National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 201 - 220 of 12136 Results for subject:Anecdotes.
Sort by:
 
 
Xiao ao jiang hu : Qing Hong bang shi lu / Ke Jiang bian
笑傲江湖 : 青红帮实录 / 柯江编
Beijing : Tuan jie chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995
北京 : 团结出版社 : 新华书店经销, 1995
 
 
Hong qiang jing wei / He Jianming zhu
红墙警卫 / 何建明著
by He, Jianming
何建明
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2010
北京 : 作家出版社, 2010
 
 
Asan Chŏng Chu-yŏng kwa na : 100-in munjip
아산정주영과나 : 100인문집
Sŏul-si : Asan Sahoe Pokchi Saŏp Chaedan, 1997
서울시 : 아산사회복지사업재단, 1997
 
 
Mao Zedong yi shi / Dong Zhiying bian
毛泽东轶事 / 董志英编
Beijing : Kun lun chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1989
北京 : 昆仑出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1989
 
 
Sheng huo zhong de Mao Zedong = Shenghuozhongde Maozedong / Pei Hua zhu
生活中的毛泽东 = Shenghuozhongde Maozedong / 裴华著
by Pei, Hua
裴华
Beijing : Jie fang jun chu ban she, 1999
北京 : 解放军出版社, 1999
 
 
Bei da wang shi / Xiangzi, Guxing zhu bian
北大往事 / 橡子, 谷行主编
Beijing Shi : Xin shi jie chu ban she, 2008
北京市 : 新世界出版社, 2008
 
 
Li shi xuan wo zhong de Jiang Jieshi yu Zhou Enlai / Yin Jiamin zhu
历史漩涡中的蒋介石与周恩来 / 尹家民著
by Yin, Jiamin
尹家民
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 1995
北京 : 中共中央党校出版社, 1995
 
 
Wo yan zhong de Mao Zedong / Guo Simin
我眼中的毛泽东 / 郭思敏
Shijiazhuang Shi : Hebei ren min chu ban she : Hebei sheng xin hua shu dian fa xing, 1990
石家庄市 : 河北人民出版社 : 河北省新華書店发行, 1990
 
 
Xin hua mi ji / Xu Zhiyan [Guoying] zhu ; [jiao ding zhe He Qiyu]
新華秘記 / 許指嚴[國英]著 ; [校訂者何其愚]
by Xu, Guoying
許國英
[Xianggang? : s.n., 1980?]
[香港? : s.n., 1980?]
 
 
Zhen shi de Mao Zedong : Mao Zedong shen bian gong zuo ren yuan de hui yi / Li Min, Gao Feng, Ye Liya zhu bian
真实的毛泽东 : 毛泽东身边工作人员的回忆 / 李敏, 高风, 叶利亚主编
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2003
北京 : 中央文献出版社, 2003
 
 
Jingguo xian sheng de gu shi / Tang Xinghan bian zhu
經國先生的故事 / 唐興漢編著
by Tang, Xinghan
唐興漢
Taibei : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 70 [1981]
台北 : 黎明文化事業公司, 民國70 [1981]
 
 
Gao su ni yi ge zhuan qi de He Zizhen / Chen Guanren, Feng Guanghong zhu
告诉你一个传奇的贺子珍 / 陈冠任, 冯光宏著
by Chen, Guanren
陈冠任
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2008
北京市 : 中共党史出版社, 2008
 
 
Zai Mao zhu xi shen bian er shi nian / Sun Yong zhu
在毛主席身边二十年 / 孙勇著
by Sun, Yong
孙勇
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2010
北京 : 中央文献出版社, 2010
 
 
Sheng huo zhong de Liu Shaoqi = Shenghuozhongde LiuShaoqi / Wei Xiaodong, Xing Hua zhu
生活中的刘少奇 = Shenghuozhongde LiuShaoqi / 魏晓东, 邢华著
by Wei, Xiaodong
魏晓东
Beijing : Jie fang jun chu ban she, 1999
北京 : 解放军出版社, 1999
 
 
Mao Zedong de 81 ge di yi ci / Tang Chunyuan bian zhu
毛泽东的81个第一次 / 唐春元编著
by Tang, Chunyuan
唐春元
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2012
北京市 : 中共党史出版社, 2012
 
 
Zhou Enlai zhi lu : ren min zong li de zhen shi gu shi / Li Haiwen zhu bian
周恩来之路 : 人民总理的真实故事 / 李海文主编
Beijing : Beijing chu ban she, 1998
北京 : 北京出版社, 1998
 
 
Mao Zedong de gu shi he chuan shuo / Zhongguo ming jian wen yi yan jiu hui zheng li
毛澤東的故事和傳說 / 中國民間文藝硏究會整理
Beijing : Gong ren chu ban she, 1954
北京 : 工人出版社, 1954
 
 
Jin kan Mao Zedong / Zhang Yufeng deng zhu
近看毛澤東 / 張玉鳳 等著
Taibei Xian Shenkeng Xiang : Xin chao she wen hua shi ye you xian gong si, 2010
台北縣深坑鄉 : 新潮社文化事業有限公司, 2010
 
 
Mao Zedong de gong guo
毛澤東的功過
[Hong Kong : s.n., 1976?]
 
 
Zai Zhou Enlai shen bian de ri zi : Xi hua ting gong zuo ren yuan de hui yi / Li Qi zhu bian
在周恩来身边的日子 : 西花厅工作人员的回忆 / 李琦主编
[Beijing] : Zhong yang wen xian chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 1998
[北京] : 中央文献出版社 : 经销新华书店, 1998
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.