National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 226 Results for subject:"Art, Chinese -- 20th century."
Sort by:
 
 
Yong yuan de qian wei : Zhongguo xian dai yi shu de fan si yu pi pan / He Wanli zhu
永远的前卫 : 中国现代艺朮的反思与批判 / 贺万里著
by He, Wanli
贺万里
Zhengzhou Shi : Zhengzhou da xue chu ban she, 2003
郑州市 : 郑州大学出版社, 2003
 
 
Yi shu sheng tai bao gao / Gao shi xiong di bian zhu
艺术生态报告 / 高氏兄弟编著
Changsha Shi : Hunan mei shu chu ban she, 2003
长沙市 : 湖南美术出版社, 2003
 
 
Jiu shi nian dai wen yi xin bian hua yan jiu / Wei Tianxiang zhu bian
九十年代文艺新变化硏究 / 魏天祥主编
Beijing shi : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 2000
北京市 : 中共中央党校出版社, 2000
 
 
Xin Zhongguo mei shu shi, 1949-2000 = A history of Chinese fine arts, 1949-2000 / Zou Yuejin zhu
新中国美术史, 1949-2000 = A history of Chinese fine arts, 1949-2000 / 邹跃进著
by Zou, Yuejin
邹跃进
Changsha Shi : Hunan mei shu chu ban she, 2002
长沙市 : 湖南美术出版社, 2002
 
 
Xin shi qi wen yi lun wen xuan ji = Xinshiqi wenyilunwen xuanji / Zhongguo wen lian li lun yan jiu shi bian
新时期文艺论文选集 = Xinshiqi wenyilunwen xuanji / 中国文联理论研究室编
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1986
 
 
Xin Zhongguo mei shu jing dian 50 = Xinzhongguo meishu jingdian / Chen Ye bian zhu
新中国美术经典50 = Xinzhongguo meishu jingdian / 陈烨编著
by Chen, Ye
陈烨
Wuhan Shi : Hubei mei shu chu ban she, 2004
武汉市 : 湖北美术出版社, 2004
 
 
Xin yi shu de hou yuan : sheng yu qi shi nian dai de qing nian yi shu jia = Vanguard of the modern art : in the new era of China artists born in the 1970s
新艺术的后援 : 生于七十年代的青年艺术家 = Vanguard of the modern art : in the new era of China artists born in the 1970s
Beijing : Zhongguo hua bao chu ban she, 2000
北京 : 中国画报出版社, 2000
 
 
Minguo yi shu : shi min yu shang ye hua de shi dai / [zhuan gao ji tu pian bian ji Yiming]
民国艺朮 : 市民與商业化的时代 / [撰稿及图片编辑逸明]
by Yiming
逸明
Beijing : Guo ji wen hua chu ban gong si : Beijing gu dian yi shu you xian ze ren gong si, 1995
北京 : 国际文化出版公司 : 北京古典艺朮有限责任公司, 1995
 
 
Zhongguo xin wen yi da xi, 1949-1966. Mei shu ji / Wu Zuoren ... [et al.] zhu bian
中国新文艺大系, 1949-1966. 美术集 / 吴作人 ... [et al.] 主编
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1993
北京 : 中国文联出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1993
 
 
by Wu Hung, 1945-
Chicago : The David and Alfred Smart Museum of Art The University of Chicago, 1999
 
 
Du zi kou men : jin guan Zhongguo dang dai wen hua yu mei shu = Knocking at the door alone : a close look at contemporary Chinese culture and art / Yin Ji'nan zhu
独自叩门 : 近观中国当代文化与美术 = Knocking at the door alone : a close look at contemporary Chinese culture and art / 尹吉男著
by Yin, Ji'nan
尹吉男
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2002
北京 : 生活・讀書・新知三联书店, 2002
 
 
Zhonghua Minguo mei shu shi, 1911-1949 / Ruan Rongchun, Hu Guanghua zhu
中華民國美術史, 1911-1949 / 阮榮春, 胡光華著
by Ruan, Rongchun
阮榮春
Chengdu : Sichuan mei shu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
成都 : 四川美术出版社 : 新华书店经销, 1992
 
 
Shi ji wu tuo bang : da lu qian wei yi shu = The century's utopia : the trends of contemporary Chinese avant-garde art / Gao Minglu zhu
世紀烏托邦 : 大陸前衛藝術 = The century's utopia : the trends of contemporary Chinese avant-garde art / 高名潞著
by Gao, Minglu
高名潞
Taibei Shi : Yi shu jia chu ban she, Minguo 90 [2001]
台北市 : 藝術家出版社, 民國90 [2001]
 
 
Mei hua xiang zi ku han lai / Li Qun
梅花香自苦寒来 / 力群
by Li, Qun, 1912-
力群, 1912-
Chengdu : Sichuan mei shu chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
成都 : 四川美术出版社 : 四川省新华书店发行, 1985
 
 
Zhongguo dang dai mei shu shi, 1985-1986 / Gao Minglu deng zhu
中國當代美術史, 1985-1986 / 高名潞等著
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1991
上海 : 上海人民出版社 : 新华书店上海发行所经销, 1991
 
 
Zhongguo xin wen yi da xi, 1976-1982. Mei shu ji / Hua Junwu, Wang Qi zhu bian
中国新文艺大系, 1976-1982. 美术集 / 华君武, 王琦主编
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 中國文联出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Jin Cha Ji wen yi shi / Wang Jianqing, Feng Jiannan zhu bian
晋察冀文艺史 / 王剑青, 冯健男主编
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1989
北京 : 中國文联出版公司 : 新华书店总店北京发行所经销, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.