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中国民间文艺出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Zhi lu ri ji / Hu Siyuan zhuan
直庐日记 / 胡嗣瑗撰
by Hu, Siyuan
胡嗣瑗
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1994
北京 : 全国图书馆文献缩微复制中心, 1994
 
 
Ŏnjena nodong kyegŭp ŭl midŭ sigo
언제나로동계급을믿으시고
[Pʻyŏngyang] : Nodongja Sinmun Sa, 1971
[평양] : 로동자신문사, 1971
 
 
Wang Dehui chuan ji / Qi Yizheng deng zhu
王德輝傳奇 / 齊以正等著
Xianggang : Nan bei ji yue kan, 1992
香港 : 南北極月刊, 1992
 
 
Wo de lao ban Jin Yong / Shi Bei zhu
我的老闆金庸 / 石貝 著
by Shi, Bei
石貝
[Xianggang] : Fu da chu ban you xian gong si, 2005
[香港] : 富達出版有限公司, 2005
 
 
Xu Yu er san shi / Chen Naixin deng zhu
徐訏二三事 / 陳乃欣等著
Taibei : Er ya chu ban she, Minguo 69 [1980]
臺北 : 爾雅出版社, 民國69 [1980]
 
 
Ji Ding Ling : Ji Ding Ling xu ji / Shen Congwen zhu
記丁玲 : 記丁玲續集 / 沈從文著
by Shen, Congwen, 1902-1988
沈從文, 1902-1988
Shanghai : Liang you fu xing tu shu yin shua gong si, 1940
上海 : 良友復興圖書印刷公司, 1940
 
 
Zhou Enlai Deng Yingchao lian ai shi / [He Qizhi yi zhu]
周恩來鄧穎超戀愛史 / [何啓智譯著]
by He, Qizhi
何啓智
Xianggang : Ke hua tu shu chu ban gong si, [1984?]
香港 : 科華圖書出版公司, [1984?]
 
 
Zhou Enlai yu Beijing / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Beijing shi wei yuan hui wen shi zi liao wei yuan hui bian
周恩来与北京 / 中国人民政治协商会议北京市委员会文史资料委员会编
[Beijing] : Zhong yang wen xian chu ban she, 1998
[北京] : 中央文献出版社, 1998
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.