National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1297 Results for subject:"Associations, institutions, etc."
Sort by:
 
 
Basingstoke [England] : Macmillan Press : New York, N.Y. : St. Martin's Press, 1993
 
 
by Podlich, Diane
[Hillsdale, N.S.W.] : Hillsdale Community & Information Centre, 1984
 
 
Taiwan de min jian zu zhi / Zhou Zongxian zhu
臺灣的民間組織 / 周宗賢著
by Zhou, Zongxian
周宗賢
Taibei Shi : You shi wen hua shi ye gong si, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 幼獅文化事業公司, 民國72 [1983]
 
 
Zhongguo hui guan shi lun, He Bingdi zhu
中國會館史論, 何炳棣著
by He, Bingdi
何炳棣
Taibei, Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 55 [1966]
臺北, 臺灣學生書局, 民國55 [1966]
 
 
by Bartlett, W. H. (William Harold), 1920-
Bathurst, N.S.W. : School of Business and Public Administration, Mitchell College of Advanced Education, [1983?]
 
 
Zhongguo she hui zu zhi bao gao (2016-2017) = Report on social organizations in China (2016-2017) / zhu bian Huang Xiaoyong ; zhi xing zhu bian Cai Liqiang ; fu zhu bian Xu...
中国社会组织报告(2016-2017) = Report on social organizations in China (2016-2017) / 主编黄晓勇 ; 执行主编蔡礼强 ; 副主编徐彤武, 何辉
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017
北京 : 社会科学文献出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
(Homebush, N.S.W.] : Australian Society of Association Executives, NSW Division, c1992
 
 
Min jian she hui de zu zhi zhu ti yu jia zhi biao shu / Beijing da xue she hui xue bo shi hou lian yi hui, Zhou Xing, Yu Huifang zhu bian
民间社会的组织主体与价值表述 / 北京大学社会学博士后联谊会, 周星, 于慧芳主编
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2010
北京 : 北京大学出版社, 2010
BookBook [text, volume]
 
 
by Warren, Mark (Mark E.)
Princeton, N.J. : Princeton University Press, c2001
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.