National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 22448 Results for subject:Architecture.
Sort by:
 
 
Lao fang zi / Wang Chuanping bian zhu
老房子 / 王川平编著
by Wang, Chuanping
王川平
Chongqing : Chongqing chu ban she, 2007
重庆 : 重庆出版社, 2007
 
 
Yunnan gu jian zhu bai miao / Liu Pei, Liu Yuming hui zhu
云南古建筑白描 / 刘佩, 刘玉明绘著
by Liu, Pei
刘佩
Kunming Shi : Yunnan mei shu chu ban she, 2012
昆明市 : 云南美术出版社, 2012
BookBook [still image, text, volume]
 
 
Chaozhou gu jian zhu = The old buildings of Chaozhou / Chaozhou Shi jian she ju bian
潮州古建築 = The old buildings of Chaozhou / 潮州市建设局编
Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2008
北京 : 中国建筑工业出版社, 2008
 
 
Henan min ju / Zuo Manchang, Bai Xianchen zhu
河南民居 / 左满常, 白宪臣著
by Zuo, Manchang
左满常
Beijing : Zhongguo jian cai gong ye chu ban she, 2007
北京 : 中国建材工业出版社, 2007
 
 
Beijing jin dai jian zhu shi / Zhang Fuhe zhu = The modern architectural history of Beijing from the end of 19th century to 1930s / Zhang Fuhe
北京近代建筑史 / 张复合著 = The modern architectural history of Beijing from the end of 19th century to 1930s / Zhang Fuhe
by Zhang, Fuhe
张复合
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2004
北京 : 清华大学出版社, 2004
 
 
Wei Xian gu bao / Luo Deyin zhu
蔚县古堡 / 罗德胤著
by Luo, Deyin
罗德胤
Beijing : Qinghua da xue chu ban she, 2007
北京 : 清华大学出版社, 2007
 
 
Xiamen guo dai jian zhu / Chen Wen zhu
厦门古代建筑 / 陈文著
by Chen, Wen
陈文
Xiamen : Xiamen da xue chu ban she, 2008
厦门 : 厦门大学出版社, 2008
 
 
Lao Beijing de ju zhu / Bai Hequn zhu
老北京的居住 / 白鹤群著
by Bai, Hequn
白鹤群
Beijing shi : Beijing Yanshan chu ban she, 1999
北京市 : 北京燕山出版社, 1999
 
 
Gusu zhai yun = Gusu zhaiyun / Shi Wenqiu bian zhu
姑蘇宅韻 = Gusu zhaiyun / 施文球编著
by Shi, Wenqiu
施文球
Shanghai Shi : Tong ji da xue chu ban she, 2008
上海市 : 同濟大学出版社, 2008
 
 
Shanghai bai nian jian zhu shi 1840-1949 = A history of Shanghai architecture 1840-1949 / Wu Jiang zhu
上海百年建筑史1840-1949 = A history of Shanghai architecture 1840-1949 / 伍江著
by Wu, Jiang, 1960-
伍江, 1960-
Shanghai : Tong ji da xue chu ban she, 2008
上海 : 同濟大学出版社, 2008
 
 
Kaiping diao lou yu cun luo = Kaiping diaolou and villages / Wu Xufeng zhu
开平碉楼与村落 = Kaiping diaolou and villages / 武旭峰著
by Wu, Xufeng
武旭峰
Guangzhou Shi : Guangdong lü you chu ban she, 2007
广州市 : 广东旅游出版社, 2007
 
 
Ding Cun / Li Qiuxiang zhu
丁村 / 李秋香著
by Li, Qiuxiang
李秋香
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2007
北京 : 清华大学出版社, 2007
 
 
Mei Xian san cun / Chen Zhihua, Li Qiuxiang zhu
梅县三村 / 陈志华, 李秋香著
by Chen, Zhihua
陈志华
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2007
北京 : 清华大学出版社, 2007
 
 
Genji monogatari : sono sumai no sekai / Ike Kōzō
源氏物語 : その住まいの世界 / 池浩三
by Ike, Kōzō
池浩三
Tōkyō : Chūō Kōron Bijutsu Shuppan, Heisei 1 [1989]
東京 : 中央公論美術出版, 平成 1 [1989]
 
 
Ije nŭn P'yŏngyang kŏnch'uk / P'illip Mwejea yŏkkŭm ; Yun Chŏng-wŏn omgim
이제 는 평양 건축 / 필립 뭬제아 엮음 ; 윤 정원 옮김
Uniform title: Architekturführer Pjöngjang. Korean
Sŏul-si : Tamdi, 2012
서울시 : 담디, 2012
 
 
Beijing cheng de sheng ming yin ji = Living memory of Beijing City / Hou Renzhi zhu
北京城的生命印记 = Living memory of Beijing City / 侯仁之著
by Hou, Renzhi, 1911-
侯仁之
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2009
北京 : 生活·读书·新知三联书店, 2009
 
 
Louxia Cun / Chen Zhihua zhu
楼下村 / 陈志华著
by Chen, Zhihua, 1929-
陈志华, 1929-
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2007
北京 : 清华大学出版社, 2007
 
 
Suzhou gu dian yuan lin / Liu Dunzhen zhu
蘇州古典園林 / 劉敦楨著
by Liu, Dunzhen, 1896-
劉敦楨, 1896-
Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 1979
北京 : 中國建築工業出版社, 1979
 
 
Fujian tu lou jian zhu = Fujian tulou / Huang Hanmin, Chen Limu zhu
福建土楼建筑 = Fujian tulou / 黄汉民, 陈立慕著
by Huang, Hanmin, 1943-
黄汉民, 1943-
Fuzhou Shi : Fujian ke xue ji shu chu ban she, 2012
福州市 : 福建科学技术出版社, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Chang jia zhuang yuan / zhu bian, Geng Yanbo ; fu zhu bian, Li Linwa, Zhao Jiguang, Liu Yuhe
常家庄园 / 主编, 耿彦波 ; 副主编, 李林娃, 赵继光, 刘玉和
Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2008
太原市 : 山西人民出版社, 2008
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.