National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 42 Results for subject:"Beijing (China) -- Social conditions."
Sort by:
 
 
Beijing Shi Haidian Qu guo min jing ji tong ji zi liao, 1949-1972 / Haidian Qu ge ming wei yuan hui ji hua zu
北京市海淀区国民经济统计资料, 1949-1972 / 海淀区革命委员会计划组
[Beijing Shi : Haidian Qu ge ming wei yuan hui ji hua zu, 1973?]
北京市 : 海淀区革命委员会计划组, 1973?]
 
 
Beijin Shi Dongcheng Qu guo min jing ji tong ji zi liao / Dongcheng Qu tong ji ju
北京市东城区国民经济统计资料 / 东城区统计局
[Beijing Shi] : Dongcheng Qu tong ji ju
[北京市] : 东城区统计局
 
 
Miyun Xian guo min jing ji tong ji zi liao : 1987 nian / Miyun Xian tong ji ju
密云县国民经济统计资料 : 1987年 / 密云县统计局
[Beijing] : Miyun Xian tong ji ju, [1988?]
[北京] : 密云县统计局, [1988?]
 
 
Fengtai Qu zheng xie diao yan bao gao hui bian / Fengtai Qu zheng xie [bian]
丰台区政协调研报告汇编 / 丰台区政协[编]
[Beijing Shi : Fengtai Qu zheng xie], 2000
[北京市 : 丰台区政协], 2000
 
 
Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha. Haidian juan / "Zhongguo guo qing cong shu--Bai xian shi jing ji she hui diao cha" bian ji wei yuan...
中国国情丛书. 百县市经济社会调查. 海淀卷 / 《中国国情丛书--县市经济社会调查》编辑委員会, [海淀区情调查组]
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 1993
北京: 中國大百科全書出版社, 1993
 
 
Beijing cheng qu jiao luo diao cha = Investigation of urban corners in Beijing / Beijing Shi she hui ke xue yuan "Beijing cheng qu jiao luo diao cha" ke ti zu
北京城区角落调查 = Investigation of urban corners in Beijing / 北京市社会科学院"北京城区角落调查"课题组
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2005-
北京市 : 社会科学文献出版社, 2005-
 
 
by Burgess, John Stewart, 1883-1949
Nw York : Paragon Book Gallery, 1928
 
 
Beijing de jin tian / Zhang Hu bian
北京的今天 / 张虎编
Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 中国国际广播出版社 : 新华书店总店北京发行所发行, 1988
 
 
Beijing she qu yan jiu bao gao / Beijing Shi zhe xue she hui ke xue gui hua ban gong shi, Beijing she qu yan jiu ji di
北京社区研究报告 / 北京市哲学社会科学规划办公室, 北京社区研究基地
Beijing Shi : Tong xin chu ban she, 2006
北京市 : 同心出版社, 2006
 
 
Zhongguo shou du she hui fa zhan bao gao = The social development report of China's capital
中国首都社会发展报告 = The social development report of China's capital
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2006-
北京市 : 社会科学文献出版社, 2006-
 
 
Beijing she hui fa zhan bao gao = Annual report on social development of Beijing
北京社会发展报告 = Annual report on social development of Beijing
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2008-
北京市 : 社会科学文献出版社, 2008-
 
 
Kua yue bian jie de she qu : Beijing "Zhejiang cun" de sheng huo shi / Xiang Biao zhu
跨越边界的社区 : 北京 "浙江村" 的生活史 / 項飚著
by Xiang, Biao
項飚
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2000
北京市 : 生活・讀書・新知三联书店, 2000
 
 
Ao yun dui he ping de zhui qiu : jia qiang Beijing Ao yun ruan shi li jian she, cu jin Zhongguo he ping fa zhan de yan jiu / Song Jixin deng zhu
奥运对和平的追求 : 加强北京奥运软实力建设, 促进中国和平发展的研究 / 宋继新等著
by Song ,Jixin, 1957-
宋继新, 1957-
Beijing : Beijing ti yu da xue chu ban she, 2007
北京 : 北京体育大学出版社, 2007
 
 
Beijing hun yin, jia ting yu fu nü di wei yan jiu / zhu bian Feng Litian ... [et al.]
北京婚姻、家庭与妇女地位研究 / 主编冯立天 ... [et al.]
Beijing : Beijing jing ji xue yuan chu ban she, 1994 [i.e. 1995]
北京 : 北京经济学院出版社, 1994 [i.e. 1995]
 
 
Beijing fu nü bao kan kao, 1905-1949 / Jiang Weitang, Liu Ningyuan zhu bian ; Xiong Yumei shen ding ; [Beijing shi fu nü lian he hui bian]
北京妇女报刊考, 1905-1949 / 姜纬堂, 刘宁元主编 ; 熊玉梅审定 ; [北京市妇女联合会编]
[Peking] : Guang ming ri bao chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
[Peking] : 光明日报出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Fengtai Qu zheng xie zi yi jian yan xuan bian / Fengtai Qu zheng xie [bian]
丰台区政协咨议建言选编 / 丰台区政协[编]
[Beijing Shi : Fengtai Qu zheng xie], 2000
[北京市 : 丰台区政协], 2000
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.