National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 3329 Results for subject:"Art and science."
Sort by:
 
 
Zhongguo jun gai xuan yan : Liu Yazhou jiang jun jun shi zhan lüe wen ji / Liu Yazhou zhu
中國軍改宣言 : 劉亞洲將軍軍事战略文集 / 劉亞洲著
by Liu, Yazhou
劉亞洲
Xianggang : Da shan wen hua chu ban she, 2013
香港 : 大山文化出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Su Yu bing fa / Gu Yue, Zhang Yang zhu
粟裕兵法 / 古越, 张阳著
by Gu, Yue
古越
Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2007
上海市 : 東方出版中心, 2007
 
 
Xue xi Mao zhu xi jun shi si xiang, pi pan Lin Biao zi chan jie ji jun shi lu xian
学习毛主席军事思想, 批判林彪资产阶级军事路线
Beijing : Beijing ren min chu ban she, 1974
北京 : 北京人民出版社, 1974
 
 
Lu Xun yu shu ji zhuang zheng / Shanghai Lu Xun ji nian guan, Zhongguo mei shu jia xie hui Shanghai fen hui
鲁迅与书籍装帧 / 上海鲁迅纪念馆,中国美术家协会上海分会
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海人民美术出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1981
 
 
Mao Zedong jun shi bian zheng fa lun gang = The sketch of Mao Ze-dong's military dialectics / Liu Xianting zhu
毛泽东军事辩证法论纲= The sketch of Mao Ze-dongʻs military dialetics / 刘先廷著
by Liu, Xianting
刘先廷
Beijing : Jie fang jun chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993
北京 : 解放军出版社 : 新华书店经销, 1993
 
 
Mao Zedong jun shi zhe xue si xiang chu tan / zhu bian Lin Jian'gong, Zhang Quanqi ; fu zhu bian Wang Shuchun ... [et al.]
毛泽东军事哲学思想初探 / 主编林建公, 张全启 ; 副主编王树春 ... [et al.]
Beijing Shi : Guo fang da xue chu ban she : jing xiao Beijing shi xin hua shu dian, 1991
北京市 : 国防大学出版社 : 经销北京市新华书店, 1991
 
 
Guo wai Mao Zedong jun shi si xiang yan jiu / Zhang Shude zhu
国外毛泽东军事思想研究 / 张树德著
by Zhang, Shude
张树德
Beijing Shi : Jun shi ke xue chu ban she : Jing xiao zhe Xin hua shu dian, 1998
北京市 : 军事科学出版社 : 经销者新华书店, 1998
 
 
Mao Zedong si xiang yan jiu da xi. Jun shi juan / zhu bian Zheng Wenhan, fu zhu bian Wang Shichun, Li Ying ; zhuan gao Gao Guozhen ... [et al.]
毛泽东思想研究大系. 军事卷 / 主编郑文翰 ; 副主编王时春, 李英 ; 撰稿高国桢 ... [et al.]
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1993
上海 : 上海人民出版社, 1993
 
 
Mao zhu xi jun shi zhu zuo zhai bian ji xue xi Mao zhu xi jun shi zhu zuo can kao cai liao
毛主席軍事著作摘編及學習毛主席軍事著作參考材料
Washington, D.C. : Center for Chinese Research Marterials, Associaton of Research Libraries, [1974?]
 
 
Deng Xiaoping xian dai jun shi li lun yu shi jian / Wang Chengbin zhu bian
邓小平现代军事理论与实践/ 王成斌主编
Nanchang Shi : Jiangxi ren min chu ban she : Jiangxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1991
南昌市 : 江西人民出版社 : 江西省新华书店发行, 1991
 
 
Jun shi bian zheng fa xin lun / Li Chengxi zhu
军事辯证法新论 / 李成蹊著
by Li, Chengxi
李成蹊
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1988
 
 
Mao Zedong jun shi bian zheng fa si xiang yan jiu / Ding Shiyou zhu bian
毛泽东军事辩证法思想硏究 / 丁世尤主编
Nanchang : Jiangxi ren min chu ban she : Jiangxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
南昌 : 江西人民出版社 : 江西省新華書店发行, 1983
 
 
Mao Zedong jun shi si xiang yan jiu / Xiang Jinsuo, Pang Changfu
毛泽东军事思想硏究 / 尚金锁, 庞长富
by Shang, Jinsuo
尚金锁
[Zhengzhou shi] : Henan ren min chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
[郑州市] : 河南人民出版社 : 河南省新華書店发行, 1985
 
 
Deng Xiaoping jun shi si xiang yan jiu / Liu Xianting zhu bian
邓小平军事思想研究 / 刘先廷主编
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1992
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1992
 
 
Lun bing xin Sun Wu : Liu Bocheng de jun shi li lun yu shi jian / Jun shi ke xue yuan bian
论兵新孙吴 : 刘伯承的军事理论与实践 / 军事科学院编
Beijing : Jun shi ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1993
北京 : 军事科学出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1993
 
 
Mao Zedong jun shi si xiang / zhu bian Wang Xianzhi ; fu zhu bian Tong Weiming, Yan Muxian, Yu shifu
毛泽东军事思想 / 主编王宪志 ; 副主编佟炜铭, 鄢慕先, 俞世福
Beijing : Hai chao chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1992
北京 : 海潮出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1992
 
 
Mao Zedong jun shi si xiang gai lun / zhu bian Zhang Deliang ... [et al.]
毛泽东军事思想概论 / 主编张德良 ... [et al.]
Shenyang : Liaoning da xue chu ban she, 1986
沈阳 : 辽宁大学出版社, 1986
 
 
Mao Zedong jun shi zhe xue si xiang shi / Zhu Baoqing ... [et al.] zhu
毛泽东军事哲学思想史 / 朱宝庆 ... [et al.] 著
Xi'an : Shanxi ren min jiao yu chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
西安 : 陕西人民教育出版社 : 陕西省新華書店经销, 1988
 
 
Mao Zedong jun shi si xiang fa zhan shi = The developing history of Mao Zedong's military thinkings / Liao Guoliang, Li Shishun, Xu Yan zhu
毛泽东军事思想发展史 = The developing history of Mao Zedong's military thinkings / 廖国良, 李士顺, 徐焰著
by Liao, Guoliang
廖国良
Beijing : Jie fang jun chu ban she, 1991
北京 : 解放军出版社, 1991
 
 
Mao Zedong bing fa / Liu Jikun bian zhu
毛澤東兵法 / 劉濟昆編著
by Liu, Jikun
劉濟昆
Xianggang : Xianggang kun lun zhi zuo gong si, 1992
香港 : 香港崑崙製作公司, 1992
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.