National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1007 Results for subject:"Authors, Chinese -- 20th century -- Biography."
Sort by:
 
 
Sanmao, 1943-1991 : Sanmao ci shi 20 zhou nian te bie shou quan ji nian ban / Shi Yonggang, Chen Wenfen, Sha Lin bian zhu
三毛, 1943-1991 : 三毛辞世20周年特别授权纪念版 / 师永刚, 陈文芬, 沙林编著
by Shi, Yonggang
师永刚
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2011
北京 : 作家出版社, 2011
 
 
Xian dai Zhongguo wen xue jia zhuan ji / Yao, Nailin bian
現代中國文學家傳記 / 姚乃麟編
Jiulong : Shi yong shu ju, 1972
九龍 : 實用書局, 1972
 
 
Wo shu shi de san shi nian dai zuo jia / Sun Ling zhu
我熟識的三十年代作家 / 孫陵著
by Sun, Ling, 1914-
孫陵, 1914-
Taibei Shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 69 [1980]
臺北市 : 成文出版社, 民國69 [1980]
 
 
Sun Li zhuan ji / Shandong shi fan xue yuan Zhong wen xi xian dai wen xue jiao yan shi bian
孙犁专集 / 山东师范学院中文系现代文学教研室编.
by Sun, Li, 1913-2002
孙犂, 1913-2002
[Shantung : Shandong shi fan xue yuan Zhong wen xi xian dai wen xue jiao yan shi], 1979
[Shantung : 山东师范学院中文系现代文学教研室], 1979
 
 
Zuo jia de tong nian / [Xin lei chu ban she bian ji, chu ban]
作家的童年 / [新蕾出版社编辑, 出版]
[Tientsin] : Xin lei chu ban she : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing, 1980-
[Tientsin] : 新蕾出版社 : 天津市新华书店发行, 1980-
 
 
Cheng gong zhi lu
成功之路
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京: 北京出版社: 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Beijing : Foreign Languages Press, 1988
 
 
Dang dai Zhongguo zuo jia feng mao / Yanhuo zhu
當代中國作家風貌/ 彥火著
by Yanhuo, 1947-
彥火, 1947-
Jiulong : Zhao ming chu ban she, 1980
九龍: 昭明出版社, 1980
 
 
Zuo jia de zu ji. Xu bian / Yan Chunde
作家的足迹. 续编 / 阎纯德
by Yan, Chunde
阎纯德
Beijing : Zhi shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 知识出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1988
 
 
Ren you bing tian zhi fou : 1949 nian hou Zhongguo wen tan ji shi / Chen Tushou zhu
人有病 天知否 : 1949年后中国文坛纪实 / 陈徒手著
by Chen, Tushou
陈徒手
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2011
北京市 : 人民文学出版社, 2011
 
 
Zhongguo dang dai zuo jia xiao zhuan / Shandong shi fan xue yuan zhong wen xi bian
中国当代作家小传 / 山东师范学院中文系编
[Jinan : Shandong shi fan xue yuan zhong wen xi], 1979
[济南 : 山东师范学院中文系], 1979
 
 
Zhongguo dang dai ming zuo jia xiao zhuan / zhu bian He Huoren
中国当代名作家小传 / 主编何火任
Beijing : Wen hua yi shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1990
北京 : 文化藝術出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1990
 
 
Zhongguo wen xue jia ci dian. Xian dai / Beijing yu yan xue yuan "Zhongguo wen xue jia ci dian" bian wei hui
中国 文学家 辞典. 現代 / 北京 语言 学院 《中国 文学家 辞典》 编委会
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1979-<1992>
成都 : 四川 人民 出版社 : 四川省 新華 書店 发行, 1979-<1992>
 
 
Caoming zhuan ji / Liaoning da xue Zhong wen xi bian
草明专集 / 辽宁大学中文系编
[Shenyang] : Liaoning da xue Zhong wen xi, 1979
[沈阳] : 辽宁大学中文系, 1979
 
 
Da lu zuo jia ping zhuan / Zhang Fang zhu
大陸作家評傳 / 張放著
by Zhang, Fang, 1932-
張放, 1932-
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 78 [1989]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國78 [1989]
 
 
Wo de tong nian / [Xin lei chu ban she bian ji]
我的童年/ [新蕾出版社编辑]
[Tianjin] : Xin lei chu ban she : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing, 1980
[天津]: 新蕾出版社: 天津市新华书店发行, 1980
 
 
Dang dai da lu zuo jia feng mao / zhu zhe Pan Yaoming
當代大陸作家風貎 / 著者潘耀明
by Poon, Yiu Ming, 1947-
潘耀明, 1947-
Taibei : Yuan jing chu ban shi ye gong si, Minguo 79 [1990]
台北 : 遠景出版事業公司, 民國79 [1990]
BookBook [text, volume]
 
 
Zuo jia sheng huo man ji = Zuojia shenghuo manji / Lü Guishen, Lin Conglong, Zhou Xiaohui bian
作家生活漫记 = Zuojia shenghuo manji / 吕桂申,林从龙,周晓晦编
Beijing : Yu wen chu ban she, 1989
北京 : 语文出版社, 1989
 
 
Zhongguo dang dai qing nian nü zuo jia ping zhuan / zhu bian Lü Qingfei ; fu zhu bian Gan Hailan, Lü Zhimin
中国当代青年女作家评传 / 主编吕晴飞 ; 副主编甘海岚, 吕智敏
[Peking] : Zhongguo fu nü chu ban she : ge di Xin hua shu dian jing xiao, 1990
[Peking] : 中国妇女出版社 : 各地新华书店经销, 1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.