National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 161 - 180 of 12136 Results for subject:Anecdotes.
Sort by:
 
 
Zhang Xueliang de wang shi he jin shi / "Tuan jie bao" bian ; ["Tuan jie bao" bian ji bu bian]
张学良的往事和近事 / 《团结报》编 ; [《团结报》编辑部编]
Changsha Shi : Yuelu shu she : Hunan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
长沙市 : 岳麓书社 : 湖南省新华书店发行, 1986
 
 
by Chen, Cunren, 1908-1990
陳存仁, 1908-1990
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2007
桂林 : 广西师范大学出版社, 2007
 
 
Hangil ŭi yŏsŏng yŏngung Kim Chŏng-suk tongji kkesŏ chuch'e ŭi yŏsŏng undong palchŏn e ssaa ollisin pulmyŏl ŭi ŏpchŏk / chipp'il Kim In-suk
항일 의 여성 영웅 김 정숙 동지 께서 주체 의 여성 운동 발전 에 쌓아 올리신 불멸 의 업적 / 집필 김 인숙
by Kim, In-suk
김 인숙
[Pyongyang] Sahoe Kwahak Ch'ulp'ansa, 2013 , ©2013
[평양] 사회 과학 출판사, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Fei chang gong min : Puyi yi shi / Wang Qingxiang zhu
非常公民 : 溥仪轶事 / 王庆祥著
by Wang, Qingxiang
王庆祥
Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she, 2002
北京 : 中国国际广播出版社, 2002
 
 
Sheng huo zhong de Chen Yun = shenghuozhongde Chenyun / Li Mengwen zhu
生活中的陈云 = shenghuozhongde Chenyun / 李梦汶著
by Li, Mengwen
李梦汶
Beijing : Jie fang jun chu ban she, 2000
北京 : 解放军出版社, 2000
 
 
Ren min xin zhong de Hu Yaobang / Su Shaozhi, Chen Yizi, Gao Wenqian zhu bian
人民心中的胡耀邦 / 蘇紹智,陳一諮,高文謙主編
New York : Ming jing chu ban she, 2006
New York : 明鏡出版社, 2006
 
 
Zheng Banqiao yi shi / Gao Baoqing
郑板桥轶事 / 高宝庆
by Gao, Baoqing
高宝庆
Jinan : Shandong ren min chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
济南 : 山东人民出版社 : 山东省新华书店发行, 1983
 
 
Wo gei Jiang Qing dang mi shu / Yang Yinlu zhu
我給江青當秘書 / 楊銀祿著
by Yang, Yinlu
楊銀祿
Xianggang : Gong he (Xianggang) chu ban you xian gong si, 2002
香港 : 共和 (香港) 出版有限公司, 2002
 
 
Xu Wenchang de gu shi / Xie Dexian ... [et al.]
徐文长的故事/ 谢德铣... [et al.]
[Hangzhou] : Zhejiang wen yi chu ban she, 1984
[杭州]: 浙江文艺出版社, 1984
 
 
Wo he huang di Puyi / Xin Fengxia zhu
我和皇帝溥仪 / 新凤霞著
by Xin, Fengxia
新凤霞
Taiyuan shi : Bei yue wen yi chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian jing xiao, 1991
太原市: 北岳文艺出版社: 山西省新华书店经销, 1991
 
 
Mao Zedong yan zhong de ying xiong men : Mao Zedong qin ti wan lian wan shi ji suo ji ying xiong ji shi / Mu Chenglin, Cheng Julin bian zhu [i.e. zhu]
毛泽东眼中的英雄们 : 毛泽东亲题挽联挽诗及所记英雄纪实 / 穆成林, 程举林编著 [i.e. 著]
by Mu, Chenglin
穆成林
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 1999
[广州] : 广东人民出版社, 1999
 
 
Owari-han manpitsu / Hayashi Tōichi cho
尾張藩漫筆 / 林董一著
by Hayashi, Tōichi
林董一
Nagoya-shi : Nagoya Daigaku Shuppankai, 1989
名古屋市 : 名古屋大学出版会, 1989
 
 
Ling xiu lei / Quan Yanchi zhu
领袖泪 / 权延赤著
by Quan, Yanchi
权延赤
Huhehaote : Nei Menggu ren min chu ban she, 1998
呼和浩特 : 內蒙古人民出版社, 1998
 
 
Huai nian Mao Zedong tong zhi
怀念毛泽东同志
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1980
北京 : 人民文学出版社, 1980
 
 
Shanghai chun qiu / Cao Juren zhu
上海春秋 / 曹聚仁著
by Cao, Juren, 1900-1972
曹聚仁, 1900-1972
Beijing : San lian shu dian, 2007
北京 : 三联书店, 2007
 
 
Ba Shu cong shu
巴蜀叢書
Chengdu : Ba Shu shu she, 1988-
成都 : 巴蜀書社, 1988-
 
 
Zhang Daqian chuan qi / Wang Chengsheng, Yue Shuren bian zhu; [Zhu bian zhe Zhong wai za zhi she]
張大千傳奇 / 王成聖, 樂恕人編著 ; [主編者中外雜誌社]
by Wang, Chengsheng
王成聖
Taibei shi : Sheng wen shu ju gu feng you xian gong si, Minguo 78 [1989]
臺北市 : 聖文書局股份有限公司, 民國78 [1989]
 
 
Yi dai qi cai Zhuge Liang gu shi
一代奇才諸葛亮故事
Xianggang : Chen Yongtai shu ju, [1972]
香港 : 陳永泰書局, [1972]
 
 
Jia shi, jia shu, jia feng : Mao Zedong de qin qing shi jie / Ding Xiaoping zhu
家世, 家书, 家风 : 毛泽东的亲情世界 / 丁晓平著
by Ding, Xiaoping, 1971-
丁晓平, 1971-
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2006
北京 : 中央文献出版社, 2006
 
 
Wo jian dao le Mao zhu xi / "Mao Zedong yu wo" zheng wen huo dong zu wei hui bian
我见到了毛主席 / "毛泽东与我"征文活动组委会编
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she, 1993
太原 : 山西人民出版社, 1993
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.