National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 21 Results for subject:"Architecture -- China -- Pictorial works."
Sort by:
 
 
Jian zhu hua xuan / Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she bian ji bu xuan bian ; [feng mian she ji He Zhenqiang]
建築画選 / 中国建筑工业出版社编辑部选编 ; [封面设计何镇强]
Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she : Xin Hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
北京 : 中国建筑工业出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1979
 
 
Zhongguo jian zhu tu ji / Liang Sicheng deng bian zhuan
中國建築圖集 / 梁思成等編撰
by Liang, Sicheng, 1901-
梁思成, 1901-
Taibei shi : Ming wen shu ju, Minguo 70 [1981]
臺北市 : 明文書局, 民國70 [1981]
 
 
Zhongguo gu jian zhu gua luo 500 li / Liu Yonghong, Fan Youheng, Xu Dayong zhu bian
中国古建筑挂落 500 例 / 刘永红, 樊友恒, 徐大勇主编
Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2010
北京 : 中国建筑工业出版社, 2010
 
 
Zhongguo gu dai jian zhu cai hua / Sun Dazhang bian zhu = Ancient Chinese architectural colored drawing / Sun Da-zhang
中国古代建筑彩画 / 孙大章编著 = Ancient Chinese architectural colored drawings / Sun Da-zhang
by Sun, Dazhang
孙大章
Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2006
北京 : 中国建筑工业出版社, 2006
 
 
Lao fang zi = Old house / [Liang Jingwu, Zhao Xiangbiao zhu bian]
老房子 = Old house / [梁京武, 赵向标主编]
Beijing : Long men shu ju, 1999
北京 : 龍門書局, 1999
 
 
Zhongguo min jian mei shu quan ji. Qi ju bian. Min ju juan = Zhong guo min jian mei shu quan ji / Chen Shouxiang zhu bian
中国民间美术全集. 起居编. 民居卷 = Zhong guo min jian mei shu quan ji / 陈绶祥主编
Jinan : Shandong jiao yu chu ban she : Shandong you yi chu ban she, 1993
济南 : 山东敎育出版社 : 山东友谊出版社, 1993
 
 
Zhongguo jian zhu shi tu shuo. Xian dai juan / Zou Deyi zhu
中国建築史图说. 现代卷 / 邹德依著
by Zou, Deyi
邹德依
Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2001
北京 : 中国建筑工业出版社, 2001
 
 
Zhongguo chuan tong jian zhu ying zao ji yi zhan tu lu / Guo jia tu shu guan bian
中国传统建筑营造技艺展图录 / 国家图书馆编
Beijing : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2012
北京 : 国家图书馆出版社, 2012
 
 
Diao liang hua dong / Lou Qingxi zhu bian
雕梁画栋 / 楼庆西主编
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2004
北京市 : 生活・读书・新知三联书店, 2004
 
 
Liang Sicheng xin ling zhi lü / Liang Sicheng, Lin Zhu zhu
梁思成心灵之旅 / 梁思成, 林洙著
by Liang, Sicheng, 1901-1972
梁思成, 1901-1972
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 2013
北京 : 人民文学出版社, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Gu dai jian zhu diao ke wen shi. Yu yi ji xiang / zhuan wen Chen Qing ; she ying Zhang Xiadao, Zhu De'an ; hui tu Chen Qing, He Qihao, Li Qin
古代建筑雕刻纹饰. 寓意吉祥 / 撰文陈青 ; 摄影张遐道, 朱德安 ; 绘图陈青, 何其好, 李勤
by Chen, Qing
陈青
Nanjing : Jiangsu mei shu chu ban she, 2007
南京 : 江苏美术出版社, 2007
 
 
Gu dai jian zhu diao ke wen shi. Shan shui jing guan / zhuan wen Liu Yunfeng ; she ying Zhang Xiadao, Zhu De'an ; hui tu Wu Qiang, Ding Xiaofeng
古代建筑雕刻纹饰. 山水景观 / 撰文刘运峰 ; 摄影张遐道, 朱德安 ; 绘图伍强, 丁晓峰
by Liu, Yunfeng
刘运峰
Nanjing : Jiangsu mei shu chu ban she, 2007
南京 : 江苏美术出版社, 2007
 
 
Zhongguo gu min ju / Wu li guan = Photo album of local-style dwelling houses in China / Wu Liguan
中国古民居 / 吴礼冠 = Photo album of local-style dwelling houses in China / Wu Liguan
by Wu, Liguan, 1949-
吴礼冠, 1949-
Beijing Shi : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2007
北京市 : 五洲传播出版社, 2007
 
 
Zhongguo min ju : Bai miao hua dian cang / Wang Qijun zhu
中国民居 : 白描画典藏 / 王其钧著
by Wang, Qijun, 1954-
王其钧, 1954-
Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2007
北京 : 中国建筑工业出版社, 2007
 
 
by Liu, Ping
刘平
Beijing : China Intercontinental Press, 2013
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo gu dai jian zhu da tu dian / zhu bian Chen Tongbin, Wu Dong, Yue Xiang
中国古代建筑大图典 / 主编陈同滨, 吴东, 越乡主编
Beijing : Jin ri Zhongguo chu ban she, 1996
北京 : 今日中国出版社, 1996
 
 
Gu dai jian zhu diao ke wen shi. Xi wen ren wu / zhuan wen Liu Yunfeng ; she ying Chen Jian'guo, He Qihao ; hui tu Ding Xiaofeng, Ding Xijia
古代建筑雕刻纹饰. 戏文人物 / 撰文刘运峰 ; 摄影陈建国, 何其好 ; 绘图丁晓峰, 丁熙佳
by Liu, Yunfeng
刘运峰
Nanjing : Jiangsu mei shu chu ban she, 2007
南京 : 江苏美术出版社, 2007
 
 
Gu dai jian zhu diao ke wen shi. Zhen qin rui shou / zhuan wen Hu Donghua, Shao Xiangqian ; she ying Shi Qiang, He Qihao ; hui tu Hu Donghua, Shao Xiangqian, Li Li'an
古代建筑雕刻纹饰. 珍禽瑞兽 / 撰文胡东华, 邵向前 ; 摄影石强, 何其好 ; 绘图胡东华, 邵向前, 李利安
by Hu, Donghua
胡东华
Nanjing : Jiangsu mei shu chu ban she, 2007
南京 : 江苏美术出版社, 2007
 
 
Gu dai jian zhu diao ke wen shi. Cao mu hua hui / zhuan wen Mao Yanheng ; she ying Chen Jian'guo, Wang Wei ; hui tu Wang Jin, Gao Jianian
古代建筑雕刻纹饰. 草木花卉 / 撰文毛延亨 ; 摄影陈建国, 王伟 ; 绘图王谨, 高嘉年
by Mao, Yanheng
毛延亨
Nanjing : Jiangsu mei shu chu ban she, 2007
南京 : 江苏美术出版社, 2007
 
 
Hu you zhi mei / Lou Qingxi zhu bian
?牖之美 / 楼庆西主编
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2004
北京市 : 生活・读书・新知三联书店, 2004
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.