National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 165 Results for subject:"Australia - Foreign relations - China."
Sort by:
 
 
by Albinski, Henry S. (Henry Stephen), 1931-
Canberra : Dept. of International Relations, Australian National University, 1964
 
 
 
 
Zhong Ao he zuo de guang kuo qian jing = A bright prospect of Sino-Australian cooperation / zhu bian Hu Zhuanglin ; bian wei Ge Teng, Wang Ling, Peng Xuanwei
中澳合作的广阔前景 = A bright prospect of Sino-Australian cooperation / 主编胡壯麟 ; 编委葛腾, 王玲, 彭宣维
by International Conference on Australian Studies (6th : 1998 : Beijing da xue)
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she : Jing xiao zhe xin hua shu dian, 2000
北京市 : 北京大學出版社 : 经销者新华书店, 2000
 
 
 
 
The impact of China's modernisation on relations with Australia = Zhongguo xian dai hua jin cheng yu Zhong Ao guan xi Hou Minyue zhu
The impact of China's modernisation on relations with Australia = 中国现代化进程中澳关系 候敏跃著
by Hou, Minyue
Shanghai, China : Shanghai yi wen chu ban she, 2005
 
 
[Canberra] : Cultural Office, Embassy of the People's Republic of China in Australia, 2012
 
 
Zhong Ao guan xi de li shi jing yan yu fa zhan xian zhuang = Historical experience and the latest developments of China-Australian relationships / Yu Changsen zhu bian
中澳关系的历史经验与发展现状 = Historical experience and the latest developments of China-Australian relationships / 喻常森主编
Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she, 2013
广州 : 中山大学出版社, 2013
 
 
 
Zhongguo yu Aodaliya shuang bian guan xi zhong yao wen jian hui bian (1972-2012) / Zhonghua Renmin Gongheguo wai jiao bu
中国与澳大利亚双边关系重要文件汇编 (1972-2012) / 中华人民共和国外交部
Beijing Shi : Shi jie zhi shi chu ban she, 2012
北京市 : 世界知识出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Zhong Ao he zuo de guang kuo qian jing [electronic resource] : Di liu jie Zhongguo Aodaliya yan jiu guo ji xue shu yan tao hui / Hu Zhuanglin zhu bian
中澳合作的广阔前景 [electronic resource] : 第六届中国澳大利亚研究国际学术研讨会 / 胡壮麟主編
by International Conference on Australian Studies (6th : 2000 : Beijing, China)
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2000
北京 : 北京大学出版社, 2000
BookBook, OnlineOnline
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.