National Library of Australia

Showing 1 - 17 of 17 Results for subject:"Astronautics -- China."
Sort by:
 
 
Hang tian = Space flight
航天= Space flight
Beijing : Zhongguo yu hang xue hui Hang tian za zhi bian ji bu
北京: 中国宇航学会航天杂志编辑部
 
 
Uniform title: Tai kong tan suo (Online)
Beijing : Tai kong tan suo za zhi she, 2000-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Fei xiang tai kong / Ren min hua bao she bian ji
飞向太空 / 人民畫报社编辑
Beijing : Zhongguo hua bao chu ban gong si, 1989
北京 : 中国画报出版公司, 1989
 
 
Dang dai Zhongguo de hang tian shi ye / ["Dang dai Zhongguo" cong shu bian ji bu bian ji]
当代中国的航天事业 / [《当代中国》丛书编辑部编辑]
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中国社会科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zhongguo zai ren hang tian = Chinese space program / Tang Guodong, Hua Qiang zhu
中國載人航天 = Chinese space program / 唐國東, 華強著
by Tang, Guodong
唐國東
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2012
香港 : 中華書局(香港)有限公司, 2012
 
 
Bo ji tian qiong : Wang Yongzhi / Yao Kunlun zhu
搏击天穹 : 王永志 / 姚昆仑著
by Yao, Kunlun
姚昆仑
Beijing : Xin hua chu ban she, 2008
北京 : 新华出版社, 2008
BookBook [text, volume]
 
 
Fei yue cang qiong : Zhongguo hang tian 50 nian (1956-2006) / Zhongguo hang tian ke ji ji tuan gong si, Zhongguo hang tian ke gong ji tuan gong si zu bian
飞越苍穹 : 中国航天50年(1956-2006) / 中国航天科技集团公司, 中国航天科工集团公司组编
[Hangzhou] : Zhejiang ke xue ji shu chu ban she, 2006
[杭州] : 浙江科学技术出版社, 2006
 
 
Hang tian ren wu lu / Zhongguo hang tian gong ye zong gong si
航天人物录 / 中国航天工业总公司
Beijing Shi : Zhongguo hang tian gong ye zong gong si, 1998
北京市 : 中国航天工业总公司, 1998
 
 
Zou chu di qiu cun : Zhongguo di yi ke ren zao wei xing shang tian ji / Li Mingsheng zhu
走出地球村 : 中国第一颗人造卫星上天记 / 李鸣生著
by Li, Mingsheng, 1956-
李鸣生, 1956-
Beijing : Ren min chu ban she, 2009
北京 : 人民出版社, 2009
 
 
Chang'e tan yue : Chang'e er hao huan yue ji shi = Chang E tanyue : Chang E er hao huanyue jishi / [Zhang Chuanjun, Qiu Xiaolin bian zhu]
嫦娥探月 : 嫦娥二号环月纪实 = Chang E tanyue : Chang E er hao huanyue jishi / [张传军, 邱小林编著]
by Zhang, Chuanjun
张传军
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban she, 2010
北京 : 中国文联出版社, 2010
 
 
Hang tian ying xiong zhuan = Hangtianyingxiongzhuan / Liu Bingren zhu
航天英雄传 = Hangtianyingxiongzhuan / 柳炳仁著
by Liu, Bingren
柳炳仁
Changsha Shi : Hunan wen yi chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
长沙市 : 湖南文艺出版社 : 湖南省新華書店发行, 1985
 
 
Gao shan yang zhi, feng fan yong cun / Zhongguo hang tian xi tong ke xue yu gong cheng yan jiu yuan, Shanghai jiao tong da xue Qian Xuesen tu shu guan zhu
高山仰止, 风范永存 / 中国航天系统科学与工程研究院, 上海交通大学钱学森图书馆著
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2015
北京市 : 中共党史出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zou jin Qian Xuesen = All about Tsien Hsue-shen / Ye Yonglie zhu
走近钱学森 = All about Tsien Hsue-shen / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈
Shanghai Shi : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2009
上海市 : 上海交通大學出版社, 2009
 
 
by Chang, Iris
New York, NY : Basic Books, c1995
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.