National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1234 Results for subject:"Art, Chinese."
Sort by:
 
 
Gu gong sheng gai xin bian / zhu bian Feng Mingzhu
故宮勝概新編 / 主編馮明珠
by Guo li gu gong bo wu yuan
國立故宮博物院
Taibei : Guo li gu gong bo wu yuan, Min 98 [2009]
臺北 : 國立故宮博物院, 民98 [2009]
 
 
Huaxia zhi gen : Shanxi li shi wen hua de san da te se = Roots of China : the three main distinguishing features of Shanxi's history and culture / Shen Weichen zhu
华夏之根 : 山西历史文化的三大特色 = Roots of China : the three main distinguishing features of Shanxi's history and culture / 申维辰著
by Shen, Weichen
申维辰
[Beijing] : Zhonghua shu ju ; [Taiyuan] : Shanxi jiao yu chu ban she, 2006
[北京] : 中华书局 ; [太原] : 山西教育出版社, 2006
 
 
Gansu si chou zhi lu wen ming = Civilization along the silk road within Gansu / Gansu Sheng bo wu guan bian ; Han Bowen zhu bian
甘肅絲綢之路文明 = Civilization along the silk road within Gansu / 甘肃省博物馆编, 韩博文主编
Beijing : Ke xue chu ban she, 2008
北京 : 科学出版社, 2008
 
 
Jiangsu te se wen hua [electronic resource] / Jiangsu Sheng wen xue yi shu jie lian he hui bian ; Tao Siyan zhu bian
江苏特色文化 [electronic resource] / 江苏省文学艺术界联合会编 ; 陶思炎主编
Nanjing : Nanjing shi fan da xue chu ban she, 2009
南京 : 南京师范大学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Dunhuang yi shu zhe xue / Mu Jiguang zhu
敦煌艺术哲学 / 穆纪光著
by Mu, Jiguang
穆纪光
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2007
北京 : 商务印书馆, 2007
 
 
Yunnan Lijia Shan qing tong qi : fu, Yuxi diqu wen wu jing pin / Yuxi Diqu xing zheng gong shu bian
雲南李家山青銅器 : 附, 玉溪地區文物精品 / 玉溪地區行政公署编
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 1995
昆明市 : 雲南人民出版社, 1995
 
 
Zhongguo xi nan de li liang : Chuan mei xian xiang san shi nian = .The power of southwestern China : The 30-year phenomenon of Sichuan fine arts institute / Wang Chunyuan bian
中国西南的力量 : 川美现象三十年 = The power of southwestern China : The 30-year phenomenon of Sichuan fine arts institute / 王春元编
Chengdu : Sichuan mei shu chu ban she, 2007
成都 : 四川美术出版社, 2007
 
 
Zhonghua quan jing bai juan shu. Gui bao xi lie
中华全景百卷书. 瑰宝系列
Beijing : Jing hua chu ban she, 1994
北京 : 京华出版社, 1994
 
 
Zhongguo wen wu da ci dian [electronic resource] / Zhongguo wen wu xue hui zhuan jia wei yuan hui bian
中国文物大辞典 [electronic resource] / 中国文物学会专家委员会编
Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2008
北京 : 中央编译出版社, 2008
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo wen wu da ci dian / Zhongguo wen wu xue hui zhuan jia wei yuan hui bian
中国文物大辞典 / 中国文物学会专家委员会编
Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2008
北京 : 中央编译出版社, 2008
 
 
Han-Chung-Il ŭi mi ŭisik : misul ro ponŭn samguk ŭi munhwa chihyŏng / Chi Sang-hyŏn chiŭm
한중일 의 미 의식 : 미술 로 보는 삼국 의 문화 지형 / 지 상현 지음
by Chi, Sang-hyŏn
지 상현
Kyŏnggi-do P'aju-si : At'ŭ Puksŭ, 2015
경기도 파주시 : 아트 북스, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Qu yuan feng he : Zhongguo yi shu lun shi jiang / Zhu Liangzhi zhu
曲院风荷 : 中国艺术论十讲 / 朱良志著
by Zhu, Liangzhi, 1955-
朱良志, 1955-
Hefei Shi : Anhui jiao yu chu ban she, 2010
合肥市 : 安徽教育出版社, 2010
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Jin hui er dui : Wang Shixiang zi xuan ji
錦灰二堆 : 王世襄自選集
by Wang, Shixiang, 1914-
王世襄, 1914-
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2003
北京市 : 生活・讀書・新知三联书店, 2003
 
 
Zhongguo wen wu tu shuo : Guo li gu gong bo wu yuan shou che
中國文物圖說 : 國立故宮博物院手册
by Guo li gu gong bo wu yuan
國立故宮博物院
Taibei : Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 59 [1970]
台北 : 國立故宮博物院, 民國59 [1970]
 
 
Mei de chen si : Zhongguo yi shu si xiang chu lun / Jiang Xun zhu
美的沉思 : 中國藝術思想芻論 / 蔣勲著
by Jiang, Xun
蔣勲
Taibei shi : Xiong shi tu shu gu fen you xian gong si, Minguo 76 [1987]
台北市 : 雄獅圖書股份有限公司, 民國76 [1987]
 
 
Zhongguo mei shu jian shi / Zhou Zhiqi
中國美術简史 / 周之骐
by Zhou, Zhiqi
周之骐
Xining : Qinghai ren min chu ban she : Qinghai sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
西宁 : 青海人民出版社 : 青海省新華書店发行, 1985
 
 
Zhongguo mei shu shi gang / Li Yu zhu
中國美術史纲 / 李浴著
by Li, Yu, 1915-
李浴, 1915-
Shenyang Shi : Liaoning mei shu chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1984-1988
沈阳市 : 辽宁美術出版社 : 辽宁省新華書店发行, 1984-1988
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.