National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 1011 Results for subject:"Authors, Chinese -- 20th century -- Biography."
Sort by:
 
 
Sanmao, 1943-1991 : Sanmao ci shi 20 zhou nian te bie shou quan ji nian ban / Shi Yonggang, Chen Wenfen, Sha Lin bian zhu
三毛, 1943-1991 : 三毛辞世20周年特别授权纪念版 / 师永刚, 陈文芬, 沙林编著
by Shi, Yonggang
师永刚
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2011
北京 : 作家出版社, 2011
 
 
Sun Li zhuan ji / Shandong shi fan xue yuan Zhong wen xi xian dai wen xue jiao yan shi bian
孙犁专集 / 山东师范学院中文系现代文学教研室编.
by Sun, Li, 1913-2002
孙犂, 1913-2002
[Shantung : Shandong shi fan xue yuan Zhong wen xi xian dai wen xue jiao yan shi], 1979
[Shantung : 山东师范学院中文系现代文学教研室], 1979
 
 
Beijing : Foreign Languages Press, 1988
 
 
Dang dai Zhongguo zuo jia feng mao / Yanhuo zhu
當代中國作家風貌/ 彥火著
by Yanhuo, 1947-
彥火, 1947-
Jiulong : Zhao ming chu ban she, 1980
九龍: 昭明出版社, 1980
 
 
Ren you bing tian zhi fou : 1949 nian hou Zhongguo wen tan ji shi / Chen Tushou zhu
人有病 天知否 : 1949年后中国文坛纪实 / 陈徒手著
by Chen, Tushou
陈徒手
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2011
北京市 : 人民文学出版社, 2011
 
 
Zhongguo dang dai zuo jia xiao zhuan / Shandong shi fan xue yuan zhong wen xi bian
中国当代作家小传 / 山东师范学院中文系编
[Jinan : Shandong shi fan xue yuan zhong wen xi], 1979
[济南 : 山东师范学院中文系], 1979
 
 
Zhongguo dang dai ming zuo jia xiao zhuan / zhu bian He Huoren
中国当代名作家小传 / 主编何火任
Beijing : Wen hua yi shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1990
北京 : 文化藝術出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1990
 
 
Zhongguo wen xue jia ci dian. Xian dai / Beijing yu yan xue yuan "Zhongguo wen xue jia ci dian" bian wei hui
中国 文学家 辞典. 現代 / 北京 语言 学院 《中国 文学家 辞典》 编委会
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1979-<1992>
成都 : 四川 人民 出版社 : 四川省 新華 書店 发行, 1979-<1992>
 
 
Caoming zhuan ji / Liaoning da xue Zhong wen xi bian
草明专集 / 辽宁大学中文系编
[Shenyang] : Liaoning da xue Zhong wen xi, 1979
[沈阳] : 辽宁大学中文系, 1979
 
 
Da lu zuo jia ping zhuan / Zhang Fang zhu
大陸作家評傳 / 張放著
by Zhang, Fang, 1932-
張放, 1932-
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 78 [1989]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國78 [1989]
 
 
Zuo jia sheng huo man ji = Zuojia shenghuo manji / Lü Guishen, Lin Conglong, Zhou Xiaohui bian
作家生活漫记 = Zuojia shenghuo manji / 吕桂申,林从龙,周晓晦编
Beijing : Yu wen chu ban she, 1989
北京 : 语文出版社, 1989
 
 
Zhongguo dang dai qing nian nü zuo jia ping zhuan / zhu bian Lü Qingfei ; fu zhu bian Gan Hailan, Lü Zhimin
中国当代青年女作家评传 / 主编吕晴飞 ; 副主编甘海岚, 吕智敏
[Peking] : Zhongguo fu nü chu ban she : ge di Xin hua shu dian jing xiao, 1990
[Peking] : 中国妇女出版社 : 各地新华书店经销, 1990
 
 
Chen jiu ren wu [electronic resource] / Ye Zhaoyan
陈旧人物 [electronic resource] / 叶兆言
by Ye, Zhaoyan, 1957-
叶兆言, 1957-
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2010
上海 : 上海书店出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Jiang shan ban bi ren li luan : kang zhan zhong de wen ren si shi / Zhuang Ying zhu
江山半壁人離亂 : 抗戰中的文人私事 / 莊塋著
by Zhuang, Ying
莊塋
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2013 , ©2013
台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Wen xue da shi men de hun lian / Ma Tiji deng
文学大师们的婚恋 / 马蹄疾等
by Ma, Tiji
马蹄疾
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si, 1995 [i.e. 1996]
北京 : 中国文联出版公司, 1995 [i.e. 1996]
 
 
Zuo jia de qing shao nian shi dai / Qi Zhiyao bian
作家的青少年時代/ 齊志堯編
Xianggang : Zhao ming chu ban she, 1982
香港: 昭明出版社, 1982
 
 
Wen ren bi xia de wen ren / Lin Yutang, Zheng Zhenduo deng zhu ; Qin Renlu, Sun Yurong bian ; [cha tu Ding Cong]
文人笔下的文人 / 林语堂, 郑振铎等著 ; 秦人路, 孙玉蓉编 ; [插图丁聪]
Changsha Shi : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1987
长沙市 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店经销, 1987
 
 
Zhongguo dang dai wen tan ming jia : shi liao ji / Chen Xuefu, Chen Xuebing he zhu ; Xuelan'e Wululengyue xin an hui guan zhu ban
中国当代文坛名家: 史料集 / 陈学夫, 陈学炳和著 ; 雪兰莪乌鲁冷岳兴安会馆主办
by Chen, Xuefu
陈学夫
Johor Bahru, Malaysia : Cai hong chu ban you xian gong si, 1998
Johor Bahru, Malaysia : 彩虹出版有限公司, 1998
 
 
Zhongguo xian dai nü zuo jia / Yan Chunde ... [et al.]
中國现代女作家 / 閻纯德 ... [et al.]
Ha'erbin Shi : Heilongjiang ren min chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社 : 黑龙江省新华书店发行, 1983
 
 
Zhongguo xian dang dai nü zuo jia zhuan / Wei Yuchuan bian
中国现当代女作家传 / 魏玉传编
Beijing : Zhongguo fu nü chu ban she : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 中国妇女出版社 : 新华书店首都发行所发行, 1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.