National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 18 of 18 Results for subject:"Beijing (China) -- History -- Anecdotes."
Sort by:
 
 
Tian zhi ou wen / Zhenjun zhuan
天咫偶聞 / 震鈞撰
by Zhenjun, 1857-1920
震鈞, 1857-1920
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 59 [1970]
台北市: 廣文書局, 民國59 [1970]
 
 
Tian zhi ou wen / Zhenjun zhu
天咫偶聞 / 震鈞著
by Zhenjun, 1857-1920
震鈞, 1857-1920
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1968]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1968]
 
 
Kai yan : Liu Yida bi xia de Jing cheng feng wu / Liu Yida zhu
开眼 : 刘一达笔下的京城风物 / 刘一达著
by Liu, Yida
刘一达
Beijing Shi : Zhongguo she hui chu ban she, 2007
北京市 : 中国社会出版社, 2007
 
 
Lao Beijing de qu wen chuan shuo / Zhang Huiyan bian zhu
老北京的趣闻传说 / 张卉妍编著
by Zhang, Huiyan
张卉妍
Beijing : Zhongguo hua qiao chu ban she, 2014
北京 : 中国华侨出版社, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Beijing de chuan shuo : Zhongguo di fang feng wu chuan shuo zhi si / Zhang Zichen, Li Yuenan bian
北京的传说 : 中国地方风物传说之四 / 张紫晨, 李岳南编
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海 : 上海文艺出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1982
 
 
Liu Yeqiu jiang Beijing / Liu Wen xuan bian
刘叶秋讲北京 / 刘闻选编
by Liu, Yeqiu
刘叶秋
Beijing Shi : Beijing chu ban she, 2005
北京市 : 北京出版社, 2005
 
 
Tian zhi ou wen / Zhenjun zhu
天咫偶聞 / 震鈞著
by Zhenjun, 1857-1920
震鈞, 1857-1920
Beijing : Gan tang zhuan she, Guangxu 33 [1907]
北京 : 甘棠轉社, 光緖33 [1907]
 
 
Xian zhe yi wen / Zhu Yan deng zhuan ; Guang wen bian yi suo ji. Jing zhen za lu / Ruizhujiushi zhuan
先哲遺聞 / 朱琰等撰;廣文編譯所輯.京塵雜錄/ 蕊珠舊史撰
Taibei shi : Guang wen shu ju, Minguo 76 [1987]
台北市 : 廣文書局, 民國76 [1987]
 
 
Beijing wang shi [electronic resource] : jian xing jian yuan de lao Beijing / Zhang Zheng zhu
北京往事 [electronic resource] : 渐行渐远的老北京 / 张征著
by Zhang, Zheng
张征
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2012
北京 : 中国青年出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline
 
 
Jing hua feng wu / Beijing shi wen shi yan jiu guan bian ; Zhang Changbing, Ning Yuhuan zhu bian
京華風物 / 北京市文史研究馆编 ; 章长炳 , 宁玉环主编
Shanghai : Shanghai shu dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1992
上海: 上海書店 : 新華書店上海发行所发行, 1992
 
 
Tian qiao / Bai Ye, Shen Ying zhu
天桥 / 白夜, 沈颖著
by Bai, Ye, 1919-
白夜, 1919-
[Peking] : Xin hua chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 新华出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zhao Luo jiang Beijing / Zhao Luo xuan bian
赵洛讲北京 / 赵洛选编
by Zhao, Luo, 1925-
赵洛, 1925-
Beijing : Beijing chu ban she, 2005
北京 : 北京出版社, 2005
 
 
Zhu Jiajin jiang Beijing / Yang Liangzhi xuan bian
朱家溍讲北京 / 杨良志选编
by Zhu, Jiajin
朱家溍
Beijing : Beijing chu ban she, 2005
北京 : 北京出版社, 2005
 
 
Chang'an ke hua / Jiang Yikui zhu
長安客話/ 蔣一葵著
by Jiang, Yikui
Beijing : Beijing gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京: 北京古籍出版社: 新華書店北京發行所發行, 1980
 
 
Tian zhi ou wen / Zhenjun zhu
天咫偶聞 / 震鈞著
by Zhenjun, 1857-1920
震鈞, 1857-1920
Beijing : Beijing gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 北京古藉出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
Qi nian hua cang sang / Beijing shi wen shi yan jiu guan bian ; Zhang Changbing, Ning Yuhuan, Zhang Yonglin zhu bian
耆年話滄桑 / 北京市文史研究馆编 ; 章长炳, 宁玉环, 张永林主编
Shanghai : Shanghai shu dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1993
上海 : 上海書店 : 新華書店上海发行所发行, 1993
 
 
Dao Xian yi lai chao ye za ji / Chong Yi zhu
道咸以來朝野雜記/ 崇彝著
by Chong, Yi
Beijing : Beijing gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京: 北京古籍出版社: 新華書店北京發行所發行, 1982
 
 
Ren hai ji / Zha Shenxing zhu
人海記 / 查慎行著
by Zha, Shenxing, 1650-1727
查慎行, 1650-1727
Beijing : Beijing gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 北京古籍出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.