National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 121 - 140 of 12136 Results for subject:Anecdotes.
Sort by:
 
 
Hui mou ren sheng feng yu lu / Zhu Tiancai zhu
回眸人生风雨路 / 朱天财著
by Zhu, Tiancai
朱天财
Sibu, Malaysia : Chang shun yin wu you xian gong si, 2003
Sibu, Malaysia : 常顺印务有限公司, 2003
 
 
Su Dongpo yi shi hui bian / Yan Zhongqi bian zhu
苏东坡轶事汇编 / 颜中其编注
Changsha Shi : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
长沙市 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店发行, 1984
 
 
Mo dai huang de mi shi
末代皇帝秘史
Xianggang : Zhong yuan chu ban she : zong dai li Li yuan shu bao she, 1986
香港 : 中原出版社 : 總代理利源書報社, 1986
 
 
Zhu De tong zhi de gu shi he chuan shuo / Ling Feng zhu ; Gu Bingxin hui tu
朱德同志的故事和传说 / 凌峰著 ; 顧炳鑫繪图
by Ling, Feng
凌峰
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 1958
上海 : 少年儿童出版社, 1958
 
 
Lu Xun hui yi / Jing Youlin zhu
鲁迅回憶 / 荊有麟著
by Jing, Youlin
荊有麟
Shanghai : Shanghai za zhi gong si, Minguo 36 [1947]
上海 : 上海雑誌公司, 民國36 [1947]
 
 
Kim Il-sŏng irhwajip / chipp'il Kim Kwang-il, Kim Ch'ung-hyŏk, Pak Wi-sŏng, Kang Ŭn-hyang
김 일성 일화집 / 집필 김 광일, 김 충혁, 박 위성, 강 은향
P'yŏngyang Chosŏn Nodongdang Ch'ulp'ansa, 2013-
평양 조선 노동당 출판사, 2013-
BookBook [text, volume]
 
 
Huangpu jiang pan hua dang nian / Nian Cheng bian zhu
黄浦江畔話當年 / 念澄編著
by Nian, Cheng
念澄
Xianggang : Xianggang zhi cheng chu ban she, 1971
香港 : 香港致誠出版社, 1971
 
 
Yunshan wang shi : zai wo qing chun kai shi de di fang : Heilongjiang sheng chan jian she bing tuan 4 shi 39 tuan zhi qing ji nian wen ji / zhu bian Zhang Quantai ; fu zhu bian...
云山往事 : 在我青春开始的地方 : 黑龙江生产建设兵团4师39团知青纪念文集 / 主编张全泰 ; 副主编王逸馥 ;《云山往事》编辑组编
[China] : [publisher not identified], 2013?
BookBook [text, volume]
 
 
Zhou Xuan wai zhuan / Yu Yonghe zhu ; [Heilongjiang sheng wen lian tu shu bian ji bu bian]
周璇外传 / 余雍和著 ; [黑龙江省文联图书编辑部编]
by Yu, Yonghe
余雍和
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 中国文联出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
He Long chuan qi / Huang Heyi sou ji zheng li ; [cha tu Zhang Zuying]
贺龙传奇 / 黃鹤逸搜集整理 ; [插图张祖英]
Beijing : Zhongguo min jian wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 中國民間文藝出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Chŏng Chu-yŏng ch'ŏrŏm : pinʾgon kwa kumjurim ŭi nara esŏ sŏnjin sanŏpkuk ŭro / Pak Si-on chiŭm ; Pak Chŏng-ung kamsu
정 주영 처럼 : 빈곤 과 굶주림 의 나라 에서 선진 산업국 으로 / 박 시온 지음 ; 박 정웅 감수
by Pak, Si-on
박 시온
Sŏul : FKI Midiŏ, 2012
서울 : FKI 미디어, 2012
 
 
Fan ren shen gong : ji zhu ming qi gong da shi Zhao Xuezhong / Huang Xu deng bian
凡人神功 : 记著名气功大师赵学忠 / 黄旭等编
Beijing Shi : Xin shi dai chu ban she, 1989
北京市 : 新时代出版社, 1989
 
 
Lei Zhen yan jiu / [bian zhu ren Li Ao]
雷震硏究 / [編著人李敖]
Taibei Shi : Li Ao chu ban she : Dai li fa xing jing xiao Xiao shu shu bao she, 1988
臺北市 : 李敖出版社 : 代理發行經銷小書書報社, 1988
 
 
Kamja e ssagi nasŏ / Chʻoe, Uk-chŏl chiŭm
감자에싹이나서 / 최욱철지음
by Chʻoe, Uk-chŏl, 1953-
최욱철, 1953-
Sŏul-si : Taeryuk, 1995
서울시 : 대륙, 1995
 
 
Yu yang ye tan : [16 juan] / Yuyangshanren zhu
漁洋夜譚 : [16卷] / 漁洋山人著
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禎, 1634-1711
Tainan Shi : Da xia chu ban she, Minguo 66 [1977]
台南市 : 大夏出版社, 民國66 [1977]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhang Ailing mei shi / Tao Fangxuan zhu
张爱玲美食 / 陶方宣著
by Tao, Fangxuan
陶方宣
Shanghai Shi : Shanghai yuan dong chu ban she, 2008
上海市 : 上海远东出版社, 2008
 
 
Guan shan yan chen ji / Qiao Jiacai zhu ; [bian yin zhe Zhong wai za zhi she]
關山煙塵記 / 喬家才著 ; [編印者中外雜誌社]
by Qiao, Jiacai
喬家才
Taibei Shi : Zhong wai tu shu chu ban she, Minguo 64 [1975]
臺北市 : 中外圖書出版社, 民國64 [1975]
 
 
Man'go ŭi yŏgŏl Kim Chŏng-suk / Kwŏn Ae
만고 의 여걸 김 정숙 / 권 애
by Kwŏn, Ae
권 애
[P'yŏngyang] : P'yŏngyang Ch'ulp'ansa, 2017
[평양] : 평양 출판사, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Jinling bie meng : da han jian Wang Jingwei chuan wen / Zhu Qiufeng zheng li ; [cha tu Zhang Weimin]
金陵別梦 : 大汉奸汪精卫传闻 / 朱秋枫整理 ; [插图张为民]
by Zhu, Qiufeng
朱秋枫
Hangzhou : Zhejiang wen yi chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
杭州 : 浙江文艺出版社 : 浙江省新华书店发行, 1987
 
 
Yi dai hao xia Du Yuesheng / [Yang Wei bian zhu]
一代豪俠杜月笙 / [楊威編著]
Uniform title: Du Yuesheng wai zhuan
杜月笙外傳
by Yang, Wei
楊威
Xianggang : Xian dai chu ban gong si, [1969?]
香港 : 現代出版公司, [1969?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.