National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 16 of 16 Results for subject:"Arhats -- Art."
Sort by:
 
 
[Shi liu luo han]
[十六羅漢]
[S.l. : s.n., 195-?]
 
 
Zhang Ershui hua shi ba luo han xiang / Zhang Ruitu hui ; Bao tie yan zhai cang
張二水畫十八羅漢像 / 張瑞圖绘 ; 寶鐵硏齋藏
by Zhang, Ruitu, 1576-1641
[China? : Bao tie yan zhai, 1926?]
 
Rakan zusanshū / [Tetsujō sanhen]
羅漢圖讚集 / [徹定纂輯]
[Japan : s.n.], Bunkyū 2 [1862]
[Japan : s.n.], 文久2 [1862]
BookBook, OnlineOnline
 
 
Han'guk ŭi nahando : Han'guk Misul Yŏn'guso kihoek tosŏ / Sin Kwang-hŭi chiŭm
한국 의 나한도 한국 미술 연구소 기획 도서 / 신 광희 지음
by Sin, Kwang-hŭi, 1968-
신 광희, 1968-
Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Han'guk Misul Yŏn'guso, 2014 , ©2014
서울 특별시 : 한국 미술 연구소, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Hui du wu bai luo han / [Sun Yushan hui]
繪圖五百羅漢/ [孫玉山繪]
by Sun, Yushan
孫玉山
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京: 書目文獻出版社: 新華書店經銷, 1992
 
Bei ye hua Luo han bing shu zan [manuscript]
貝葉畫羅漢並書贊 [manuscript]
[China : s.n., between 1850 and 1900?]
ManuscriptManuscript, OnlineOnline
 
 
Luo han tu lu
羅漢圖錄
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, 1993
北京 : 書目文獻出版社, 1993
 
 
Wu bai luo han tu lu / Zhou Feng hui wen
五百罗汉图录 / 周峰绘文
by Zhou, Feng
周峰
Beijing Shi : Jiu zhou chu ban she, 2008
北京市 : 九州出版社, 2008
 
 
Bakumatsu no ayashiki butsuga Kanō Kazunobu no Gohyaku Rakanzu / [henshū Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan]
幕末の怪しき仏画狩野一信の五百羅漢図 / [編集東京国立博物館]
by Kanō, Kazunobu, 1815-1863
狩野一信, 1815-1863
Tōkyō : Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan, Heisei 18 [2006]
東京 : 東京国立博物館, 平成 18 [2006]
 
 
Luo han tu xiang yan jiu / Chen Qingxiang zhu
羅漢圖像研究 / 陳清香著
by Chen, Qingxiang
陳清香
Taibei Shi : Wen jin chu ban she, Minguo 84 [1995]
台北市 : 文津出版社, 民國84 [1995]
 
 
 
Wanshou Shan wu bai luo han tang ji / [Qing Qianlong zhuan wen bing shu], Qing Wang Fangyue [hui tu]
萬壽山五百羅漢堂記 / [清乾隆撰文并书], 清王方岳[繪圖]
by Qianlong, Emperor of China, 1711-1799
乾隆, Emperor of China, 1711-1799
[Nanchang Shi] : Jiangxi mei shu chu ban she ; [Beijing Shi] : Zhongguo shu dian, [2012]
[南昌市] : 江西美術出版社 ; [北京市] : 中國書店, [2012]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Linrothe, Robert N., 1951-
New York : Rubin Museum of Art, in collaboration with the Frances Young Tang Teaching Museum and Art Gallery, Skidmore College, Saratoga Springs, New York ; Chicago : Serindia Publications, c2004
 
 
Shi ba luo han tu ce / [fa xing ren jian zhu bian Yu Yi ; shou cang zhe Zhonghua shu hua chu ban she]
十八羅漢图册 / [發行人兼主編余毅 ; 收藏者中華書畫出版社]
Taibei Shi : Zhonghua shu hua chu ban she, Minguo 75 [1986]
台北市 : 中華書畫出版社, 民國75 [1986]
 
 
Siriphatcharānusō̜n : ʻanusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Khrū Siriphatcharānuyōk (Bunchū ʻAkiyangčhanō), ʻadīt Chaoʻāwāt...
สิริพัชรานุสรณ์ : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิริพัชรานุโยค (บุญชู อกิญจโน) อดีตเจ้าอาวาสคณะวัดบันไดทอง อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านกุ่ม -ธงชัย / บรรณาธิการ, อุดมเดช เกตุแก้ว
Phētchaburī : Khana Song Wat Bandai Thō̜ng, 2558 [2015]
เพชรบุรี : คณะสงฆ์วัดบันไดทอง, ๒๕๕๘
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.