National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 186 Results for subject:"Beijing (China) -- Description and travel."
Sort by:
 
 
Miaofeng shan / Gu Jiegang bian zhu
妙峯山 / 顧頡剛編著
by Gu, Jiegang, 1893-
顧頡剛, 1893-
[Shanghai] : Shanghai wen yi chu ban she, 1988
[Shanghai] : 上海文艺出版社, 1988
 
 
Tian qiao yi lan / [Zhang Cixi, Zhao Xianyu bian]. Jiu jing suo ji / [Zhichaozi shu]. Du shi cong tan / Nilüguoke bian ji
天橋一覽 / [張次溪, 趙羨漁編]. 舊京瑣記 / [枝巢子述]. 都市叢談 / 逆旅過客編輯
by Zhang, Cixi, 1908-
張次溪, 1908-
Taibei Shi : Jin xue shu ju : Jing shou chu gu ting shu wu, Minguo 58 [1969]
台北市 : 進學書局 : 經售處古亭書屋, 民國58 [1969]
 
 
Beiping feng su lei zheng / Li Jiarui bian. Miaofeng shan / Gu Jiegang bian zhu
北平風俗類徵 / 李家瑞編. 妙峰山 / 顧頡剛編著
by Li, Jiarui
李家瑞
Shanghai shi : Shanghai shu dian, 1996
上海市 : 上海書店, 1996
 
 
Wan yuan zhi yuan : Yuan Ming Yuan sheng jing jin xi / Liu Yang zhu
萬園之園 : 圓明園勝景今昔 / 劉陽著
by Liu, Yang, 1981-
劉陽, 1981-
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2012 , ©2012
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Jing xi gu cun Liuliqu / Mentougou zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui, Longquan Zhen Liuliqu Cun dang zhi bu cun wei hui
京西古村琉璃渠 / 门头沟政协文史资料委员会, 龙泉镇琉璃渠村党史支部村委会
Xianggang : Xianggang yin he chu ban she, 2005
香港 : 香港银河出版社, 2005
 
 
Zhongshan gong yuan zhi / Zhongshan gong yuan guan li chu
中山公园志 / 中山公园管理处
Beijing : Zhongguo lin ye chu ban she, 2002
北京 : 中国林业出版社, 2002
 
 
by Quinn, Eilís
Footscray, Vic. : Lonely Planet, 2008
 
 
by Eimer, David
Footscray, Vic. : Lonely Planet, 2010
 
 
Yongning zhi ye bi ji / [Dong Xun]
永寧祗謁筆記 / [董恂]
by Dong, Xun, 1807-1892
董恂, 1807-1892
[Beijing? : s.n.], Tongzhi geng wu [1870]
[北京? : s.n.], 同治庚午 [1870]
 
 
Fengtai zhi ye bi ji / [Dong Xun]
鳳臺祗謁筆記 / [董恂]
by Dong, Xun, 1807-1892
董恂, 1807-1892
[Beijing? : s.n.], Tongzhi geng wu [1870]
[北京? : s.n.], 同治庚午 [1870]
 
 
Jing Jin feng tu cong shu / Zhang Jiangcai ji
京津風土叢書 / 張江裁輯
Beijing : Shuang zhao lou, Minguo 27 [1938]
北京 : 雙肇樓, 民國27 [1938]
 
 
Beijing Ao yun you zhi nan / Jiang Lexing zhu bian
北京奥运游指南 / 江乐兴主编
Beijing Shi : Zhongguo shui li shui dian chu ban she, 2008
北京市 : 中国水利水电出版社, 2008
 
 
Pekin i Severnyĭ Kitaĭ / Konstantin Gensh
Северная Индия / А.В. Давыдов
by Gensh, Konstantin
Давыдов, А. В
Moskva : Vostok-Zapad, 2006
Москва : Восток-Запад, 2006
 
 
Chen yuan shi lue / Wu Changyuan ji
宸垣識略 / 吴長元輯
by Wu, Changyuan, active 1770
吴長元, active 1770
Beijing : Beijing gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 北京古籍出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1983
 
 
Zhongguo hong du, Yi Ziyun zhu
中國紅都, 易子雲著
by Yi, Ziyun
易子雲
Jiulong, Zi you chu ban she, Minguo 40 [1951]
九龍, 自由出版社, 民國40 [1951]
 
 
Beijing gui lai yu zi wo jian tao / Hou Rongsheng zhu
北京歸來與自我檢討 / 候榕生著
by Hou, Rongsheng
候榕生
Taibei : Li ming wen hua shi ye gong si, [Minguo 63 i.e. 1974]
臺北 : 黎明文化事業公司, [民國63 i.e. 1974]
 
 
Zhang Henshui, Beijing / [Zhang Henshui ... [et al.]]
张恨水, 北京 / [张恨水 ... [et al.]]
Changchun Shi : Jilin mei shu chu ban she, 2004
长春市 : 吉林美术出版社, 2004
 
 
Beijing xin ming sheng / Li Zuoxian, Qu Yinkuan, Xiao Du bian zhu ; [cha tu Zang Daxiang, Zhang Yiwei]
北京新名胜 / 李佐贤, 曲印宽, 晓都编著 ; [插图臧大象, 张艺维]
by Li, Zuoxian
李佐贤
Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中国国际广播出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.