National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 844358 Results for subject:Australian.
Sort by:
 
 
Aozhou / Cai Lan
澳洲 / 蔡瀾
by Cai, Lan
蔡瀾
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 1997
香港 : 天地圖書有限公司, 1997
 
 
Tām Sībūraphā pai Sydney læ Canberra/ Rungwit Suwanʻaphichon
ตามศรีบูรพาไปซิดนีย์และแคนเบอร์รา / Rungwit Suwanʻaphichon
by Rungwit Suwanʻaphichon
รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
Krung Thēp : Samnakphim Witchayā, 2548 [2005]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์วิชญา, 2548 [2005]
 
 
Mu ji Aodaliya / Ye Yonglie zhu
目击澳大利亚 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈
Shanghai Shi : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2013
上海市 : 上海交通大學出版社, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Xiang shou ba! yi ge ren de Aozhou lü xing = Make your own working-holiday story / Su Xiaoqing zhu
享受吧!一個人的澳洲旅行 = Make your own working-holiday story / 蘇曉晴著
by Su, Xiaoqing
蘇曉晴
Xinbei Shi : Yi qi lai chu ban, 2013
新北市 : 一起來出版, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Bie yang Ao Zhou xin lü xiao zhen = Soul journey to Aussie towns / Ma Yuwei zhu
别样澳洲 心旅小镇 = Soul journey to Aussie towns / 马煜威著
by Ma, Yuwei
马煜威
Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she, 2015
北京 : 中国文史出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Aozhou bu si yi / Zhang Yunzhi zhu
澳洲不思議 / 張蘊之著
by Zhang, Yunzhi
張蘊之
Taibei Shi : Mao tou ying chu ban, Minguo 99 [2010]
台北市 : 貓頭鷹出版, 民國 99 [2010]
 
 
Khāphačhao dai hen mā / dōi Kulāp Sāipradit
ข้าพเจ้าได้เห็นมา / โดย กุหลาบ สายประดิษฐ์
by Kulāp Sāipradit, 1905-1974
กุหลาบ สายประดิษฐ์, 1905-1974
Krung Thēp : Mūnnithi Sathīankōsēt-Nākhaprathīp, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, 2548
 
 
Ao Zhou fei qu lai [electronic resource] / Wang Yongzhi zhu
澳洲飞去来 [electronic resource] / 王永志著
by Wang, Yongzhi
王永志
Beijing : Hua wen chu ban she, 2002
北京 : 华文出版社, 2002
BookBook, OnlineOnline
 
 
Aozhou jian wen / Hua Yan zhu
澳洲見聞 / 華嚴著
by Hua, Yan, 1926-
華嚴, 1926-
Taibei Shi : Yue sheng wen hua shi ye you xian gong si : zong jing xiao San you tu shu gong si, Minguo 81 [1992]
台北市 : 躍昇文化事業有限 公司 : 總經銷三友圖書公司, 民國81 [1992]
 
 
Aozhou san ren xing / Mao Huaiqing, Yuan Xiaoxian, Li Chunxiao zhu = Traveling Australia / by Mau Waihing, Yuan Xiaoxian, Li Chunxiao
澳州三人行 / 冒怀庆, 袁效贤, 李春晓著 = Traveling Australia / by Mau Waihing, Yuan Xiaoxian, Li Chunxiao
by Mao, Huaiqing
冒怀庆
Guangzhou Shi : Yang cheng wan bao chu ban she, 2000
广州市 : 羊城晚报出版社, 2000
 
 
Yue guo bian jing : cong man huang dao da yang = Cross the border : from desert to ocean / [Li Yuhong zhu]
越過邊境 : 從蠻荒到大洋 = Cross the border : from desert to ocean / [李昱宏著]
by Li, Yuhong, 1971-
李昱宏, 1971-
Taibei Shi : Jia he wen hua xing xiao you xian gong si, 2011
台北市 : 佳赫文化行銷有限公司, 2011
 
