National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 267 Results for subject:"Astrology, Chinese."
Sort by:
 
 
Da liu nian pi dao fa / zhu zuo ren Liang Xiangrun, Chen Yiqing
大流年批導法 / 著作人梁湘潤, 陳毅靑
by Liang, Xiangrun
梁湘潤
Taibei : Qian Daren, Minguo 67- [1978]-
台北 : 錢大仁, 民國67- [1978]-
BookBook [text, volume]
 
 
Qi men dun jia gai lun / Liang Xiangrun, Liang Tianlan he zhu
奇門遁甲槪論 / 梁湘潤, 梁天蘭合著
Taizhong Shi : Liang Tianlan fa xing, Minguo 69 [1980]
臺中市 : 梁天蘭發行, 民國69 [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Ding zheng Di tian sui zheng yi / yuan zhu Liu Bowen ; zhu zhe Ren Tieqiao ; ding zheng zeng zhu zhe Xu Lewu
訂正滴天髓徴義 / 原著劉伯温 ; 註者任鐵樵 ; 訂正增註者徐樂吾
by Xu, Lewu
徐樂吾
Taibei Shi : Ji wen shu ju, Minguo 70 [1981]
台北市 : 集文書局, 民國70 [1981]
BookBook [text, volume]
 
 
Xuan ze jin jian zou ji shu zheng : [22 juan] / Zhang Zutong ji
選擇金鑑諏吉述正 : [22卷] / 張組同輯
Taibei : Ji wen shu ju, Minguo 67 [1978]
台北 : 集文書局, 民國67 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Ming li yi de : fu ming gao / Xu Lewu zhu
命理一得 : 附命稿 / 徐樂吾著
by Xu, Lewu
徐樂吾
Taibei : Hong shi chu ban she, Minguo 66 [1977]
臺北 : 洪氏出版社, 民國66 [1977]
 
 
Zao hua yuan yao ping zhu / Xu Lewu ping zhu
造化元鑰評註 / 徐樂吾評注
by Xu, Lewu
徐樂吾
Taizhong : Chuang yi chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺中 : 創譯出版社, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Gai liang san ming tong hui / [bian zhuan zhe Wan Minying]
改良三命通會 / [編撰者萬民英]
Uniform title: San ming tong hui
三命通會
by Wan, Minying, jin shi 1550
萬民英, jin shi 1550
Taibei Shi : Ji wen shu ju, min guo 68 [1979]
台北市 : 集文書局, 民國68 [1979]
BookBook [text, volume]
 
 
Tian xing xuan shi zao ming / Qingjiangzi zuan
天星選時造命 / 青江子纂
by Qingjiangzi
青江子
Taibei : Ji wen shu ju, Minguo 66 [1977]
臺北 : 集文書局, 民國66 [1977]
BookBook [text, volume]
 
 
Yuan hai xi ji sui bi / [bian ji i.e. zhu zhe] Liang Xiangrun zhu
淵海喜忌隨筆 / [編輯 i.e. 著者] 梁湘潤
by Liang, Xiangrun
梁湘潤
Taibei Shi : Liang Xiangrun, Minguo 69 [1980]
台北市 : 梁湘潤, 民國69 [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Xie ji bian fang shu : [36 juan / Yunlu deng feng chi zhuan] ; Liang Xiangren jiao ding
協紀辨方書 : [36卷 / 允禄等奉敕撰] ; 粱湘潤校訂
Uniform title: Qin ding xie ji bian fang shu
欽定協紀辨方書
Taibei : Xing mao chu ban she : Zong jing xiao Wen xin shu dian, Minguo 65 [1976]
台北 : 行卯出版社 : 總經銷 文新書店, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Tu jie xing xue da cheng. Di 1 bu, Xing yao shen sha / Wan Minying yuan zhu ; Xu Yiping zhu bian ; Cheng Zihe dian jiao
图解星学大成. 第1部, 星曜神煞 / 万民英原著 ; 许颐平主编 ; 程子和点校
by Wan, Minying, jin shi 1550
万民英, jin shi 1550
Beijing : Hua ling chu ban she. 2009
北京 : 华龄出版社, 2009
 
 
Qi men dun jia ru men / Liang Xiangrun zhu
奇門遁甲入門 / 梁湘潤著
by Liang, Xiangrun
梁湘潤
Taibei : Xing mao chu ban she : zong jing xiao Wen xin shu dian, Minguo 65 [1976]
台北 : 行卯出版社 : 總經銷文新書店, 民國65 [1976]
 
 
by Beihailaoren
Tainan : Da qian shi jie chu ban she, min guo 63 [1974]
 
 
Xing zhan yu meng zhan / Liu Wenying zhu ; zu bian Zhongguo wen hua shu yuan, Dong fang ying shi ji tuan dong fang wen hua yan jiu zhong xin
星占与梦占 / 刘文英著 ; 组编中国文化书院, 东方影视集团东方文化硏究中心
by Liu, Wenying
刘文英
[Peking] : Xin hua chu ban she, 1992
[Peking] : 新华出版社, 1992
 
 
by Beihailaoren
[Taipei] : Xin wen feng chu ban gong si, min guo 68 [1979]
 
 
Luo jing shi yong fa / jie shuo Lin Zong
羅經使用法 / 解說林縱
by Lin, Zong
林縱
Gaoxiong Shi : Long shan chu ban she, Minguo 73 [1984]
高雄市 : 龍山出版社, 民國73 [1984]
 
 
Tian di ren zi wei dou shu xuan kong si hua shi ye, cai guan zhuan lun / Zhengxuanshanren zhu
天地人紫微斗數玄空四化事業・財官專論 / 正玄山人著
by Zhengxuanshanren
正玄山人
Taibei Xian Banqiao Shi : Xuan zhen dao xue chu ban she, Minguo 73 [1984]
台北縣板橋市 : 玄眞道學出版社, 民國73 [1984]
 
 
Tamrā mō̜dū pōisīansāt : chabap phitsadān / [ʻĀčhān Thō̜ng]
ตำราหมอดู โป๊ยเซียนศาสตร์ : ฉบับพิสดาร / [อาจารย์ ทอง]
by Thō̜ng, Āčhān
ทอง, อาจารย์
Phra Nakhō̜n : Sinlapā Bannākhān , 2514 [1971]
พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๑๔
BookBook [text, volume]
 
 
Qi zheng si yu xing ming xue bao dian / Lin Jinliang bian zhu
七政四餘星命學寶典 / 林金良編著
by Lin, Jinliang
林金良
Taibei Shi : Lin Fuliang, Minguo 73 [1984]
台北市 : 林福良, 民國73 [1984]
 
 
Zhongguo suan ming zhan xing xue : pou xi zi ji de wo guo zui gao zhan bo fa / Lu Ming bian yi
中國算命占星學 : 剖析自己的我國最高占卜法 / 陸明編譯
Taibei : Nan guo shu ju, Minguo 68 [1979]
臺北 : 南國書局, 民國68 [1979]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.