National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 20 Results for subject:"Art, Chinese -- Taiwan -- Exhibitions."
Sort by:
 
 
Long wen hua te zhan = The beauty of dragons : decorative motifs of dragons in Chinese cultural artifacts / [Guo li li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui bian ji]
龍文化特展 = The beauty of dragons : decorative motifs of dragons in Chinese cultural artifacts / [國立歷史博物館編輯委員會編輯]
by Guo li li shi bo wu guan (China)
國立歷史博物館 (china)
Taibei Shi : Guo li li shi bo wu guan, Minguo 89 [2000]
台北市 : 國立歷史博物館, 民國89 [2000]
 
 
Gan guan tuo pu : Taiwan dang dai yi shu ti gan ce = Sensory topology : bodily perception of Taiwan contemporary art / ce zhan ren Cai Zhaoyi
感官拓樸 : 台灣當代藝術體感測 = Sensory topology : bodily perception of Taiwan contemporary art / 策展人蔡昭儀
Taizhong Shi : Guo li Taiwan mei shu guan, Minguo 99 nian [2010]
臺中市 : 國立臺灣美術館, 民國99年[2010]
 
 
Taizhong shi di si jie Dadun mei zhan / zhi dao dan wei, Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui, Taiwan sheng zheng fu wen hua chu ; zhu ban dan wei, Taizhong shi zheng...
台中市第四屆大墩美展 / 指導單位, 行政院文化建設委員會, 台灣省政府文化處 ; 主辦單位, 台中市政府 ; 承辦單位, 台中市立文化中心, 台中市文敎基金會
Taizhong Shi : Taizhong shi li wen hua zhong xin, 1999
台中市 : 台中市立文化中心, 1999
 
 
Tai yang mei zhan : Taiwan mei shu jing cui da lu xun hui zhan, Shanghai, Beijing / [Guo li Taiwan yi shu jiao yu guan bian yin]
台陽美展 : 臺灣美術精粹大陸巡迴展, 上海, 北京 / [國立臺灣藝術敎育館编印]
Taibei shi : Guo li Taiwan yi shu jiao yu guan, Minguo 86 [1997]
台北市 : 國立臺灣藝術敎育館, 民國86 [1997]
 
 
Taipei : Fubon Art Foundation, 2001
 
 
Zhonghua Minguo di shi si jie quan guo mei zhan zhuan ji / [Guo li Taiwan yi shu jiao yu guan bian yin ; zong bian ji Shen Yizheng]
中華民國第十四屆全國美展專輯 / [國立臺灣藝術教育館編印 ; 總編輯沈以正]
by Zhonghua Minguo quan guo mei shu zhan lan hui (14th : 1995 : Taipei, Taiwan)
中華民國全國美術展覽會 (14th : 1995 : Taipei, Taiwan)
Taibei Shi : Guo li Taiwan yi shu jiao yu guan, Minguo 84 [1995]
臺北市 : 國立台灣藝術教育館, 民國84 [1995]
 
 
Er er ba mei zhan li shi xian chang yu tu xiang : jian zheng, fan si, zai sheng / zhu ban dan wei Taibei Shi zheng fu ; cheng ban dan wei Taibei Shi li mei shu guan ; zhan lan...
二二八美展歷史現場與圖像 : 見證, 反思, 再生 / 主辦單位台北市政府 ; 承辦單位台北市立美術館 ; 展覽策畫人施並錫 = Historical event remapping : witnesses, reflections, revivals / curator, Vince Shih
Taibei : Taibei Shi li mei shu guan, Minguo 88 [1999]
台北 : 台北市立美術館, 民國88 [1999]
 
 
Zhonghua Minguo di 9 jie quan guo mei shu zhan lan zhuan ji / Zhonghua Minguo guo li Taiwan yi shu guan bian yin
中華民國第9屆全國美術展覽專輯 / 中華民國國立臺灣藝術館編印
by Zhonghua Minguo quan guo mei shu zhan lan hui (9th : 1980 : Taipei, Taiwan)
中華民國全國美術展覽會 (9th : 1980 : Taipei, Taiwan)
Zhonghua Minguo Taibei shi : Gai guan, Minguo 69 [1980]
中華民國台北市 : 該館, 民國69 [1980]
 
 
Shou jie Zhongguo xian dai gong yi mei shu zhan zuo pin ji : Hua yi jiang, si bo bei / Zhongguo gong yi mei shu xue hui bian
首届中国现代工艺美术展作品集 : 华艺奖, 思博杯 / 中国工艺美术学会编
 
 
Zhonghua Minguo di 10 jie quan guo mei zhan zhuan ji / [Guo li Taiwan yi shu jiao yu guan bian yin
中華民國第10屆全國美展專輯/ [國立臺灣藝術教育館編印
by Zhonghua Minguo quan guo mei shu zhan lan hui (10th : 1983 : Taipei, Taiwan)
中華民國全國美術展覽會 (10th : 1983 : Taipei, Taiwan)
Taibei shi : Guo li Taiwan yi shu jiao yu guan, Minguo 72 [1983]
台北市: 國立台彎藝術教育館, 民國72 [1983]
 
