National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 34 Results for subject:"Bangkok (Thailand) -- Social conditions."
Sort by:
 
 
Bōbē : khwāmplīanplǣng khō̧ng rabō̧p khrō̧pkhrūa chumchon chao Thai chư̄asāi Čhīn kap prawattisāt / dōi Bunyong Chư̄nsuwimon
โบ๊เบ๊ : ความเปลี่ยนแปลงของระบบครอบครัวชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนกับประวัติศาสตร์ / โดย บุญยง ชื่นสุวิมล
by Bunyong Chư̄nsuwimon
บุญยง ชื่นสุวิมล
Krung Thēp : Rōngphim Chulālongkō̧nmahāwitthayālai, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
 
 
Chīwit læ čhutčhop khō̜ng salam Krung Thēp-- hǣng nưng / ʻAkhin Raphīphat = Rise and fall of a Bangkok Slum / Akin Rabibhadana
ชีวิตและจุดจบของสลัมกรุงเทพฯ แห่งหนึ่ง / อคิน รพีพัฒน์ = Rise and fall of a Bangkok Slum / Akin Rabibhadana
by Akin Rabibhadana, M.R
Krung Thēp : Sathāban Thaikhadīsưksā, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2523 [1980]
กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523
BookBook [text, volume]
 
 
Lao rư̄ang Bāngkō̜k chabap sombūn / Sō̜. Phlāinō̜i
เล่าเรื่องบางกอก ฉบับสมบูรณ์ / ส. พลายน้อย
by Sombat Phlāinō̜i, 1929-
สมบัติ พลายน้อย, 1929-
Krung Thēp : Samnakphim Phim kham, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พิมพ์คำ, : ๒๕๕๕
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Xoomsai, T. Nok
[Toronto] : University of Toronto - York University, Joint Centre on Modern East Asia, 1987
 
 
Kānsammanā kānprapprung chumchon ʻǣʻat / damnœ̄n kān dōi Kānkhēha hǣng Chāt Na Rōngrǣm ʻĒsīa Rātchathēwī, rawāng...
การสัมมนา การปรับปรุงชุมชนแออัด / ดำเนินการโดย การเคหะแห่งชาติ ณ โรงแรมเอเซีย ราชเทวี, ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2524
BookBook [text, volume]
 
 
by Thorbek, Susanne
London ; Atlantic Highlands, N.J., USA : Zed Books, 1987
 
 
by Blaxell, Gregory
Rushcutters Bay, N.S.W. : Pergamon Press (Australia), 1975
 
 
 
Krūng Thēp Mahā Nakhō̜n : mư̄ang sīthao khō̜ng dek læ yaowachon / Somphong Čhitradap Suʻangkhawāthin
กรุงเทพมหานคร : เมืองสีเทาของเด็กและเยาวชน / สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน
by Somphong Čhitradap
สมพงษ์ จิตระดับ
Krung Thēp : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2550
 
 
by Phichit Rattakun
[Bangkok] : `E.Si.Thi Phapblitching : Sukkhaphap Chai chatchamnai, 2541 [1998]
 
 
Thanon sēn kūaitīeo / Yuwadī Siri
ถนนเส้นก๋วยเตี๋ยว / ยุวดี ศิริ
by Yuwadī Siri
ยุวดี ศิริ
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2558 [2015]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ มติชน, ๒๕๕๘ [2015]
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
 
by Sombat Phlainoi, 1929-
Krung Thep : Borisat Ton`o, 2532 [1989]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.