National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 117 Results for subject:"Archives -- China."
Sort by:
 
 
Qing dai Sichuan Ba Xian ya men Xianfeng chao dang an xuan bian / Sichuan Sheng dang an ju (guan) bian
清代四川巴縣衙門咸豐朝檔案選編 / 四川省檔案局(館)編
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2011
上海 : 上海古籍出版社, 2011
 
 
Shandong Sheng zhi. Dang an zhi / Shandong Sheng di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui
山东省志. 档案志 / 山东省地方史志编纂委员会
Jinan : Shandong ren min chu ban she, 1997
济南: 山东人民出版社, 1997
 
 
Dang an xue ji chu / Liu Shengkuan bian [xie]
档案学基础 / 刘生宽编[写]
by Liu, Shengkuan
刘生宽
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng Xin hua shu dian fa xing, 1986
西安 : 陕西人民出版社 : 陕西省新華書店发行, 1986
 
 
Zhonghua renmin gongheguo dang an fa = the archives law of the Peopleʻs Republic of China
中华人民共和国档案法 = the archives law of the Peopleʻs Republic of China
Uniform title: Dang an fa
档案法
by China
[Beijing] : Dang an chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
[北京] : 档案出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Dang an guan li yu zheng li / He Lucheng bian zhu
档案管理与整理/ 何魯成编著
by He, Lucheng
何魯成
Beijing Shi : Dang an chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京市: 档案出版社: 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Zheng li di fang wen xian cong tan / Zhou Kaiqing zhu
整理地方文獻叢談 / 周開慶著
by Zhou, Kaiqing
周開慶.
Taibei Xian Xindian Zhen : Sichuan wen xian yan jiu she, Minguo 67 [1978]
臺北縣新店鎮 : 四川文獻研究社, 民國67 [1978]
 
 
Dang an guan li / Zhao Jiaming, Zhang Mingfu bian zhu
档案管理 / 赵嘉庆, 张明福编著
by Zhao, Jiaqing
赵嘉庆
Beijing Shi : Dang an chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京市 : 档案出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
by Ye, Wa
Berkeley : Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, Center for Chinese Studies, c1996
 
 
Wen xian te kan lun cong zhuan kan he ji, Guo li Beiping gu gong bo wu yuan [wen xian guan bian ji
文獻特刊論叢專刊合集, 國立北平故宮博物院[文獻館編輯
by Gu gong bo wu yuan (China). Wen xian guan
故宮博物院 (China). 文獻館
Taibei] Tai lian guo feng chu ban she [1967]
台北] 台聯國風出版社 [1967]
 
 
Dang dai Zhongguo dang an xue lun / zhu bian Wu Baokang ; Ding Yongkui fu [zhu bian]
当代中国档案学论 / 主编吴宝康 ; 丁永奎副[主编]
Beijing Shi : Dang an chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京市 : 档案出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Gong an dang an gong zuo wen jian hui bian / Beijing Shi gong an ju dang an chu
公安档案工作文件汇编 / 北京市公安局档案处
[Beijing Shi : Beijing Shi gong an ju dang an chu], 1999
[北京市 : 北京市公安局档案处], 1999
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo dang an guan jian ming zhi nan / "Zhongguo dang an guan jian ming zhi nan" bian wei hui
中国档案馆简明指南 / 《中国档案馆简明指南》编委会
Beijing : Zhongguo dang an chu ban she, 1997
北京 : 中国档案出版社, 1997
 
 
Dang an xue lun zhu mu lu, 1911-1983 / Zhongguo ren min da xue dang an xue yuan zi liao shi bian
档案学论著目录, 1911-1983 / 中国人民大学档案学院资料室编
Beijing Shi : Dang an chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京市 : 档案出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zhongguo dang an fen lei fa / Zhongguo dang an fen lei fa bian ji wei yuan hui bian
中国档案分类法 / 中国档案分类法编辑委员会编
Beijing Shi : Dang an chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 档案出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Zhongguo dang an shi / Yang Xiaohong bian zhu
中国档案史 / 杨小红编著
by Yang, Xiaohong
杨小红
Shenyang : Liaoning da xue chu ban she, 2002
沈阳 : 辽宁大学出版社, 2002
 
 
Dang an gong zuo
档案工作
Beijing : Beijing bao kan fa xing ju
北京 : 北京报刊发行局
 
 
Quan guo di 3 ci dang an xue shu tao lun hui lun wen xuan ji / Zhongguo dang an xue hui bian
全国第三次档案学术讨论会论文选辑 / 中国档案学会编
by Quan guo dang an xue shu tao lun hui (3rd : 1989 : China)
全国档案学术讨论会 (3rd : 1989 : China)
Beijing Shi : Dang an chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989 [i.e. 1990]
北京市 : 档案出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989 [i.e. 1990]
 
 
Dang an shi ye si shi nian lun wen ji / Guo jia dang an ju zong he ke jiao si bian
档案事业四十年论文集 / 国家档案局綜合科敎司编
Beijing Shi : Dang an chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京市 : 档案出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
Gui ji : Shanghai dang an shi ye fa zhan liu shi nian : 1949-2009 / Shanghai Shi tui (li) xiu gao ji zhuan jia xie hui guan li zhuan ye wei yuan hui dang an gong zuo wei yuan...
轨迹 : 上海档案事业发展六十年 : 1949-2009 / 上海市退(离)休高级专家协会管理专业委员会档案工作委员会, 上海市奉贤区档案学会编著
Shanghai : Zhong xi shu ju, 2013
上海 : 中西书局, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Manzhou bi dang / Jin Liang ji
滿洲袐檔 / 金粱輯
Uniform title: Man wen lao dang
滿文老檔
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1967]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1967]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.