National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 40651 Results for subject:Asia.
Sort by:
 
 
Zhongguo--Dong meng zi you mao yi yu Guangdong de fa zhan / Qiu Shan zhu bian
中国--东盟自由贸易与广东的发展 / 丘杉主编
Aomen : Huan qiu wen hua chuan bo you gong si, 2004
澳门 : 环球文化传播有公司, 2004
 
 
Dong nan Ya bao gao
东南亚报告
Uniform title: Dong nan Ya bao gao (print)
Kunming Shi : Yunnan da xue chu ban she, 2003-
JournalJournal [text, volume]
 
 
2008-2009 Dong nan Ya bao gao [electronic resource] / Wang Shilu, Yunnan Sheng she hui ke xue yuan
2008-2009东南亚报告 [electronic resource] / 王士录, 云南省社会科学院
by Wang, Shilu
王士录
Kunming : Yunnan da xue chu ban she, 2009
昆明 : 云南大学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Chungang Asia sok ŭi Koguryŏin palchachʻwi / Kwŏn Yŏng-pʻil ... [et al.]
중앙 아시아 속 의 고구려인 발자취 / 권 영필 ... [et al.]
Sŏul-si : Tongbuga Yŏksa Chaedan, 2008
서울시 : 동북아 역사 재단, 2008
 
 
Deng lu Chongsheng Dao : cai se lü cheng liu ji / Wu Kangmin zhu
登陸冲繩島 : 彩色旅程六集 / 吳康民著
by Wu, Kangmin
吳康民
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2010
香港 : 天地圖書有限公司, 2010
 
 
He Fan you ji
何凡遊記
by He, Fan, 1910-
何凡, 1910-
Taibei Shi : Chun wen hsüen chu ban she, Minguo 64 [1975]
臺北市 : 純文學出版社, 民國64 [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
Xiang guo, shi cheng, ye dao / Dong Rui zhu
象国・狮城・椰岛 / 东瑞著
by Dong, Rui
东瑞
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
广州市 : 花城出版社 : 广东省新華書店发行, 1985
 
 
You yu de bian jie : yi duan kua yue shen fen yu guo zu de ren lei xue lü cheng / Apo zhu
憂鬱的邊界 : 一段跨越身分與國族的人類學旅程 / 阿潑著
by Apo (Journalist)
阿潑 (Journalist)
Xinbei Shi : Ba qi wen hua : Yuan zu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2017
新北市 : 八旗文化 : 遠足文化事業股份有限公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Ying ya sheng lan ji / Zhang Sheng zhuan. Xing cha sheng lan / Fei Xin zhu
瀛涯勝覧集 / 張昇撰. 星槎勝覧 / 費信著
by Zhang, Sheng
張昇
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京 : 中華書局, 1991
 
 
Guan di xin yang yu xian dai she hui yan jiu lun wen ji / Xuan men zhen zong zhu ban ; Guo li Taizhong ke ji da xue ying yong zhong wen xi cheng ban ; Xiao Dengfu, Lin Cuifeng...
關帝信仰與現代社會研究論文集 / 玄門真宗主辦 ; 國立臺中科技大學應用中文系承辦 ; 蕭登福, 林翠鳳主編
BookBook [text, volume]
 
 
Nanyang de ri zi / Huang Aoyun zhu
南洋的日子 / 黃傲雲著
by Huang, Aoyun
黃傲雲
Xianggang : Bo yi chu ban ji tuan : Fa xing Xiao tai yang you xian gong si, 1985
香港 : 博益出版集團 : 發行小太陽有限公司, 1985
 
 
Kan jin dong nan Ya feng huo, fan hua si shi nian : yi ge zhan di lü you ji zhe de hui yi lu / Yang Benli zhu
看盡東南亞烽火.繁華四十年 : 一個戰地旅遊記者的回憶錄 / 楊本禮著
by Yang, Benli
楊本禮
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, 2008
臺北市 : 臺灣商務印書館, 2008
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Nan Ya feng qing = Nan Ya feng qing / Jiang Deming
南亚风情 = Nan Ya feng qing / 姜德明
by Jiang, Deming, 1929-
姜德明, 1929-
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she : Tianjin Shi xin hua shu dian fa xing, 1981
天津市 : 百花文艺出版社 : 天津市新华書店发行, 1981
 
 
Zheng He yu dong nan Ya Yisilan / Chen Dasheng zhu
郑和与东南亚伊斯兰 / 陈达生著
by Chen, Dasheng
陈达生
Beijing : Hai yang chu ban she, 2008
北京 : 海洋出版社, 2008
 
 
Chuan cheng wen ming, zou xiang shi ji, he ping fa zhan : ji nian Zheng He xia Xi yang 600 zhou nian guo ji xue shu lun tan lun wen ji = Carry on civilization, open to the...
传承文明, 走向世界, 和平发展 : 纪念郑和下西洋600周年国际学术论坛论文集 = Carry on civilization, open to the world, for peace and development : proceedings of International Academic Forum in Memory of the 600th Anniversary of Zheng He's Expedition / 江苏省纪念郑和下西洋600周年活动筹备领导小组编
by Zheng He xia Xi yang 600 zhou nian guo ji xue shu lun tan (2005 : Jiangsu Sheng, China)
郑和下西洋600周年国际学术论坛 (2005 : Jiangsu Sheng, China)
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2005
北京市 : 社会科学文献出版社, 2005
 
 
Kim Kwang-sik ŭi minju kihaeng Kim Kwang-sik ŭi Asia kihaeng
김광식의민주기행,김광식의아시아기행
by Kim, Kwang-sik, 1957 Aug. 1-
김광식, 1957 Aug. 1-
Sŏul : Sam i Poinŭn Chʻang, 2004
서울 : 삶이보이는창, 2004
 
 
Dong Ya yi xue shi lun : "Zhou yi" zai Ri Han Yue Liu de chuan bo yu ying xiang / Wu Weiming zhu
東亞易學史論 : 《周易》在日韓越琉的傳播與影響 / 吳偉明著
by Wu, Weiming, 1962 March 22-
吳偉明, 1962 March 22-
Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin chu ban, 2017
臺北市 : 國立臺灣大學出版中心出版, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Hai jin de zhuan zhe : Ming chu Dong Ya yan hai guo ji xing shi yu Zheng He xia xi yang / Zheng Yongchang zhu ; Guo li bian yi guan zhu bian
海禁的轉折 : 明初東亞沿海國際形勢與鄭和下西洋 / 鄭永常著 ; 國立編譯館主編
by Zheng, Yongchang, 1952-
鄭永常, 1952-
Xin Bei Shi Banqiao Qu: Dao xiang chu ban she, 2011
新北市板橋區 : 稻鄉出版社, 2011
 
 
Dong nan Ya kao cha lun Zheng He / Kong Yuanzhi, Zheng Yijun zhu
东南亚考察论郑和 / 孔远志, 郑一均著
by Kong, Yuanzhi
孔远志
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2008
北京市 : 北京大學出版社, 2008
 
 
Kikyō nōto / Kyō Nobuko
棄鄉ノート / 姜信子
by Kyō, Nobuko, 1961-
姜信子, 1961-
Tōkyō : Sakuhinsha, 2000 , ©2000
東京 : 作品社, 2000
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.