 
Gōshū tanken hōkokusho
濠洲探撿報告書
by Watanabe, Kanjūrō
渡邊勘十郎
[Tokyo] : Gaimushō Tsūshōkyoku Dai 2-ka, Meiji 27 [1894]
[Tokyo] : 外務省通商局第二課, 明治 27 [1894]
 
 
Nazo no ikokusen : Nichi-Gō kōryū no rūtsu o motomete / Endō Masako
謎の異国船 : 日豪交流のルーツを求めて / 遠藤雅子
by Endō, Masako, 1937-
遠藤雅子, 1937-
Tōkyō : Sanshūsha, Shōwa 60 [1985]
東京 : 三修社, 昭和 60 [1985]
 
 
Arafurakai no seishun : Watakushi no Ōsutoraria taizaiki / Sasahara Hayao
アラフラ海の青春 : 私のオーストラリア滞在記 / 笹原捷夫
by Sasahara, Hayao
笹原捷夫
Tokyo : Kabushiki Kaisha 22-seiki Āto, 2020 , ©2020
東京 : 株式会社22世紀アート, 2020
BookBook [text, volume]
 
 
Vo misija na Makedonskata pravoslavna crkva vo Avstralija / Spase Stefanovski
Во мисија на Македонската православна црква во Австралија / Спасе Стефановски
by Stefanovski, Spase
Стефановски, Спасе
Skopje : Institut za nacionalna istorija, 2010
Скопје : Институт за национална историја, 2010
 
 
Ngān phrarātchathān phlœ̄ng sarīrasangkhān Phrakhunčhao Lūangpū Bunyarit Panthītō, na mēn chūakhrāo Wat Pā Phūrithattapatipathārām,...
งานพระราชทานเพลิงสรีรสังขารพระคุณเจ้า หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต ณ เมรุชั่วคราว วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ / บรรณาธิการ, ทิพยา กิตติขจร
Pathum Thānī : Khana Sitsayānusit Lūangpū Bunyarit Panthītō, 2562 [2019]
ปทุมธานี : คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต, ๒๕๖๒
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Wo de shi jie zai lu shang : zou bian ri ao niu sou ji wei xiao, tai wan da nan haiTerry de dong ren lu xing gu shi / Zhong Yijian zhu
我的世界在路上 : 走遍日澳紐蒐集微笑, 台灣大男孩Terry的動人旅行故事 / 鍾一健著
by Zhong Yijian
鍾一健
Taibei Shi : Ying shu wei jing qun dao shang gao bao guo ji you xian gong si Taiwan fen gong si, 2014
台北市 : 英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Sīang čhāk Pāk Kret / Lūangpū Bunyarit Banthito (Čhanthrasombūn)
เสียงจากปากเกร็ด / หลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฺฑิโต (จันทรสมบูรณ์)
by Bunyarit Banthitō, Phikkhu, 1914-
บุญฤทธิ์ บัณฺฑิโต, ภิกขุ, 1914-
[Nonthaburī : Sūanthip], 2550 [2007]
[นนทบุรี : สวนทิพย์], ๒๕๕๐
 
 
Wu Jisong kan shi jie : ren lei zui zao he zui chi ju zhu de di fang : Fei Zhou he Dayang Zhou = Wu Jisong, the world in my eyes : earliest and latest residence : Africa and...
吴季松看世界 : 人类最早和最迟居住的地方 : 非洲和大洋洲 = Wu Jisong, the world in my eyes : earliest and latest residence : Africa and Australia continent
by Wu, Jisong, 1944-
吴季松, 1944-
Beijing : Beijing chu ban she, 2003
北京 : 北京出版社, 2003
 
 
Zai Aozhou de ri zi / Kong Qingjia zhu
在澳洲的日子 / 孔庆佳著
by Kong, Qingjia
孔庆佳
Beijing : Tai hai chu ban she, 2002
北京 : 台海出版社, 2002
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.