National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 101 - 120 of 12136 Results for subject:Anecdotes.
Sort by:
 
 
1997, zhu jun Xianggang = Yi jiu jiu qi zhu jun xiang gang / Zhang Bo zhu
1997・驻军香港 = Yi jiu jiu qi zhu jun xiang gang / 张波著
by Zhang, Bo
张波
Beijing : Jie fang jun wen yi chu ban she : Xin hua shu dian fa xing suo jing xiao, 1997
北京 : 解放军文艺出版社 : 新华书店发行所经销, 1997
 
 
Nihon kaizoku monogatari / Ōkuma Miyoshi cho
日本海賊物語 / 大隈三好著
by Ōkuma, Miyoshi, 1906-
大隈三好, 1906-
Tōkyō : Yūzankaku Shuppan, Shōwa 46 [1971]
東京 : 雄山閣出版, 昭和 46 [1971]
 
 
Jiao cheng chen xi / Zhongguo ren min jie fang jun 52942 bu dui Zheng zhi bu ji ti cai xie ; Zhengwen, Xiaodong zhi bi
交城晨曦 / 中国人民解放军52942部队政治部集体采写 ; 政文, 晓董执笔
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1978
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1978
 
 
Luo ri can zhao : Puyi yu ta de hou fei jin chen men / Ding Yanshi bian
落日残照 : 溥仪与他的后妃近臣们 / 丁燕石编
by Zhou, Junshi, 1903 or 4-
周君適, 1903 or 4-
Beijing : Dang an chu ban she, 1988
北京 : 档案出版社, 1988
 
 
Zhao Ziyang si sheng huo / Shu Yang zhu
趙紫陽私生活 / 舒楊著
by Shu, Yang
舒楊
Xianggang Jiulong : Ke hua tu shu chu ban gong si, [1986?]
香港九龍 : 科華圖書出版公司, [1986?]
 
 
Yi dai wen zong Ji Xiaolan chuan qi / He Zhiqi, Han Jinguo bian zhu
一代文宗紀暁嵐傳奇 / 贺治起,韩金国编著
by He, Zhiqi
贺治起
Beijing : Zhongguo min jian wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中国民間文藝出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
He Long / Sha Ting, Wang Zhen deng zhu
賀龍 / 沙汀, 王震等著
by Sha, Ting, 1904-1992
沙汀, 1904-1992
Xianggang : Guang jiao jing chu ban she, 1977
香港 : 廣角鏡出版社, 1977
 
 
Lu Xun qin you tan Lu Xun / Zhang Nenggeng lu xie
鲁迅親友談鲁迅 / 張能耿錄冩
by Zhang, Nenggeng
張能耿
Aomen : Er ya she, 1977
澳門 : 爾雅社, 1977
 
 
Hui yi Hu Shi zhi xian sheng wen ji / Li Youning zhu bian
回憶胡適之先生文集 / 李又寧主編
Niuyue : Tian wai chu ban she : [Taipei] : Taibei ye qiang chu ban she, 1997
紐約 : 天外出版社 : [Taipei] : 台北業強出版社, 1997
 
 
Xian hua Hu Shi / Shi Yuan'gao
閑話胡適 / 石原皋
by Shi, Yuan'gao
石原皋
Hefei Shi : Anhui ren min chu ban she : Anhui sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
合肥市 : 安徽人民出版社 : 安徽省新華書店发行, 1985
 
 
Ji Xiaolan wai zhuan / Yang Tao zhu
紀晓嵐外传 / 杨涛著
by Yang, Tao
杨涛
[Peking] : Zuo jia chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 作家出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Sheng huo zhong de Zhu De = Shenghuozhongde Zhude / Wang Yali zhu
生活中的朱德 = Shenghuozhongde Zhede / 王亞丽著
by Wang, Yali
王亞丽
Beijing : Jie fang jun chu ban she, 1999
北京 : 解放军出版社, 1999
 
 
Guan gong de chuan shuo / Zhang Zhide, Wang Chengzu, Guo Xuemin
關公的傳說 / 张志德, 王成祖, 郭学敏
by Zhang, Zhide
张志德
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
太原 : 山西人民出版社 : 山西省新华书店发行, 1986
 
 
Yang Sheng'an de chuan shuo / Zhongguo min jian wen yi yan jiu hui Sichuan fen hui, Xindu xian Yang Sheng'an yan jiu xue hui bian
杨升庵的传说 / 中国民间文艺研究会四川分会, 新都县杨升庵研究学会编
Chengdu : Sichuan wen yi chu ban she : Fa xing Sichuan sheng xin hua shu dian, 1986
成都 : 四川文艺出版社 : 发行四川省新华书店, 1986
 
 
Arŭmdaun sijŏl : with Yi Myŏng-bak / [chiŭni Kwŏn T'ae-sŏp oe]
아름다운 시절 : with 이 명박 / [지은이 권 태섭 외]
Sŏul-si : Chungang Books, 2007
서울시 : 중앙 Books, 2007
 
 
Lu Ban de chuan shuo / Xu Yu bian
鲁班的传说 / 许钰编
Lanzhou : Gansu ren min chu ban she : Gansu sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
兰州 : 甘肃人民出版社 : 甘肃省新華書店发行, 1988
 
 
Su Dongpo de chuan shuo / Ding Yonghuai, Xiong Wenxiang zhu
苏东坡的传说 / 丁永淮, 熊文祥著
by Ding, Yonghuai
丁永淮
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中国文联出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Ji Xiaolan wai zhuan / Yang Tao zhu
紀曉嵐外傳 / 楊濤著
by Yang, Tao
楊濤
Taibei shi : Shi jie wen wu chu ban she, Minguo 70[1981]
臺北市 : 世界文物出版社, 民國60 [1981]
 
 
Xian hua Hu Shi / Shi Yuan'gao
闲话胡适 / 石原皋
by Shi, Yuan'gao
石原皋
Hefei Shi : Anhui ren min chu ban she : Anhui sheng xin hua shu dian fa xing, 1990
合肥市 : 安徽人民出版社 : 安徽省新華書店发行, 1990
 
 
Su Shi de gu shi / Wang Yuanming bian zhu
苏轼的故事 / 王元明编著
by Wang, Yuanming
王元明
Beijing : Xin hua chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 新华出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.