National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 89600 Results for subject:Art.
Sort by:
 
 
Nagasaki hanga to ikoku no omokage = Nagasaki prints and visions of foreign lands / henshū Uematsu Yūki, Inda Yukiko
長崎版画と異国の面影 = Nagasaki prints and visions of foreign lands / 編集植松有希, 印田由貴子
Tōkyō : Itabashi Kuritsu Bijutsukan, 2017
東京 : 板橋区立美術館, 2017
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Yuan Ming Yuan jing yu zhi mo cang / zhu bian Zhu Liangjian
圆明园景御制墨藏 / 主编朱良剑
Hefei Shi : Anhui ke xue ji shu chu ban she, 2015
合肥市 : 安徽科学技术出版社, 2015
BookBook [text, three-dimensional form, volume, object]
 
 
Tōkaidō : Hiroshige ga gojūsantsugi genjō shashin taishō
東海道 : 広重画五拾三次現状写真対照
Tōkyō : Tōkōen, Taishō 7 [1918]
東京 : 東光園, 大正7 [1918]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Hu Xian nong min hua xuan ji / Guo wu yuan wen hua zu mei shu zuo pin zheng xiu xiao zu bian
戶县农民画选集 / 国务院文化组美术作品征集小组编
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1974
北京: 人民美術出版社, 1974
 
 
Chuang ye nian dai : Daqing su xie / Shao Yu
創业年代 : 大庆速写 / 邵宇
by Shao, Yu
邵宇
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1977
北京 : 人民美術出版社, 1977
 
 
18-19 shi ji Yangcheng feng wu : Yingguo Weiduoliya Abote bo wu yuan cang Guangzhou wai xiao hua = Souvenir from Canton : Chinese export paintings from the Victoria and Albert...
18-19 世纪羊城风物 : 英国维多利亚阿伯特博物院藏广州外销画 = Souvenir from Canton : Chinese export paintings from the Victoria and Albert Museum / [主编刘明倩,刘志伟]
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2003
上海 : 上海古籍出版社, 2003
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Beijing feng guang guo hua xuan / Ren min mei shu chu ban she bian ; Wan Qingli deng zuo
北京風光國畫選 / 人民美術出版社編 ; 萬青力等作
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1986
北京 : 人民美術出版社, 1986
BookBook [text, volume]
 
 
18c-19c kŭrim sok ŭi kwandong pʻalgyŏng : Chinʾgyŏng sidae kwandong pʻalgyŏng kihaeng sagyŏng tʻamgu / Cho Sang-hyŏn chŏ = In search of the 8 historic...
18c-19c 그림속의관동팔경 : 眞景時代關東八景紀行寫景探究 / 조尚鉉著 = In search of the 8 historic sceneries in Kwandong region depicted in 18C-19C / by Cho, Sang-Hyun
by Cho, Sang-hyŏn, 1952-
조尚鉉, 1952-
Chʻungnam Sŏsan-si : Hansŏ Taehakkyo Chʻulpʻanbu, 2006
충남서산시 : 한서대학교출판부, 2006
 
 
Jing hua sui chao te zhan / zhuan wen Lin Lina = New Year paintings of the Chʻing capital / by Lina Lin
京華歲朝特展 / 撰文林莉娜 = New Year paintings of the Chʻing capital / by Lina Lin
by Guo li gu gong bo wu yuan
國立故宮博物院
Taibei Shi : Guo li gu gong bo wu yuan, Minguo 97 [2008]
臺北市 : 國立故宮博物院, 民國97 [2008]
 
 
Mo deng Shanghai : 30 nian dai yang chang bai jing / Guo Jianying hui ; Chen Zishan bian
摩登上海 : 30年代洋场百景 / 郭建英绘 ; 陈子善编
by Guo, Jianying, 1907-1979
郭建英, 1907-1979
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2001
桂林市 : 广西师笵大学出版社, 2001
 
 
Qin Yifeng Yangcheng ba jing / [Qin Zuyong hui]
秦逸芬羊城八景 / [秦祖永繪]
by Qin, Zuyong, 1825-1884
秦祖永, 1825-1884
Shanghai : Yi yuan zhen shang she, [193-?]
上海 : 藝苑真賞社, [193-?]
 
 
Xin Shanghai bai duo tu : Shanghai shi fan da xue yi shu xue yuan mei shu jiao yu ben ke ban ming ti bi ye chuang zuo ji, 1991-2001 / [Liu Dahong, Huang Qihou bian]
新上海百多图 : 上海师范大学艺朮学院美朮敎育本科班命题毕业创作集, 1991-2001 / [刘大鸿, 黃启后编]
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2001
上海 : 上海敎育出版社, 2001
 
 
Lu Xun yu Zhong wai mei shu / Li Yunjing zhu
鲁迅与中外美术 / 李允经著
by Li, Yunjing, 1936-
李允经, 1936-
Taiyuan Shi : Shu hai chu ban she, 2005
太原市 : 书海出版社, 2005
 
 
Nian hua : Lu Xun Zhong wai mei shu cang shu yan jiu / Zhang Juan zhu
拈花 : 鲁迅中外美术藏书研究 / 张娟著
by Zhang, Juan
张娟
Beijing : Wen wu chu ban she, 2018
北京 : 文物出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Zhang Wang mei shu wen ji = Zhang Wang meishu wenji
张望美术文集= Zhang Wang meishu wenji
by Zhang, Wang
张望
Shenyang shi : Liaoning mei shu chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
沈阳市 : 辽宁美术出版社 : 辽宁省新華書店发行, 1988
 
 
Beijing mei shu shi = Beijing meishushi / zhu bian Li Fushun
北京美术史 = Beijing meishushi / 主编李福顺
Beijing : Shou du shi fan da xue chu ban she, 2008
北京 : 首都师范大学出版社, 2008
 
 
Mao Zedong wen yi si xiang / "Hong se wen yi zhan xian" bian ji bu ge ming zao fan wei yuan hui, Nanjing da xue hong se zao fan bing tuan "Hong wei" bao bian...
毛泽东文艺思想 / 《紅色文艺战线》編輯部革命造反委員会, 南京大学紅色造反兵团《紅卫报》編輯部編印
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
Nanjing : "Hong se wen yi zhan xian" bian ji bu ge ming zao fan wei yuan hui, Nanjing da xue hong se zao fan bing tuan "Hong wei" bao bian ji bu, 1967
南京 : 《紅色文艺战线》編輯部革命造反委員会, 南京大学紅色造反兵团《紅卫报》編輯部, 1967
 
 
Shanghai chou xiang gu shi / Zhao Chuan zhu
上海抽象故事 / 赵川著
by Zhao, Chuan
赵川
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she, 2006
上海 : 上海人民美术出版社, 2006
 
 
Dai Nichiren ten : rikkyō kaishū 750-nen kinen / shusai Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan, Nichiren Shōnin Monka Rengōkai, Sankei Shinbunsha ; [henshū Tōkyō...
大日蓮展 : 立教開宗750年記念 / 主催東京国立博物館, 日蓮上人門下連合会, 産経新聞社 ; [編集東京国立博物館]
[Tokyo] : Sankei Shinbunsha, 2003
[Tokyo] : 産経新聞社, 2003
 
 
Tuimi lou mo hai cui zhen = Tuimilou mohai cuizhen / [Zhou Tuimi cang]
退密樓墨海萃珍 = Tuimilou mohai cuizhen / [周退密藏]
Ashmore, Queensland : Be-Joy PTY Ltd, 2000
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.