 
1994 Taibei xian dai mei shu shuang nian zhan = The Taipei biennial of contemporary art, 1994 / [bian ji Daibei shi li mei shu guan zhan lan zu]
一九九四台北現代美術雙年展 = The Taipei biennial of contemporary art, 1994 / [編輯臺北市立美術館展覽組]
Taibei shi : Taibei shi li mei shu guan, Minguo 83 [1994]
台北市 : 臺北市立美術館, 民國83 [1994]
 
 
Zhonghua Minguo di 12 jie quan guo mei zhan zhuan ji / [Jiao yu bu zhu ban ; Guo li Taiwan yi shu jiao yu guan bian yin ; zong bian ji Shen Yizheng]
中華民國第十二屆全國美展專輯 / [教育部主辦 ; 國立臺灣藝術教育館編印 ; 總編輯沈以正]
by Zhonghua Minguo quan guo mei shu zhan lan hui (12th : 1989 : Taipei, Taiwan. etc.)
中華民國全國美術展覽會 (12th : 1989 : Taipei, Taiwan, etc.)
Taibei Shi : Guo li Taiwan yi shu jiao yu guan, Minguo 78 [1989]
臺北市 : 國立台灣藝術教育館, 民國78 [1989]
 
 
Taibei shi di er shi wu jie mei zhan / zhu ban dan wei Taibei shi zheng fu ; cheng ban dan wei Taibei shi jiao yu ju ; zhi xing dan wei Taibei shi li mei shu guan = The 25th...
台北市第二十五屆美展 / 主辦單位台北市政府 ; 承辦單位台北市教育局 ; 執行單位台北市立美術館 = The 25th Taipei Annual Arts Competition / sponsored by the Taipei City Government ; directed by the Bureau of Education, Taipei City Government ; organized by the Taipei Fine Arts Museum
by Taibei shi mei zhan (25th : 1998)
臺北市美展 (25th : 1998)
Taibei shi : Taibei shi li mei shu guan, 1998
台北市 : 台北市立美術館, 1998
 
 
2011 Taizhong Shi Dadun mei zhan wen hua jiao liu zhan zuo pin ji / zong bian ji, Ye Shushan = Dadun : the Taichung city Dadun fine arts exhibition cultural exchange exhibition...
2011臺中市大墩美展文化交流展作品集 / 總編輯, 葉樹姗 = Dadun : the Taichung city Dadun fine arts exhibition cultural exchange exhibition / chief editor, Susan Yeh
Taizhong Shi : Taizhong Shi zheng fu wen hua ju, 2011
臺中市 : 臺中市政府文化局, 2011
 
 
Xin zhuan shi nian : jiao yu bu 83 nian min zu yi shu xin zhuan jiang : xin zhuan shi nian li jie gong yi lei huo jiang ren zuo pin lian zhan zhuan ji / [Guo li Taiwan yi shu...
新传十年 : 教育部八十三年民族艺术新传奖新传十年历届工藝类获奖人作品联展专集 :/ [國立臺灣藝術敎育館編印]
Taibei : Gai guan, Minguo 83 [1994]
台北 : 該館, 民國83 [1994]
 
 
Guo li yi shu xue yuan mei shu xue xi di er jie bi ye zuo pin ji
國立藝術學院美術學系第二届畢業作品集
Taibei xian : Guo li yi shu xue yuan, 1988
台北縣 : 國立藝術學院, 1988
 
 
Gu gong shou zeng wen wu xuan cui / [bian ji zhe Guo li gu gong bo wu yuan bian ji wei yuan hui]
故宮受贈文物選萃 / [編輯者國立故宮博物院編輯委員會]
Taibei shi : Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 84 [1995]
台北市 : 國立故宮博物院, 民國84 [1995]
 
 
Taiwan mei shu xin feng mao, 1945-1993 = Taiwan art, 1945-1993 / [bian ji Taibei shi li mei shu guan zhan lan zu]
臺灣美術新風貌, 1945-1993 = Taiwan art, 1945-1993 / [編輯臺北市立美術館展覽組]
Taibei Shi : Taibei shi li mei shu guan, Minguo 82 [1993]
BookBook [text, volume]
 
 
Tian bao jiu ru : jiu shi nian lai xin zeng wen wu xuan cui = 90 years of collecting : a selection of fine works of art acquired by the National Palace Museum / Song Zhaolin zhu...
天保九如 : 九十年來新增文物選粹 = 90 years of collecting : a selection of fine works of art acquired by the National Palace Museum / 宋兆霖主编
Taibei Shi : Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 104 nian [2015]
臺北市 : 國立故宮博物院, 民国104年 [2015]
BookBook [still image, text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.